Child pages
 • Projektiryhmän kokousmuistio 26.10.2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Metropolia (Hämeentie 161) neuvottelutila H2007
klo 10:00-11:55

Läsnä
Matti Rantala (pj)
Milla Laasonen (siht.)
Anja Rouhuvirta (Fakiirimedia)
Riitta Metsänen (HAMK)
Päivi Vartiainen-Ora (HAMK)
Jussi Linkola (Metropolia)
Päivi Keränen (Metropolia)
Elena Wernick (opekoordinaattori, Metropolia)

Anja Keipi, paikalla kohdassa 2. (Metropolian suomen opettaja)


Käsitellyt asiat

1. Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämisen ja materiaalin esittely, case HOK Elanto

Päivi Vartiainen-Ora, Case Jollas (powerpointit liitteenä)
 • Jollas Instituutti tuli mukaan projektiin vuoden 2009 keväällä; S-ryhmän koulutusorganisaatio
 • Tärkein toimi työpaikkaohjaajakoulutus (HOK-Elanto)
 • Kehitystarve: kaikille sopivaan koulutukseen monikulttuurisuusnäkökulmaa sekä maahanmuuttajataustaisille työntekijöille omia koulutuksia; lisäksi tarve antaa ohjaajille monikulttuurisuusosaamiseen kehittymismahdollisuuksia

Prosessin tavoitteiksi muotoutui kehittää kaksi pilottiohjelmaa
1. maahanmuuttajataustaisille, vieraskielisille räätälöity
2. kaikille sopiva monikulttuurisuuskoulutus

 • Koulutuspäällikkönä Ulla Salminen Jollaksesta (vastuussa lähes kaikesta ao. koulutuksesta ko. organisaatiossa)
 • Tuloksena materiaalia, tulee koekäyttöön 16.11.2010 alkavassa maahanmuuttajataustaisten työpaikkaohjaajien koulutuksessa
 • Ohjauksen oli tarkoitus jatkua syksyllä 2010 tukien pilotointia, arviointia ja edelleen kehittämistä
 • Käytännössä: Jollaksen materiaalin muokkaus, selkeäkielistäminen aiheesta mitä työssäoppiminen on? Powerpoint-materiaalien selkeäkielistäminen; laajat paketit, myös verkko-opetuksessa käytettäväksi, suuritöinen muokkaus.
 • selkeäkielistäminen tarkoittaa esim. pitkien virkkeiden pilkkomista lyhyemmiksi virkkeiksi
 • lisäksi etsitty hyödynnettävää olemassaolevaa materiaalia, hyväksi havaittu esim. infopankki.fi ja yhdenvertaisuus.fi, Erialisuus sallittu, Perehdymme monimuotoisuuteen -käsikirja
 • monikulttuurinen näkökulma -moduuli (kaikille työpaikkaohjaajakoulutukseen tarkoitettu), muokattu verkon ennakkotehtävää, lähipäivään suomalaista työkulttuuria ja maan tapoja perehdytyksessä, yhteistoiminnallista työskentelyä sekä etätehtäväksi työturvallisuudesta maahanmuuttajan perehdytyksessä erityisesti muistettavaa -tehtävä.

Riitta Metsänen nosti esiin kysymyksen, kuinka tehtyä työtä voidaan mallintaa. Aiheesta keskusteltiin, raportointiin liitettävä työpaikkaohjaajakoulutuksen kuvausta, ja sen haasteita ovat selkeästi mm. kieliasiat, oppimiskulttuurit. Riitta ehdotti, että tästä tehdään mallinnus polun muodossa: missä vaiheessa kukin aihepiiri tuodaan koulutukseen ja kun työskennellään verkossa. Tämä tukee projektin tavoitteita. Päivi VO: pilotin jälkeen oli tarkoitus rakentaa OPS-kuvaus ja arvioida, mutta nyt case siirtyy Jollaksen vastuulle ja Jussi toimii VOIMAA-yhdyshenkilönä. Matti: olisi tarve kirjoittaa artikkeli ja avata tämä case esimerkiksi loppujulkaisua varten. Casen esittelyn keskeisiä ajatuksia ovat myös pilotista (marraskuussa) syntyvät tulokset ja havainnot.

Päivi Vartiainen-Ora lopettaa projektissa ja Jussi ottaa hänen roolinsa HOK Elanto yhteistyön jatkamisessa. Päivi kuitenkin osallistuu HOK Elanto työyhteisöyhteistyön mallintamiseen kommentoimalla Jussin ja Ullan laatimaa mallinnusta. Päivi on mallintamisen pohjaksi aukikirjoittanut HOK Elannon/Jollaksen kanssa toteutetun kehittämisprosessin tähän saakka.

2. Valmentavien opintojen tilannekatsaus

Lyhyet raportit HAMKista ja Metropolian kulttuuri- ja luova ala (tivi ei edustettuna)

Riitta kertoo HAMKin valmentavien opintojen pilottitoteutuksesta

 • alkanut 4.10.
 • suomen kieltä tiistaisin
 • jakauma kahtia: samassa ryhmässä sekä paremmin että huonommin suomea osaavat; joustava ja innokas opettaja, joka pystyy pitämään ryhmät erillään
 • motivaation vaihtelutasoa, on hyviä opiskelijoita, kivoja opiskelijoita, osalla selkeästi tavoitteet selvillä, korostuu etenkin heillä jotka ovat käyneet 2. asteen koulutuksen Suomessa
 • opetuksen suunnittelu vie resursseja, täytyy räätälöidä
 • vastuu kokonaisuudesta HAMKiin päin; jos tästä aiotaan saada AMK-tasolla ns. normaalitoimintaa, resurssointia pitäisi miettiä
 • alakohtaiset opinnot alkavat joulukuun jälkeen
 • ryhmässä 14 henkilöä EU:n ulkopuolisista kohteista
 • pelkät opinnot eivät vielä riitä, sillä työelämään siirtymiseen vielä on kynnys korkealla (laajempi yhteiskunnallinen kysymys)
 • Suomessa toisen asteen koulutuksen käyneille kulttuuriasioiden kertaaminen ei tarpeellista
 • pilottina toiminta on merkityksellistä, toimii jatkokehityksen pohjana, esimerkiksi laajuutta voisi miettiä ja sisältöjä "lähtötason" perusteella

Elena kertoo Metropolian kulttuurialan valmentavien opintojen pilottitoteutuksesta

 • 11 aloittajaa, todella erilaisia taustoja ja osa selkeän motivoituneita, osalla vielä etsinnässä oma tulevaisuus
 • Suomen kulttuurisista aiheista voisi siirtää tunteja ammatti -identiteetin ja suomalaisen korkeakouluopetuksen valmentamiseen

Suomen kielen opettaja Anja jatkaa Metropolian kulttuurialan valmentavien opintojen pilottitoteutuksesta

 • tasoerot suuret
 • sisäänotto tapahtunut nopeasti: joukossa saattaa olla oppimisvaikeuksista kärsiviä
 • oma opiskelusuunnitelma jokaiselle; eriyttämisen tarpeellisuus on olemassa
 • innostuneita opiskelijoita
 • joillakuilla vaikeuksia latinalaisessa kirjaimistossa

Keskusteltiin aiempien opintojen selvittämisestä hakutoimistojen kanssa yhteistyössä ja valintakokeen merkityksestä ns. tasaisempien ryhmien luomiseksi. Ennakkotehtävät eivät auta ennakkoon kirjallisen kielitaidon selvittämisessä, koska helposti läheiset ihmiset saattavat auttaa vapaan tekstin tuottamiseksi.

Havaittu että ryhmän sisällä edistyneemmillä taipumusta apuopettajuuteen.

Matti: Kielellisen osaamisen kehittymistä tapahtuu muuallakin kuin suomen oppitunneilla. Keskeisenä opintojaksoja pohdittaessa on miettiä niiden välistä dialogisuutta. OPSit pitävät sisällään työelämävalmiuksia ja korkeakouluopiskelutaitoja, joiden tuominen käytäntöön on pian tärkeää. Joinain päivinä tarvittaessa on mahdollisuus ottaa kaksi opettajaa. Eri opintojaksojen välillä oleva dialogisuus toimisi näin paremmin. Tarkoitus on antaa opiskelijoille käsitys siitä, mitä amk-opinnot ovat. Samalla tulisi analysoida ja uloskirjoittaa koko prosessia, mm. kohderyhmän tavoittaminen (loppukesän road-shown virheet ja kohderyhmämarkkinoinnin kehityskohdat); valintakoeprosessin analysointi; koulutusten työtilojen perustamiset wikiin.

Jussi: Wikissä (täällä) analyysisivu, jonne kerätään prosessissa mukana olleiden kokemuksia.

Keskustelua kokonaisuuden analysoinnista, purkamisesta, mallinnuksesta.

4. Maksatushakemukset ja budjettisiirrot

Matti esitteli budjettitilanteen ja määritteli vaihtoehtoja tarpeellisille budjettisiirroille; HAMKn esitys hyvä mutta vaatii täsmennyksiä ennen kuin esitellään ohrylle, Fakiirin osalta neuvoteltava myös Hapen kanssa.

5. Muut asiat

 • lopputapahtuman järjestäminen (ohryn mielestä) mahdollista järjestää vielä kesäkuun alussa; suunnittelutyö käynnistettävä siten että vuoden 2011 alussa markkinoitavissa
 • loppujulkaisu; kokonaisuuden koordinointi, toimittaminen ja artikkelien kirjoitus: valma-painoitteisuus, kiinnostus kova korkeakoulumaailmassa
 • lopputapahtuman tuottaminen, pohdinta jatkuu, mutta paketti selkeäksi tammikuuhun mennesä jotta saadaan markkinoitua hyvin
 • Valmentavien juurruttamiseksi keskustelutilaisuudet emo-organisaatioissa valmentavan koulutuksen päätteeksi (mukaan valma-opiskelijoita, valma-opettajia, koulutusjohtajia, muita opettajia sekä päättäviä henkilöitä), mitä kokemuksia, miten tästä eteenpäin jne.

 

 
You must log in to comment.