Child pages
  • Opiskelutaidot. Nyt!
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskelijoiden meta-taidot 140311.pptOpiskelijoiden meta-taidot 140311.pptOpiskelijoiden meta-taidot 140311.ppt

Pidimme maanantaiaamuna 14.3.2011 kokouksen digiopettajien kesken. 

Sama teksti on yläpuolella presentaatiomuodossa ja tässä alla tekstinä. 

Paikalla olivat Juhana, Markus, Tero ja Raisa, joka kirjaa kokouksen.
Käytimme ns. circle way -metodia.

Metodin kuvaus:

Yksi osallistujista on host, joka kutsuu muut paikalle ja ilmoittaa heille etukäteen tilaisuuden agendan.
Yksi osallistujista ja guardian, jolla on oikeus kutsua tauko milloin tahansa keskustelun aikana. Hän ilmoittaa tauon alusta ja sen päättymisestä. Tauon päätyttyä guard kertoo miksi halusi tauon.
Osallistujilla on oikeus ehdottaa tauon pitämistä.
Pöydällä on valittu esine, eräänlainen kapula, jonka pitelijällä on puheenvuoro. Kun hän puhuu, muut eivät saa keskeyttää. 

Circle way- työskentelyssä on neljä vaihetta:

I Host avaa tilaisuuden ja kertoo kokouksen agendan ja tarvittaessa kertaa metodin.
II Host avaa tilaisuuden ja kertoo kokouksen agendan ja tarvittaessa kertaa metodin.
III Kaikki osallistujat pitävät alkupuhenvuoron kapulan kanssa vapaassa järjestyksessä. Alkupuheenvuorossa osallistujat kertovat tulokulmansa aiheeseen.
IV Vapaa keskustelu, jossa kapulaa ei enää käytetä.
V Loppupuheenvuorot. Host ilmoittaa tämän vaiheen alkamisesta. Kaikki pitävät kapulan kanssa loppupuheenvuoron jossa kertovat tunnelmistaan ja siitä, mitä ovat saaneet kokouksesta.

Meidän aiheenamme olivat Opiskelijoiden metataidot syksyllä 2011 alkavassa opetuksessa.

Jaoimme kaikki huolen siitä, että opiskelijoiden oppimiskyvyt eivät ole parhaat mahdolliset.
Ilmenemismuotoja:
- huonot opiskelutekniset taidot
- huonot muistiinpanotekniikat
- kyvyttömyys liittää opetusta osaksi aikaisemmin opittua
- ajatus siitä, ettei opiskelijalla ole vastuuta oppimisesta vaan että opiskelija on kuluttaja, johon tieto pitäisi jotenkin mystisesti kaataa

Juhana esitti havainnon siitä, että oppimisesta on kysymys kaikessa
oppiminen
tietointensiivinen työ
johtaminen
viestintätyö
strateginen työ

Minkälaisia olisivat ne meta-taidot, joita tahtoisimme opiskelijoidemme osaavan?

Kyky tajuta oma vireystila ja sen seuraukset
Kyky ymmärtää minkälainen oppija on, minkälaiset oppimistavat soveltuvat itselle parhaiten.
Kyky ymmärtää minkälaiset muistiinpanotekniikat edesuattavat omaa oppimista
Kyky konstruoida tietoa
Taito oppia
Motivoituminen sisältäohjautuvasti; miksi olen täällä, mitä aion oppia, mitä tarvitsen?
keskeistä on vahva ammatti-identiteetti!
Taju siitä, että toimiminen media-alalla vaatii uteliaisuutta ja jatkuvaa opiskelua. Ei tässä ammatissa ole koskaan valmis.
Ympäristön, toimintaympäristön ja kontekstin ymmärtäminen
Sosiaaliset taidot: miten ideoida, miten suunnitella, miten toimia ryhmässä

Sisältöjä:

- dialoginen opetus; luodaan yhteisillä keskusteluilla opittava asia. Opettajan vastuulla on vain se, että perusasiat tulevat käsitellyiksi, lopun sisällön tuottavat opiskelijat itse. Opettajan rooli enemmän fasilitaattorin kaltainen.
- läpinäkyvä pedagogiikka/ pedagogiikan avaaminen: kerrotaan opiskelijoille mitä tehdään, miksi se tehdään ja mitä tässä tavoitellaan
Avataan muistiinpanojen merkitystä esim. aivotutkimuksen kautta: oppiminen paranee muistiinpanoja tekemällä. 
- Käytännön ja suunnittelun yhdistaminen: monipuolinen taju suunnitteluprosesseista
- Opetusmenetelmän demonstrointi

Metodeja ja käytännön sovellutuksia:

- kootaan tunnilla luotava visuaalinen mallinnos käydystä keskustelusta (esim. taululle tai fläpille kirjoittaen, post it-lapuilla...)
- pienryhmätyöskentely, jonka jälkeen ryhmät välittävät itse muulle ryhmälle keskustelunsa itse tekemällään visuaalisella mallinnoksella
- Harjoite, jossa tehdään muistiinpanoja eri tekniikoilla: väreillä, kirjoittaen käsin, kirjoittaen koneella, mind mapille, piirtäen sarjakuvaksi... 

Kysymyksiä?

Miten opetetaan sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimisen taitoja?
Miten näiden metataitojen kartuttaminen saadaan viestitettyä koko divin henkilöstölle? Miten sitoutetaan? Entä tuntiopettajat?
Miten koulutetaan hyviä suunnittelijoita?

Suunnitelmia:

Voisimmeko sitouttaa ensi syksyn isoissa opetuskokonaisuuksissa opiskelijoita vetämään vaikkapa viikon saavutuksia yhtene perjantaina tai alustamaan viikon tapahtumia tiistaisin?
Voisivatko opiskelijat valita ryhmissä oman teeman viikoksi (kurssin sisältöjen puitteissa), johon sitoutuisivat?

Seuraava tapaaminen on maanantaina 28.3. klo 13:00 digiopejen luokassa

Agenda: tehdään struktuuri syksyn opintojakson toteuttamiselle 

tehdään struktuuri syksyn opintojakson toteuttamiselle 

PS.

Meta-taidot ovat pilvi, josta putoavat kaikki muut asiat

harjoitteet

metodit

sisällöt

tavoitteet

käytännöt

  • No labels
You must log in to comment.