Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KD00AA11 Mediakulttuurin teoriat ja analyysi 2012-2013

Opintojakson kuvaus opetussuunnitelmassa

Tavoitteet

Opiskelija tuntee audiovisuaalisen ilmaisun keskeisiä teorioita ja osaa soveltaa niitä mediatuotteiden analyysiin. Hän ymmärtää miten mediateoksen kerronnalliset ja audiovisuaaliset rakenteet vaikuttavat sen merkitysten muotoutumiseen. Hän osaa soveltaa mediateorioita, jotka selittävät sitä, miten erilaiset yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät (esim. sukupuoli, rotu, seksuaalisuus) jäsentävät eri medioiden tuotantoa, levitystä ja vastaanottoa. Hän osaa soveltaa hankittua analyyttistä ja mediateoreettista osaamista omiin tuotantoihinsa.

Sisältö

• Mediakasvatuksen periaatteet
• Audiovisuaalisen kerronnan ja ilmaisun teoriat
• Vastaanoton ja merkityksen synnyn teoriat
• Teoreettisen tietämyksen soveltaminen mediatuotteiden analyysiin

Opintojakson vastaavat opettajat: Katri Myllylä & Raisa Omaheimo

Aikataulu ja sisällöt

Aika

Paikka

Aihe

to 20.9.

 

Teemat:

to 4.10.

 

Teemat:

 • Mediatuoteanalyysi-tehtävän purku (10-15min per ryhmä) Katri
 • Maailmankuva, valta ja ideologia / Raisa

  Tehtävät:
 • Ryhmätyö Hesarista (briiffi 2) /Raisa

to 18.10.

 

Teemat:

to 1.11.

 

Teemat:

 • Semiotiikkaosuuden loppuosio /Katri - siirtyy seuraavalle kerralle
 • Kerronnan & ilmaisun teoriat* - korvautuu etätehtävällä:* OHJE liitteenä
  • Aristotelinen maailmankuva/ Raisa
 • Katsotaan elokuva Matrix/  Raisa & Katri

to 15.11.

 

Teemat:

 • Semiotiikan loppuosio
 • Etätehtävän purku
 • Propaganda & mainokset

to 29.11.

 

Teemat: 

 • Propaganda ja mainokset loppu
 • Semioottiset kuva-analyysit -tehtävän purku/ Katri
 • Preppauskerta ennen tenttiä: mistä haluat kuulla tarkemmin/ uudelleen/ lisää?

ti 4.12.

 

Tentti (tentittävänä aineistona luentomuistiinpanot)  SIIRTYY 13.12.

to 13.12.

 

Teemat:

 • Kurssipalautteet
 • Kurssin yhteenveto ja päätös 
 • Tentti

Opintojakson suorittaminen
 • tehtävät eli briiffit
 • tuntiaktiivisuus: sisältää harjoitukset ja vertaisarvioinnit
 • tentti
  • Huom! Tenttimateriaalina toimivat omat muistiinpanosi!
Opintojakson arviointi
 • Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5
 • Arviointi muodostuu seuraavista: yksilötehtävät, ryhmätehtävät, tuntiaktiivisuus ja tentti.
 • Sallittu poissaolomäärä on 2 opetuskertaa. Sen ylimenevät poissaolot korvataan esseetehtävillä (ohjeet alla "Poissaolojen korvaaminen")
 • Arviointi painottuu seuraavasti:
  • Tehtävät eli briiffit 15% per tehtävä (3 kpl, sekä yksin- että ryhmätehtävät)
  • Tuntiaktiivisuus 15% (sisältää tunnilla tehtävät harjoitukset sekä vertaisarvioinnin)
  • Tentti 40%
Vertaisarviointi
Harjoitukset

Kontaktiopetuksen yhteydessä toteutetaan pienimuotoisia harjoituksia, jotka pääpiirteissään/ osin päivitetään tänne opintojakson edetessä

Tehtävänannot
Ryhmätehtävien palautukset
 • Ryhmä 1: Noora M., Tanja H., Anna P. & Essi M.
 • Ryhmä 2: Noora H., Pauliina H., Sampsa H., Minna S., Heidi L. & Annika L.
 • Ryhmä 3: Miikka T., Helmi J., Tuomas K., Maria N. & Kirill S.
 • Ryhmä 4: Aleksi T., Jassu I., Niko K., Juha K., Matti K. & Jarmo W.
 • Ryhmä 5: Seidi G., Johanna H., Elina N. & Oona H.
 • Ryhmä 6: Anne-Kristin B., Leo T., Sarleena K., Anjuli M. & Reetta S.
Poissaolojen korvaaminen

Poissaolon voit korvata kirjallisella tehtävällä. Valitse artikkeli tai teos, joka käsittelee mediakulttuuria, mediakritiikkiä tai mediatajua. Kirjoita artikkelista/ teoksesta essee, jossa peilaat materiaalia opintojakson mukaisiin teemoihin. Tarkastele materiaalia soveltavia esimerkkejä pohtien ja osoittaen näin ymmärtäneesi käsiteltävän asian. Esseen pituus määräytyy ylimääräisten poissaolojesi mukaan, jokaisesta ylimääräisestä poissaolosta 3 liuskaa, fontti 11, riviväli 1,5.

Nimeä toimitettavaan korvaavaan tehtävään selkeästi oma nimesi sekä tieto siitä, mitä poissaolokertaa on tarkoitus korvata!

Opettajien osio (rajattu näkyvyys)
 • osallistujat, läsnäolot ja arvioinnit
 • palautekeskustelu
You must log in to comment.