Child pages
 • Syventävien ammattiopintojen projekti 2
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kurssin aikataulut

Aika

Paikka

Sisältö

ma 25.9.
12.30-15.00

H150
Hämeentie 

 

ke 10.10
12.30-15.30

H150
Hämeentie

Aloitus
Opintojason sisältö ja aikataulut
Arviointiperusteet

Projektien esittely

pe 2.11.
9.15-12.00

H150
Hämeentie

Projektisuunnitelmien esittely
Etenemisen arviointi

ma 3.12.
12.30-15.30

H150
Hämeentie

Projektien esittely ryhmälle
Etenemisen arviointi

pe 15.2.
9.15-12

Kamekura,
Tiksi

Projektien esittely ryhmälle
Etenemisen arviointi

ke 27.2.
9.15-15.00

H150
Hämeentie

Projektien esittely ryhmälle
Etenemisen arviointi

Tavoitteet ja arviointiperusteet

Opiskelija osaa soveltaa omaa ammatillista osaamistaan ja asiantuntijuuttaan monipuolisesti erilaisissa rooleissa projektityössä. Opiskelija osaa toimia projektitiimin vastuullisena jäsenenä. Opiskelija tuntee projektinhallinnan menetelmät ja työkalut ja osaa soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti omissa tuotannoissaan. Opiskelija osaa määritellä ja suunnitella projektin ja valita sen toteuttamiseen sopivat menetelmät ja työvälineet. Opiskelija osaa syventää ja laajentaa itsenäisesti omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

Opintojakson sisältö:
o projektin määrittely, suunnittelu ja toteutus
o ammatillisen osaamisen syventäminen ja työvälineiden hallinta
o projektinhallinta ja projektidokumentaatio
o asiakasyhteistyö

Kurssin suorittaminen

Opiskelija valitsee ja toteuttaa itsenäisesti projektin, joka syventää hänen ammattiosaamistaan valitusta aiheesta. Projekti voi olla toimeksianto tai itse valittu tutkimus- tai toteutusprojekti.

Projektin voi viedä läpi yksin tai ryhmissä, riippuen projektin laadusta. Tästä neuvotellaan opettajan kanssa tapauskohtaisesti.

Kurssisuoritus koostuu

 • pakollisista tapaamiskerroista (80%)
 • Lukupiiriin osallistumisesta ja siihen liittyvän tehtävän suorittamisesta
 • projektin läpiviemisestä ja siihen liittyvän dokumentaation esittämisestä ja toimittamisesta
  • oppimispäiväkirja, joka sisältää tuntiraportoinnin (Esimerkkinä oppimispäiväkirjasta Kristan ja Krisitin kirjallisuusprojekti)
  • projektisuunnitelma presentaation muodossa tapaamiskertojen yhteydessä
  • projektiraportti (joka toimitetaan loppupresentaation muodossa)

Arviointi

 • poissaolot: yli 80% poissaolo laskee arvosanaa yhdellä pykälällä. yli 60% kahdella pykälällä jne. Ei korvaavia tehtäviä.
 • myöhästymiset: yli 15 min. myöhästyminen = 1/2 poissaolo
 • tehtävien ja pyydetyn dokumentaation toimittaminen ajallaan
 • aktiivisuus tapaamiskerroilla ja oman projektin eteenpäin viemisessä
 • suoritetun projektin laatu

Arvosanan muodostuminen

 • 50% oppimispäiväkirja
 • 50% projekti
 • hyväksytty suoritus lukupiiristä

Lukupiiri

Lukupiirin teemana on pelillistyminen (gamification)

Katso johdatus aiheeseen Slidesharesta: John Bailey: Gamification

Kirjallisuuslistaus

Listassa on kirjallisuutta, josta voi olla hyötyä projektien teossa.

Esimerkkejä projekteista ja vaatimuksista projektisuunnitelmalle

(löytyy myös tuotantokokousohjeesta):

ANIMAATIO


1 Synopsis (mitä, miksi, kenelle, milloin, miten)
1.1 Asiakkaan briiffi

1.2 Resurssit (henkilö- ja laitteistoresurssit yms.)
1.3 Aikataulu viikkotasolla
1.
4 Tekijänoikeuksien hallinta

2 Kuvakäsikirjoitus (storyboard)

3 Selvitys projektin aikana opittavista asioista

3.1 Opiskelijan itselleen asettamat tavoitteet

4 Muut oleelliset asiat (jotka opiskelijan mielestä vaikuttavat projektin_läpiviemiseen)

VERKKOSIVUPROJEKTI JA TEKNISET TYÖT


1 Synopsis (mitä, miksi, kenelle, milloin, miten)

1.1 Asiakkaan briiffi

1.2 Resurssit (henkilö- ja laitteistoresurssit)

1.3 Aikataulu viikkotasolla

1.4 Tekijänoikeuksien hallinta

2 Sisällön alustava suunnitelma (sis. vuokaavio)

3 Selvitys projektin aikana opittavista asioista

3.1 Opiskelijan itselleen asettamat tavoitteet


4 Muut oleelliset asiat (jotka opiskelijan mielestä vaikuttavat projektin läpiviemiseen)

GRAAFISET TYÖT (printti)

2 Projektin kuvaus

2.1 Asiakkaalta tullut briiffi

2.2 Lopputuotteen kuvaus

2.3 Painotuote ja minkä tyyppinen

2.4 Painosmäärät

2.5 Ajateltu painotapa

2.6 Sivumäärä

2.7 Värillisyys

2.8 Mahdollinen graafinen ohjeistus: miten vaikuttaa omaan työhön

2.9 Kuvitus: tuleeko muualta, missä muodossa ja vastaako opiskelija jatkotyöstöstä
2.10 Muu sisältömateriaali (tekstit, graafit)

GRAAFISET TYÖT (digi):

2 Projektin kuvaus

2.1 Asiakkaalta tullut briiffi

2.2 Vastuualueet: ulkoasu, koodi vai mahdollisesti molemmat

2.3 Tekniikka (html, java, flash yms.)

2.4 Mahdollinen julkaisualusta ja sen asettamat rajoitteet

2.5 Staattinen vai dynaaminen palvelu ja kuinka vaikuttaa omaan työhön

2.6 Muut mahdolliset tehtävät

2.7 Muu sisältömateriaali (tekstit, graafit)

d) KIRJALLISUUS

* Esittele kirjat (tai verkosta löytyvät teokset) jotka aiot lukea.
* Selvitä myös miksi valitsit kyseisen aihepiirin ja nimenomaiset kirjat sekä miten kirjallisuus tukee omaa oppimistasi. Pohdi aiheen ajankohtaisuutta ja muita mahdollisia tutkimussuuntia.
- Kirjallinen materiaali voi koostua sekä painetuista (kirjat) että painamattomista lähteistä (esim. verkkoaineisto). Valinnassa tulee kuitenkin huomioida aineiston luotettavuus ja lähdekriittisyys. Materiaalia voi täydentää osallistumalla esimerkiksi asiantuntijaseminaareihin/ seminaarisarjoihin, mainitse näistä etukäteen.
* Mikäli haluat osallistua laajempaan alaan kytkeytyvään seminaarisarjaan, voidaan nämä nähdä yhtenä lähteenä kirjallisten raporttien pohjaksi (tällöin kuitenkin alustava suunnitelma osallistumisista ennakkoon ja perustelut osallistumiselle)
- Selkein tapa osoittaa oppiminen tämän kaltaisen osion osalta on laatia raportti kirjallisuudesta. Arvioidessasi lukemasi kirjallisuuden laajuutta suhteessa opintopisteisiin, tutustu Metropoliassa käytössä olevaan kuormittavuustaulukkoon:

 • kertaalleen lukeminen/ helppo teksti 100 sivua = 7h - kertaalleen lukeminen/ vaikea teksti 100 sivua = 10h - perehtyvä lukeminen/ helppo teksti 100 sivua = 20h - perehtyvä lukeminen/ vaikea teksti 100 sivua = 30h - kirjallinen tuotos: 10 sivua = 25h
 • No labels
You must log in to comment.