Page tree

 

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Liikkuminen ja toimintakyky osaamisalue

Fysioterapian tutkinto-ohjelma

 

 

Työelämäharjoittelu 1

2 lukukausi

 

 

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvailla ja kertoa harjoituspaikan fysioterapiayksikön toimintakäytännöt ja fysioterapeutin toimenkuvan. Opiskelija osaa toimia ammatillisesti, eettisesti, kunnioittavasti ja dialogisesti asiakastilanteessa.

 

Opiskelija osaa haastatella ja kuunnella asiakasta sekä selvittää asiakkaan fysioterapiaan vaikuttavia taustatekijöitä. Opiskelija osaa valita asiakkaalle sopivan toimintakyvyn arviointikeinon ja tutkii sen avulla ohjatusti asiakkaan toimintakykyä. Opiskelija osaa kertoa asiakkaalle hänen toimintakykyään rajoittavista anatomisista rakenteista ja arvioida rakenteita palpoiden. Opiskelija osaa arvioida asiakkaan tasapainoa, kävelyä, lihastasapainoa ja nivelten liikeratoja.  Opiskelija osaa neuvoa asiakasta siitä, miten asiakas voi edistää terveyttään liikunnan avulla.

 

Oppimistehtävä

Opiskelijat laativat harjoittelusta kirjallisen työn (laajan kirjallisen työn ohjeen mukaan), jossa he kuvaavat harjoittelupaikan toimintaympäristön ja fysioterapeutin tehtävät. Lisäksi he kuvaavat reflektoiden asiakkaiden fysioterapiaprosessin vaiheiden sisällön harjoittelupaikassa. Prosessista selvitetään esimerkiksi käytetyt tiedonhankinta/arviointi tavat, tehdyt toteutussuunnitelmat tavoitteineen ja kokemukset fysioterapian toteutuksesta ja arvioinnista.  Tarkoitus on, että opiskelija pohtii opiskelun ensimmäisen vuoden sisältöä suhteessa työelämäharjoittelun kokemuksiin ja reflektoi omaa oppimistaan ja osaamistaan.

 

 

Arviointi

Oppimistehtävä ja harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty-periaatteella ja arvioinnissa otetaan huomioon tehtävän molemmat osuudet. Raportit arvioi opiskelijan tutoropettaja.

 

Ennen harjoittelun alkua opiskelijat tutustuvat etukäteen tulevaan fysioterapiayksikköön ja sen asiakaskuntaan. Opiskelijat ottavat itse yhteyden ko. yksikköön saatuaan harjoittelupaikan tietoonsa ja sopivat tutustumistavasta ja muista käytännön asioista. Opiskelijat asettavat yhdessä harjoittelupaikan ohjaajan kanssa yksilölliset tavoitteet harjoittelujaksolle ensimmäisen viikon aikana.

 

 

 

 

 

Fysioterapian tutkinto-ohjelma