Page tree

                                                                                                                         NÄYTTÖKOKEEN ARVIOINTI                             

                                                                                             Metropolia AMK, Fysioterapian koulutusohjelma

 

 

FYSIOTERAPEUTTINEN  ARVIOINTI

FYSIOTERAPIAMENETELMIEN OSAAMINEN

TEKNOLOGIAOSAAMINEN (ergonomia, työvälineet, apuvälineet)

VUOROVAIKUTUS, VIESTINTÄ -  JA

YHTEISTYÖOSAAMINEN

 

 

Kiitettävä 5

Opiskelija

arvioi oleellisia asiakkaan toimintakyvyn edellytyksiä (ICF) monipuolisesti ja sujuvasti.

 

 

Opiskelija

soveltaa kansallista ja kansainvälistä näyttöön perustuvaa tietoa.

soveltaa tarkoituksenmukaisesti ja sujuvasti asiakkaan ohjaamisen periaatteita.

hyödyntää monipuolisesti ja sujuvasti fysioterapiaterapiamenetelmiä.  

käyttää soveltaen apuvälineitä asiakkaan liikkumis- ja toimintakyvyn tukemisessa.

käyttää sujuvasti ergonomian menetelmiä työ- ja toimintaympäristöjen sovittamiseksi opiskelijan omia ja asiakkaan tarpeita vastaaviksi.

Opiskelija

osallistaa asiakkaan fysioterapian suunnitteluun ja muokkaa suunnitelmaa yhdessä asiakkaan kanssa prosessin aikana muuttuviin tilanteisiin mukautuen.

motivoi asiakasta sitoutumaan fysioterapiaan ja arvioi asiakkaan voimavaroja kuntoutumiseen.

 

 

Hyvä  3- 4

 

 

Opiskelija

arvioi oleellisia asiakkaan toimintakyvyn edellytyksiä ja rajoituksia.

Opiskelija

käyttää kansallista ja kansainvälistä näyttöön perustuvaa tietoa.

käyttää monipuolisesti asiakkaan ohjaamisen periaatteita.

hyödyntää sujuvasti oleellisia fysioterapiamenetelmiä.

käyttää tarvittavia apuvälineitä asiakkaan liikkumis- ja toimintakyvyn tukemisessa.

käyttää tarvittavia ergonomian menetelmiä työ- ja toimintaympäristöjen sovittamiseksi opiskelijan omia ja  asiakkaan tarpeita vastaaviksi.

Opiskelija osallistaa asiakkaan fysioterapian suunnitteluun.

motivoi asiakasta sitoutumaan fysioterapiaan.

 

 

 

 

Tyydyttävä

1- 2

 

 

Opiskelija

arvioi yksittäisten tietojen avulla asiakkaan toimintakyvyn rajoituksia.

Opiskelija

perustelee fysioterapiamenetelmien valinnan yksittäisiin tietoihin ja taitoihin vedoten.

käyttää yksittäisiä asiakkaan ohjaamisen periaatteita.

hyödyntää yksittäisiä fysioterapiamenetelmiä.

käyttää joitain apuvälineitä asiakkaan liikkumis- ja toimintakyvyn tukemisessa.

käyttää yksittäisiä ergonomian menetelmiä työ- ja toimintaympäristöjen sovittamiseksi opiskelijan omia ja asiakkaan tarpeita vastaaviksi.

Opiskelija

toimii asiakasta kunnioittavasti ja huomioi asiakasturvallisuuden.

 

 

 

 

Lähteet: ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Stakes. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 2004, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON SUOSITUS eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti). Euroopan Unioni, Euroopan Parlamentti, Neuvosto, 2006/0163. Bryssel 29.1.2008. PE-CONS 3662/07. EDUC 178, SOC 399, CODEC 1139. , Ohjattu harjoittelu  työelämässä. Suositus 2011. Suomen Fysioterapeutit , Terveysalan verkoston strategia ammattikorkeakoulutuksen kehittämiseksi Suomessa vuosina 2008- 2012. Ammattikorkeakoulut teoriaa ja käytäntöä. ARENE Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto julkaisusarja 2008. , Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys. Opetusministeriön  työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:24.              

 

 

 

                Hylätyn harjoittelujakson kriteerit:

 

Opiskelija

-           ei huomioi fysioterapiassa ja asiakkaan toimintaympäristössä turvallisuusnäkökohtia, vaan asiakkaan turvallisuus on vaarassa

-           ei toimi vuorovaikutuksessa asiakasta ja hänen oikeuksiaan kunnioittavasti, vaan asiakasta loukkaavasti

-           ei noudata sovittuja sääntöjä, kuten työelämäharjoittelun määrää ja/tai aikatauluja,

vaan on muuten kuin sairastumisen vuoksi pois harjoittelusta ja/tai myöhästelee toistuvasti harjoittelusta ja/tai poistuu toistuvasti ennen työajan päättymistä

-           ei osaa kysyttäessä perustella mitään valintojaan käyttämilleen tutkimis- ja terapiamenetelmille

-           ei raportoi kirjallisesti asiakkaan fysioterapiaprosessia

-           ei osaa reflektoida ja tunnistaa reflektion perusteella mitään toimintansa vahvuuksia ja haasteita

 

Mikäli joku näistä kriteereistä toteutuu, harjoittelu on hylätty. Mikäli joku näistä kriteereistä toteutuu työelämäharjoittelun puolivälin arvioinnissa, harjoittelu suositellaan keskeytettäväksi.

 

 

 

 

 

Metropolia Ammattikorkeakoulu / Hyvinvointi ja toimintakyky/Fysioterapian koulutusohjelma