Mikä on T&K-hanke

 • Mikä on T&K? Lyhennys sanoista tutkimus ja kehitys. Tutkimus ja kehitys ovat tasavertaisessa asemassa. Tutkimus- ja kehitystoiminta on ammattikorkeakoulun lakisääteinen tehtävä.
 • T&K-hanke etsii vastausta työelämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa olevaan ajankohtaiseen kehittämistarpeeseen. Näitä kehittämistarpeita voisi kuvat yhteiskunnallisiksi kipupisteiksi, joihin omalla osaamisellamme tuomme parannuskeinoja.
 • Ammattikorkeakoulun kumppanina T&K-hankkeessa voi olla esimerkiksi yritys, yhdistys tai julkisen sektorin toimija
 • T&K-hanke toteutetaan aina osana opintoja. Hankkeessa on mahdollisuus muun muassa työharjoitteluun ja opinnäytetyön tekemiseen. Usein hankkeet myös palkkaavat opiskelijoita projektiassistenteiksi.
 • T&K-hankkeella on yleensä ammattikorkeakoulun ulkopuolista rahoitusta
 • Hankkeelle on tarkka toteutusaika ja sille palkataan oma hankehenkilöstö
 • Hankkeen toteutuksesta ja tuloksista tiedotetaan monipuolisesti
 • innostaa ja pitää yllä uteliaisuutta omaan alaan

Opinnäytetyö T&K-hankkeessa

 • Tarjoaa mielenkiintoisen ja antoisan toimintatympäristön opinnäytetyön tekemiselle
 • Toimiva ja tiivis yhteys työelämään ja yhteiskunnan eri sektoreiden toimijoihin
 • Tukena hankkeen aineelliset ja henkiset resurssit, monipuolinen ohjaajien joukko ja saman teeman ympärillä työskentelevät opiskelijat ja projektityöntekijät tarjoavat mahdollisuuden vertaiskeskusteluun
 • Tulosten hyödyntämismahdollisuudet ja tulosten julkaiseminen, työn tuloksista tiedotetaan osana hankkeen tuloksia
 • Lisää työllistymismahdollisuuksia. Opinnäytetyön avulla on mahdollisuus oman asiantuntijuuden osoittamiseen.

Ideoita ja ehdotelmia opinnäytetyöaiheiksi käynnissä olevissa hankkeissa

 Medios - Osallistuvan median menetelmien ja työkalujen kehittämishanke (1.12.2008 - 31.3.2011)

 • Kehitetään avoimen lähdekoodin ohjelmia, sosiaalista mediaa ja digitaalisen tarinankerronnan menetelmiä hyödyntäviä matalan kynnyksen tuotantomalleja, jotka ovat työkaluina käytettävissä kulttuuri-, sivistys- ja hyvinvointialoilla tuettavassa aktiivista kansalaisuutta. Hanke kehittää ja juurruttaa osallistuvan median toiminta- ja tuotantomalleja, ja näin edistää viestintäteknologisten innovaatioiden sosiaalista hyödyntämistä.
 • koulutuspäällikkö Anitta Pankkonen ja projektisihteeri Saija Heinonen
 • keskeisiä toimenpiteitä, joihin sisältyy opinnäytetyömahdollisuuksia: esimerkiksi uusien työkalujen ja menetelmien kehittäminen. Yhdessä Helsingin kaupungin teatterin kanssa kehitetään wiki-pohjainen yhteisöllisen käsikirjoittamisen työkalu. Käsikirjoituksen pohjalta tuotetaan teatteriesitys Studio Pasilassa elokuussa 2010. 

VOIMAA - voimavaroja maahanmuuttajista

 • Selvitys sosiaalisen median hyödyntämisestä yritystoiminnassa

Tuottaja2020 - kurkistus vuoden 2020 tapahtumatuotantoskeneen

 • Millaiseen tapahtumaan vuoden 2020 yleisöt suuntaavat? Mitä, missä, miten, kenen rahoilla, miksi? 
 • elokuussa 2009 alkava 3-vuotinen hanke, jonka aikana kartoitetaan tapahtumatuotanno klusteria sekä selvitellään tarinoiden avulla sitä, miten klusterin eri toimijat hahmottavat tulevaisuutensa. Joukkoon mahtuu tuottajien lisäksi esim. catering, turvallisuus, jätehuolto jne. asioista kiinnostuneita: tapahtuman toteutuminen vaatii hurjan monialaista osaamista, ja jokaisella alueella on omat skenaarionsa
 • Mukana on myös yhteisöllistä tulevaisuuskenaariota wiki-ympäristössä, eli voisi olla oiva foorumi myös tapahtumatuotannon kentästä kiinnostuneelle verkkoviestijälle!
 • ota yhteys Katriin
 • No labels
You must log in to comment.