Child pages
 • 2012-11-21 Projektiryhmän 14. kokous
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Projektiryhmä kokoontui Hub Helsingin tiloissa kello 9:15-12:00

Aihe: loppujulkaisun jatkotyöstö,  tilaisuuden fasilitoijana toimi Mankki. Läsnä: Ristaniemi, Onnela, Linkola, Tulikukka, Savolainen, Laasonen ja Snellman.

Työprosessi

Seuraavaksi:

 • olennaiset väittämät, messaget = deadline 10.12.2012!
 • käydään läpi 12.12. projektiryhmän kokouksessa.
 • ingressit 10.12. google docsiin jakoon ja kommentoitavaksi (kukin määrittelee haluamansa avoimuusasetukset),
 • luettuna ennen 12.12. palaveria
 • tavoitteena saada pidempiä, perusteltuja artikkeleita taustaksi, yksi per henkilö, mutta todisteluosuuden voi tehdä myöhemmin

Näistä teemoista

 1.     Jussi: vuorovaikutus improteatterin näkökulmasta
 2.     Susanna: treenikaappi jumeista
 3.     Jussi: treenikaappi sähköisestä jumppakerhosta
 4.     Satu: paikallinen elinvoimaisuus, ryhmäliikunnan tavoite
 5.     Milla: yksittäinen aloitteleva yrittäjä
 6.     Päivi: saunomiseen kaupunginosatoimijoiden suhtautuminen menetelmiin
 7.     Pirjo: voimauttaminen
 8.     Sanna: kaiuttaminen, eri tulkintojen avaaminen
 9.     Pirjo&Jussi/Hub: Vapaaehtoistyö & raha?

Lisäksi kukin voisi kirjoittaa ingressit alle listatuista henkilökohtaisen kiinnostuksen teemoista

Myöhemmin kustakin keskeisestä teemasta tarvitaan pidempiä, perusteltuja artikkeleita teoriataustaksi, yksi per henkilö 1,5 riviväli, fontti arial 12, 5-8 sivua

Alustava työsuunnitelma, resurssit ja vastuunjako

 •     kolmisen deadlinea ja välissä rönsyilyvaiheet, jolloin tehdään luovasti yksilöinä
 •     “laajenna ja supista”-periaatteella
 •     vaatimattomampaa, mutta valmista lopputulosta tasaisin väliajoin
 •     aikaresurssit:
  • keväällä myös Jussilla sähköinen jumppakerho
  • Shared Gems- vastuut pois alta viestinnän puolelta ennen kevättä
  • Vyyhdiltä yksi Facebook/kotisivukoulutus CV-asioihin
  • Metropolia: 30% työajasta Milla (1htkk) muu Vyyhti (4htkk)/Päivi&Pirjo (1htkk)/Hub (3+ htkk) = 9+ htkk
 •     aikataulutus
  • tekstit valmiit ennen juhannusta 15.6.
  • elokuun alussa taitettu 1.8.
  • korjauskierros (julkaisutoimikunta tms. elin lukee myös?)
  • valmiina kirjana Metropolian painosta ja seminaarissa jaettavaksi syyskuun alussa - 15.9.

Kenelle?

    opiskelijat/yrittäjät/kaupunginosa-aktiivit/asukkaat/alueen työntekijät eli potentiaalisille yhteisöjohtajille tai omaa toimintaa jo vetäville
    eri ikäiset toimijat
Miksi?

    inspiraatioksi
    tietopaketiksi aiheesta
    ohjeistukseksi

Mitä?

Työkirja

 • muoto kirjana/nettisivuna
 • tekstin pituus: artikkelit teoriaosuutena tosi tärkeitä, tehtävät ja yhteenvedot lyhyenä, vrt. amerikkalainen oppikirja saman asian sanominen eri tavoin
 • välilehdet/värikoodit: työsosuudet, yhteenvedot, artikkelit
 • testit, pisteytykset, työlomakkeet
 • hyviä esimerkkejä:** http://kuntoplus.fi/ kuntokeskusteemasta
 • itse täytettävät reflektointilomakkeet vrt. Sadun Madridin opas
 • http://helka.net/images/stories/caddies/caddies_kasikirja.pdf
 • mindfullness do book (Doe Boek) hollantilainen Millalla
 • http://www.uudistuvakaupunki.fi/ mallit, artikkelit, edut nettisivuina ja artikkelijulkaisuna
 • Metropolian Urbaanin luovuus-hankkeen kirja “Rikas kulttuuri, rakas naapuri” eri henkilöiden näkökulmia paikalliseen kehittämiseen
 • artikkeleiden teossa olisi hyvä hyödyntää myös ulkopuolisia

Rakenne

linkittäminen alkuperäiseen kuntokeskus-teemaan, se kehyksenä, metaforana (Millalla vastuu)

    kisat, kilpailuviettiin vetoaminen (yrittäjyysaspekti)
    ennaltaehkäisy/vammat

Kuntokeskus “Hinku”

1. Ryhmäliikunta

    yhteistoiminnallisuus (ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot)

2. Kuntosali eli yksilöliikunta (yksilövalmiudet)

    yrittäjyys, taito, kyky, halu, asenne

3. Personal trainer eli yksilöliikunta

    fasilitointi, flow/inspiraatio

4. Sauna/Kahvila

    omat kokemukset, case-esimerkit, tarinat, pohdinnat

5. Treenikaappi (tekniikat, organisointi, välineet)

    menetelmät, harjoitteet

6. Penkkiurheilu

    sivustakatsojalle näkymä

Näkökulmia: tekijä, kokija, eri teemojen linkittäminen
Teemat

    kirjoitetaan näistä erikseen, kullekin teemalle vastuuhenkilö
    prinssinakittaminen mahdollista = ehdotetaan, mistä aiheesta toiset voisivat kirjoittaa
    rakentuvat toistensa päälle, tärkeitä jotta pääsee seuraavalle tasolle esim. yksilö > ryhmädynamiikka > yrittäjyys/vapaaehtoistyö/kaupunginosayhdistys > tämä ryhmittely myöhemmin?

Yhteisiä teemoja mm.

 •     Yhteistoiminnallisuus
 •     Luovat alat, luovan alan yrittäjyys
 •     Toimintakulttuurin murros

Milla/Vyyhti

 •     luovan yrittäjyyden ensiaskeleet
 •     luovien prosessien johtaminen
 •     teemat, jotka muuten jäävät projektisuunnitelmasta käsitelemättä, eli:
  • Projektisuunnitelmasta: LUKU 7.1 Mitkä ovat projektin tulokset?
   Hankkeen tuloksena syntyy
   (1) Koulutusmodulit yhteisöjohtamisesta
   (2) Raportti/raportit:
   - yhteistoiminnallisten menetelmien käyttämisestä luovien alojen yrittäjämäisen osaamisen ja -toiminnan
   kehittämisessä
   - yhteisömanageroinnin käyttämisestä luovien alojen opiskelijoiden, yrittäjien ja kolmannen sektorin
   välisessä yhteistyössä sekä verkoston luomisessa ja ylläpidossa
   - sosiaalisen median käytöstä koulutuksessa, yhteisömanageroinnissa ja liiketoimintaosaamisen
   kehittämisessä
   - yrittäjämäisen toimintatavan soveltamisesta kolmannelle sektorille ja sen soveltuvuuden seuranta
   - koulutusten siirtovaikutusten seuranta ja arviointi.
   (2) Toimintamalli opintokokonaisuuksien toteuttamisesta luovan alan ammatinharjoittajien,
   ammattikorkeakoulujen, työyhteisöjen ja kolmannen sektorin yhteistyönä.
   (3) Hostin toimen analysointi, kehittäminen ja roolin täsmentäminen.
   (4) Hostin toimen toimintamallin jäsennys, jota voidaan hyödyntää erinäisissä työskentely -ja
   toimintaympäristöissä.
   (5) Julkaisu/-t yhteisöjohtamisen kulmakivistä.
  • Projektisuunnitelmasta: LUKU 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja
   tuotekehityksen työsuunnitelma
   Tuotteina syntyvät
   1. Koulutusmodulit yhteisömanagerointiin
   2. "Luovan alan yrittäjyyden ensiaskeleet" -julkaisu
   3. Raportti/raportit eri ilmiöistä koskien yhteistoiminnallisuutta yrityttäjämäisessä toiminnassa
   4. Artikkeleita tutkimustuloksista
   5. Audiovisuaalista valtavirtaistamismateriaalia verkkojakeluun
   6. Raportti koulutuksen siirtovaikutuksen seurannasta

Pirjo/Helka (yleiset teemat):

 •     Pienet asiat ovat isoja asioita
 •     Intohimo/inspiraatio (Erkki Ruotsi: “Jos elämässä pitää jotain saavuttaa, pitää olla HINKU”)
 •     Kommunikaation taide, avoimuus
 •     Vapaaehtoistyö & raha, mihin vetää raja (yhteiskunnallinen yrittäjyys)
 •     Kevyt-fasilitointi: esimerkkejä, työkaluja, tarinoita (vrt. CADDIES)
 •     Paikallisuus yhdistävänä teemana
 •     Yhteisöjen johtaminen
 •     Eriluonteiset yhteisöt eri tarkoituksiin, hyvän yhteisön piirteitä, tasa-arvo yhteisöissä

Päivi/Helka (konkreettiset tuotokset):

 •     Mitä Helkassa on Vyyhti-projektissa tehty, miten upposi kohderyhmään, kaupunginosatoimijoiden suhtautuminen uusiin luoviin menetelmiin  (esim. Tulevaisuusverstas)
 •     CV-käyntikortti-idean hyödyntäminen kaupunginosayhdistyksen toiminnassa
 •     Kaupunginosatoimijoiden yhtäläisyydet yrittäjien kanssa  ja yhteistyön hyödyt Vyyhdin ja osatoimijoiden näkökulmasta

Susanna/Vyyhti (Pelillisyys):

 •     osallistumisen eri asteet, ihmiset erilaisia ja eri kokemuksia omasta osallisuudesta, (vrt. Pirjon miten astua tai poistua vastuullisesta asemasta)
 •     yhteistoiminnallisuus Vyyhti-pelin ja tapahtumien näkökulmasta
 •     Nopea ongelmanratkaisu, teoreettisempi kuin peli jumeista (“Paras on hyvän pahin vihollinen”, avainteema demokraattisessa yhteisössä toimimisessa)
 •     Sisäinen yrittäjyys, yrittäjälogiikka (tästä teemasta eri näkökulmia, kultakin)

Satu/Vyyhti-Helka (kaupunginosataso) (dl 31.01.2013)

 •     Paikallinen elinvoimaisuus, vuorovaikutus paikallisidentiteettiin, paikallistalouteen, hyvinvointiin
 •     Alueellisen vaikuttamisen keinot
 •     Yhteisö muodostuu keskustelevista osaporukoista
 •     Aikapolitiikka

Sanna/Vyyhti (Teatteri-ilmaisun näkökulma, käytännön harjotteina)

 •     Fasilitointimenetelmien pankki: peli, leikki, teatteri
 •     impro pelon vastapainona vrt. uskoontulo

Jussi/Vyyhti (Vetäjän näkökulmasta)

 •     kokemuksia fasilitoivien menetelmien sisällyttämisestä omaan perehdytystoimintaan
 •     pomodorotekniikan soveltaminen omassa työssä
 •     verkkovälineistä tekstit jo blogissa

Jussi/Hub:

 •     työhyvinvointi, tuottavuus johtamisessa Nokian Anna-Liisa Palmulta
 •     ryhmätyön välineet ja tekniikat
 •     rakentava vuorovaikutus ei pelota, rohkeuden tärkeys, pelko lamauttaa toimintaa
 •     luottamus ja lupausten pitäminen
 •     start-up logiikka, “jaa! kartsalta selville, mitä asiakkaat haluavat ja draftilla kokeiluja”
You must log in to comment.