Child pages
  • Tuotannonsuunnittelu (10 op)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opiskelija tuntee digitaalisen viestinnän tuotannon suunnitteluun ja hallintaan liittyvät prosessit ja työmenetelmät eri medioissa ja ottaa työssään huomioon niiden ominaispiirteet.
Opiskelija tuntee julkaisukanavien erot ja mediatuotteen versioimiseen liittyvät toimet sekä ottaa huomioon niihin eri jakelukanavilla liittyvät juridiset vaatimukset. Opiskelija osaa laatia tuotannolle toteuttamiskelpoisen tarjouksen, aikataulun, projektisuunnitelman, resurssi- ja kustannusarvion. Opiskelija hallitsee dokumentoinnin ja raportoinnin sekä digitaalisen viestinnän ammattisanaston ja osaa raportoida asiakkaalle, työnantajalle ja muille työyhteisön jäsenille sekä hoitaa asiakasyhteydet. Opiskelija tuntee työyhteisön muiden jäsenten tehtävät ja osaa arvioida oman työnsä merkityksen osana tuotantoprosessia.

Sisältö

Opintojakson ydinsisältö:

  • Tuottaminen ja tuotantoprosessit
  • Tuotantojen aikataulutus ja resursointi
  • Asiakasrajapinnassa toimiminen
  • Tuotannon dokumentointi ja raportointi
  • Tuotannon tarjouskäytännöt
  • Tuotannon ammattisanasto
  • Tuotantokanavat ja versionhallinta

Vaadittava osaaminen

Projektinhallinta, Verkkoteknologioiden perusteet

Toteutukset
  • No labels
You must log in to comment.