Child pages
  • Sähköiset jumppakerhot
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Työpajamuotoista perehtymistä sähköisiin viestinnän ja yhteistoiminnan välineisiin.

Dokumentti työstössä. Saa ja pitää kommentoida.

Twitter-työpaja

Opettaja

Tähän opettaja/opettajien nimet

Toteutusaika

Millä aikajaksolla toteutetaan

Teema

Verkosto-osaaminen, Yrittäjyysosaaminen, Yhteistoiminnallisuus, Sähköiset välineet

Kohderyhmä

Yrittäjät, freelancerit, järjestö- ja yhdistystoimijat sekä opiskelijat, jotka haluavat tutustua ja ottaa käyttöön nopeasti kasvavan verkostoitumis- ja viestintävälineen.

Osaamistavoitteet

Työpajassa perehdytään Twitterin toiminnallisuuksiin ja käyttötapoihin. Tavoitteena on oppia Twitterin peruskäyttö ja löytää omaa toimintaa tukevia toimintatapoja.

Sisältö

Luodaan yleiskatasaus Twitteriin ja sen erityispiirteisiin verrattuna esim. blogeihin ja Facebookiin. Selvitetään perusominaisuudet: Home-näkymä, profiilisivu, @tunnus, #hashtag, favorite, Direct Message sekä hakutoiminto. Tutustutaan erilaisiin käyttötapoihin ja esimerkkeihin.

Harjoitellaan käyttöä osallistujaryhmän kesken käytännössä.

Aikataulu


Google Docs - Maksuton, yhteiskäyttöinen toimisto-ohjelmisto

Opettaja

Tähän opettaja/opettajien nimet

Toteutusaika

Millä aikajaksolla toteutetaan

Teema

Verkosto-osaaminen, Yrittäjyysosaaminen, Yhteistoiminnallisuus, Sähköiset välineet

Kohderyhmä

Yrittäjät, freelancerit, järjestö- ja yhdistystoimijat sekä opiskelijat, jotka haluavat tutustua Googlen maksuttomaan, verkon kautta käytettävään toimisto-ohjelmistopakettiin.

Osaamistavoitteet

Työpajassa perehdytään Google Docs -sovelluspakettiin. Osallistuja ymmärtää ns. "pilvipalvelujen" ominaispiirteet ja edut verkkovälitteisessä yhteistoiminnassa. Hän tutustuu Google Docsin dokumentti-, presentaatio-, taulukkolaskenta- ja lomaketyökalujen ominaisuuksiin ja yhteiskäyttöön.

Sisältö

Tutustutaan pilvipalvelujen logiikkaan esimerkkien kautta. Luodaan osallistujille Google-tili ja otetaan käyttöön Google Docs.

Dokumenttityökalu: luodaan uusi dokumentti, harjoitellaan dokumentin muotoiluja, kuvan liittäminen, dokumentin kommentoiminen sekä muut oleelliset ominaisuudet. Harjoitellaan dokumentin jakamista, yhteiskirjoittamista ja dokumentin julkaisemista.

Presentaatio: luodaan uusi dokumentti, tutustutaan ulkoasuteemoihin, tarkastellaan eri elementtejä ja kokeillaan siirtymiä. Harjoitellaan dokumentin jakamista, yhteistyöstöä ja dokumentin julkaisemista.

Taulukkolaskenta: luodaan uusi taulukko, kokeillaan perusfunktioita. Kokeillaan yhteistyöstöä.

Lomake: tehdään lomakeharjoitus, esimerkiksi ilmoittautumislomake tai palautelomake. Tutkitaan, kuinka vastaukset tallentuvat taulukkoon ja miten niitä voidaan käsitellä.

Aikataulu


Facebook yhdistyksen viestinnän ja yhteistoiminnan tukena

Opettaja

Tähän opettaja/opettajien nimet

Toteutusaika

Millä aikajaksolla toteutetaan

Teema

Verkosto-osaaminen, Yrittäjyysosaaminen, Yhteistoiminnallisuus, Sähköiset välineet

Kohderyhmä

Järjestö- ja yhdistystoimijat sekä opiskelijat, jotka haluavat tutustua Facebookin mahdollisuuksiin yhdistysviestinnässä.

Osaamistavoitteet

Jakson jälkeen osallistuja tuntee Facebookin henkiöprofiilin perusominaisuudet, Facebook-sivun toiminnallisuudet ja ryhmien mahdollisuudet.

Sisältö

Tutustutaan Facebookin perusominaisuuksiin, käyttäjätilin asetuksiin, yksityisyysasetuksiin ja aikajanaan. Perustetaan Facebook-sivu ja tutustutaan sivuesimerkkeihin, esim. yritysten ja yhteisöjen tapoihin hyödyntää Facebook-sivuja. Tutustutaan myös ryhmätoimintoon, jota voi hyödyntää esim. yhdistystoimijoiden sisäisenä tiedotus- ja keskustelukanavana.

Aikataulu


Blogi tiedotus- ja vuorovaikutuskanavana

Opettaja

Tähän opettaja/opettajien nimet

Toteutusaika

Millä aikajaksolla toteutetaan

Teema

Verkosto-osaaminen, Yrittäjyysosaaminen, Yhteistoiminnallisuus, Sähköiset välineet

Kohderyhmä

Yrittäjät, freelancerit, järjestö- ja yhdistystoimijat sekä opiskelijat, jotka haluavat tutustua blogin mahdollisuuksiin sähköisessä viestinnässä esimerkiksi tiedottamisen ja vuorovaikutuksen välineenä.

Osaamistavoitteet

Osallistuja tutustuu blogin asemaan ja eri rooleihin verkkoviestinnässä. Hän tunnistaa erilaisia blogityyppejä ja genrejä sekä blogien toimintamalleja ja käyttökohteita. Hän osaa ideoida tarkoituksenmukaisen suunnitelman oman blogin käyttöönottoon ja tuntee yleisimmät blogiohjelmistot.

Sisältö

Katsaus blogi-ilmiön syntyyn, blogi-formaattiin ja yleisimpiin toiminnallisuuksiin. Esimerkkejä eri käyttötavoista ja sisällöistä. Katsaus yleisimpiin blogiohjelmistoihin. Oman blogin ideointi: Miksi? Mitä? Kenelle? Miten? Päivitys- ja ylläpitosuunnitelma. Blogausharjoittelua esimerkisi työpajan aikana perustettavassa omassa blogissa.

Aikataulu


Ajanhallintamenetelmät ja niitä tukevat sähköiset välineet

Opettaja

Tähän opettaja/opettajien nimet

Toteutusaika

Millä aikajaksolla toteutetaan

Teema

Verkosto-osaaminen, Yrittäjyysosaaminen, Yhteistoiminnallisuus, Sähköiset välineet

Kohderyhmä

Yrittäjät, freelancerit, järjestö- ja yhdistystoimijat sekä opiskelijat, jotka haluavat tutustua ajanhallintamenetelmiin ja parantaa työn priosisoimis- ja organisoimistaitoja. Sopii myös esimerkiksi opinnäytetyövaiheessa oleville opiskelijoille, jotka kaipaavat ryhtiä opinnäytetyön kirjoittamiseen.

Osaamistavoitteet

Jakson jälkeen osallistuja tuntee erilaisia ajanhallintamenetelmiä ja osaa valita itselleen sopivia menetelmiä ja työkaluja työn organisoinnin tueksi.

Sisältö

Alustus tietotyön luonteesta, yhtäjaksoisen työn merkityksestä, yhteen asiaan keskittymisen merkityksestä, häiriöiden ja keskeytysten merkityksestä sekä tehtävien organisoimisen merkityksestä. Keskustelua osallistujien työtilanteesta, stressitekjöistä ja työstentely-ympäristöstä. Tutustuminen Getting Things Done ja Pomodorotekniikka -ajanhallintamenetelmiin. Motivoituminen muutoskokeiluun ja kehityskohteiden valitseminen.

Aikataulu


Tiedonhaku, tietovirtojen hallinta ja suodattaminen

Opettaja

Tähän opettaja/opettajien nimet

Toteutusaika

Millä aikajaksolla toteutetaan

Teema

Verkosto-osaaminen, Yrittäjyysosaaminen, Yhteistoiminnallisuus, Sähköiset välineet

Kohderyhmä

Yrittäjät, freelancerit, järjestö- ja yhdistystoimijat sekä opiskelijat, jotka kaipaavat keinoja internetin tietotulvan hallintaan.

Osaamistavoitteet

Jakson jälkeen osallistuja tuntee erilaisia toimintatapoja verkon informaation seuraamiseen, seulomiseen ja suodattamiseen. Hän ottaa käyttöön syönteenlukijan, johon hän etsii seurattavaksi omien kiinostustensa mukaisia verkkosisältöjä. Hän ymmärtää sosiaalisten verkkopalvelujen merkityksen suosittelu- ja suodattamisvälineenä.

Sisältö

Verkon käyttötapojen pohdintaa, kiinnostavien sisältöjen ja sivustojen etsimistä hakukoneiden, blogilistojen ja eri suosittelupalveluiden kautta (Google, Google blogsearch, blogilista.fi, Digg, reddit.com...) Syöttenlukijan ideaan tutustuminen, syötteenlukijan käyttöönotto. Sosiaalinen suosittelu, esim. Twitter ja Facebook.

Aikataulu

You must log in to comment.