FORUM Institute for multicultural development
Krista Schram, MSc
Programme manager International Affairs
Kanaalweg 86, P.O. Box 201, 3500 AE Utrecht, The Netherlands
k.schram@forum.nl
Phone: +31 30 2974 237 / +31 6 52 66 70 30
Hogeschool Utrecht
Saskia Hanssen

ECHO -Center for diversity policy
Mary Tupan
executive director
Mariahoek 1a, 3511 LD Utrecht, The Netherlands
marytupan@echo-net.nl