Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Peppi-järjestelmäkokonaisuuteen on tullut tarve kehittää toimintoja, jotka mahdollistavat entistä paremmin

  • Perusrekisteri -osuuden käyttöönoton laajasti yliopistosektorilla (PerusrekisteriPlus, P+)
  • Ristiinopiskelun korkeakoulujen välillä (RIKE)
  • Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT)

Peppiä käyttävissä korkeakouluissa on on yhdessä määritelty, millaisia uusia toiminnallisuuksia ja vanhojen toiminnallisuuksien parantamisia em. aihekokonaisuuksien mahdollistaminen vaatii. Määrittelyssä kehittämisalueet on purettu pienemmiksi kehittämiskohteiksi, joissa on kuvattu mitä ko. toiminnallisuuden tulee tehdä.

Vaatimusmäärittelydokumenteissa yksittäiset kehityskohteet on niputettu em. aihealueiden mukaisesti (P+, RIKE, AHOT). Lisäksi yksittäiset kehityskohteet on jaoteltu erillisiin kehityspaketteihin, jotka on pyritty jaottelemaan siten, että jokainen kehityspaketti on testattavissa ja mahdollista ottaa sellaisenaan tuotantokäyttöön (joskin tiedostetaan että osa kehityspaketin uusista toiminnallisuuksista vaatii  käytännössä seuraavien kehityspakettin tuloksia ennen kuin toiminnallisuus on kokonaisuudessaan käytettävä, esim. raportit).

Toteutuksen kohteiden aihealueet

PerusrekisteriPlus (P+): Tämä aihealue sisältää toiminnallisuuksia, jotka mahdollistavat Pepin perusrekisteriosion käyttöönoton laajemmin yliopistosektorilla. Tämä aihealue sisältää myös toiminnallisuuksia ammattikorkeakoulusektorille (esim. opiskeluoikeusjaksot)

Ristiinopiskelun kehittäminen (RIKE): Tämä aihealue sisältää toiminnallisuuksia (suurimmaksi osaksi integrointeja/rajapintoja) samaan aikaan kehitettävään kansalliseen ristiinopiskelupalveluun. Tämän lisäksi aihealue sisältää toiminnallisuuksia Pepin käyttöliittymiin/raportteihin, jotta ristiinopiskelukokonaisuudesta saadaan toimiva kokonaisuus Peppi-korkeakoulujen ja kansallisen palvelun kanssa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT): Tämä aihealue sisältää pääosin nykyiseen palveluun liittyviä parannuksia, jotta AHOTointi saadaan jouhevammaksi sekä opiskelijan että hallinnon näkökulmasta.

 Toteutuksen kohteet (3 osa-aluetta) toteutetaan pääprojektin aliprojekteina. Jokaisella aliprojektilla on oma projektiryhmä. Pääprojekti nivoo yhteen aliprojektien toteuttamisen, koordinoinnin ja seurannan.


Lisätietoja projektista:


  • No labels
You must log in to comment.