Child pages
 • Vanha ohje: Perusopintojen rästit
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

RÄSTISUORITUSOHJEITA

Alla  linkkejä Antti Pönnin kurssien rästisuoritusohjeisiin.  Muista perusopinnoista ohjeistusta sivun lopussa.  Tiedot voivat osin olla vanhentuneita; jos suoritus ei onnistu alla olevien ohjeiden mukaan, ole yhteydessä Antti Pönniin.


Median ja taiteen historia /  Elokuvan ja median historia

Esseesuoritus

Opintojakson voi korvata osittain tai kokonaan esseellä.  Esseen laajuus riippuu korvattavasta opintopistemäärästä.

6 op =  15-16 sivua

5 op = 13-14 sivua

3 op = 7-8 sivua

Mediahistoria (koko opintojakso tai osasuoritus)

Esseen aiheeksi voidaan valita jokin aikakausi tai tyyli (esim. neorealismi, montaasielokuva, film noir) tai jokin mediakulttuurin taiteellinen, tekninen, taloudellinen tai sosiaalinen ilmentymä, jota tarkastellaan historiallisesta näkökulmasta.

Esimerkkejä:

 • Broadcasting radiossa ja televisiossa
 • Attraktiot mediakulttuurissa
 • Elokuvamusiikin historiaa
 • Televisioformaattien historiaa
 • Faniuden historiaa
 • 3D:n historiaa
 • Musiikkivideoiden historiaa
 • Suomalaisen studiokauden elokuva
 • Elokuvasensuuri Suomessa
 • jne.

On myös mahdollista valita itseä kiinnostavia lähdekirjoja ja rakentaa essee niissä käsiteltyjen aiheiden pohjalta.

Lähteenä voi käyttää esim. seuraavia perusteoksia:

 • Juri Nummelin:  Valkoinen hehku – johdatusta elokuvan historiaan
 • Peter von Bagh: Elokuvan historia

Laajempi kirjallisuuslista täällähttp://bit.ly/1TUDHsj


Taidehistoria-osuus (vanha ops) 3 op

Taidehistorian osuuden voi korvata kirjoittamalla esseen, jossa tarkastelee elokuvan suhdetta johonkin muuhun taiteenalaan (kuvataide / musiikki / kirjallisuus). Lähteenä voi käyttää teosta Henry Bacon: Seitsemäs taide -elokuva ja muut taiteet. Musiikin tapauksessa on myös mahdollista käyttää teosta Anu Juva: Valkokangas soi.

Baconin teoksesta tulee perehtyä johdantoon sekä tarkasteltavaa taiteenalaa käsitteleviin tai sivuaviin lukuihin.

Jos aiheena on KIRJALLISUUS JA KERRONTA, voi tarkastella esim.

 • teatteria
 • Shakespeare-filmatisointeja
 • adaptaatiota
 • elokuvan ja sarjakuvan suhdetta
 • elokuvallista runoutta

Jos aiheena on MUSIIKKI  / ÄÄNI, voi keskittyä esim.

 • elokuvamusiikkiin
 • oopperaan
 • tanssiin

Jos aiheena on KUVATAIDE , painopisteenä voi olla esim.

 • maalaustaide
 • arkkitehtuuri

Kaikissa tapauksissa voi myös pohtia elokuvallisen avantgarden suhdetta elokuvan ja muiden taiteiden välisessä kentässä.

Esseen laajuus on 7-8 sivua (ks. tarkemmin Esseeohjeita).  

Essee otsikoidaan itse.

Esseen arvioinnissa kiinnitetään huomiota valittuun näkökulmaan, tietoperustan laajuuteen (käytetty kirjallisuus, historiallisen kehityksen ymmärtäminen), esitettyjen väitteiden perusteluun ja reflektioon, sekä ilmaisun selkeyteen ja johdonmukaisuuteen.

Essee palautetaan Metropolian moodlen työtilaan "Antti Pönnin esseesuoritukset". Ks. tarkemmin EsseeohjeitaKirjatentti 

Kirjatentissä voi suorittaa joko koko opintojakson korvaavana kirjatenttinä tai mahdollisen puuttuvan osion vanhan opetussuunnitelman mukaisesta Median ja taiteen historia -kurssista (Mediahistoria tai Taidehistoria).A. Koko opintojakso korvaavana kirjatenttinä (koskee opintojaksoja Median ja taiteen historia ja Elokuvan ja median historia).

Korvaava kirjatenttisuoritus tarkoittaa sitä, että  kurssi suoritetaan kokonaan tenttimällä kirjoja. Kirjatenttisuoritukseen ei siis sisälly luento-osuutta.


Tentittävät teokset:

Juha Herkman: Audiovisuaalinen mediakulttuuri (Tampere: Vastapaino 2002)

Juri Nummelin: Valkoinen hehku - johdatus elokuvan historiaan (Tampere: Vastapaino 2005) sivut 15-118, 157-298, 373-394

Henry Bacon: Seitsemäs taide - elokuva ja muut taiteet. Sivut 109-146, 176-221, 253-295

Nummelinin kirjasta luetaan siis luvut "Elokuvan erilaiset historiat", "Elokuva ennen elokuvaa", "Varhainen elokuva", "Mykkäelokuva", "Klassinen Hollywood", "Realismi elokuvassa", "Modernistinen ja postmodernistinen elokuva", "Dokumenttielokuva" ja "Suomalainen näytelmäelokuva".

Baconin kirjasta luetaan luvut "4. Kirjallisuuden elokuviksi sovittamisen problematiikkaa", "6. Maalaustaide elokuvassa" ja "8. Musiikki elokuvassa ja musiikkielokuvat".

Tenttiin tulee jokaisesta teoksesta kaksi kysymystä. Kysymyksiä on siis yhteensä kuusi. Jokaisesta teoksesta vastataan yhteen kysymykseen. Yhteensä vastataan siis kolmeen kysymykseen.


Tentin voi suorittaa yleisinä tenttipäivinä.

Ilmoittautuminen 10 päivää ennen sähköpostilla opintotoimistoon ja Antti Pönnille.

Viestissä on oltava seuraavat tiedot:

-        maininta ”Kirjatentti”

-        suoritettavan opintojakson nimi ja laajuus (esim. ”Median ja taiteen historia 6 op” tai "Elokuvan ja median historia 5 op")

-        tentittävien kirjojen nimet ja sivunumerotB. Osasuoritus kirjatenttinä (vanhan OPS:n Median ja taiteen historia -opintojakso)

 • Vanhan  opetussuunnitelman mukaisesta Median ja taiteen historiasta voidaan osasuorituksena tenttiä joko Mediahistorian osuus (3op) .  Taidehistorian osuus suoritetaan esseenä (ks. alempana)

Mediahistoria 3/6 op.
Tentittävät teokset:

Juha Herkman: Audiovisuaalinen mediakulttuuri (Tampere: Vastapaino 2002)
Juri Nummelin: Valkoinen hehku: johdatus elokuvan historiaan (Tampere: Vastapaino 2005), sivut 15-118, 157-260. (Luvut "Elokuvan erilaiset historiat", "Elokuva ennen elokuvaa", "Varhainen elokuva", "Mykkäelokuva", "Klassinen Hollywood", "Realismi elokuvassa", "Modernistinen ja postmodernistinen elokuva".)

Tentin voi suorittaa yleisinä tenttipäivinä.

lmoittautuminen 10 päivää ennen sähköpostilla opintotoimistoon ja Antti Pönnille.

Viestissä on oltava seuraavat tiedot:

-        maininta ”Kirjatentti”

-        suoritettavan opintojakson nimi ja laajuus (esim. ”Median ja taiteen historia 6 op” tai "Elokuvan ja median historia 5 op")

-        tentittävien kirjojen nimet ja sivunumerotMediakulttuurin teoriat ja analyysi / Median teoriat ja analyysi

Esseesuoritus

Kurssi on mahdollista korvata osin tai kokonaisuudessaan esseellä. Jos kurssi halutaan korvata kokonaan esseellä (ts. luentokurssia ei käydä vaan) on essee hieman pidempi kuin osasuoritus. Koko opintojakson  korvaavan esseen laajuus on 15-16 sivua (6 op) tai 13-14 sivua (5 op).  Jos olet istunut kurssin luennot, mutta vain  lopputehtävä on jäänyt tekemättä, riittää esseen pituudeksi 7-8 sivua.  Laita tällöin mukaan tieto, milloin olet osallistunut luennoille.

Ohjeita esseen kirjoittamiseen


 • Tutustu alla olevasta linkistä löytyvään kirjallisuuslistaan ja valitse sieltä vähintään yksi kannaltasi kiinnostava teos
 • Kirjoita  kirjallisuuden pohjalta  analyyttinen essee jostain elokuvasta, tv-ohjelmasta, sarjakuvasta, valokuvasta  tai muusta mediatuotteesta / -ilmiöstä. Otsikoi itse.
 • Näkökulmana voi olla esim. audiovisuaalinen kerronta, genre-teoria, semiotiikka, tekijäteoria tai  muu kirjallisuudessa käsitelty mediakulttuurin lähestymistapa. 
 • Arvioinnissa kiinnitetään huomiota valitun näkökulman hallintaan ja kykyyn soveltaa sitä tarkasteltuun ilmiöön sekä kykyyn argumentoida ja ilmaista selkeästi ajatuksiaan.
 • Palautus Metropolian moodleen (moodle.metropolia.fi) työtilaan "Antti Pönnin esseesuoritukset" tehtäväosioon "Mediakulttuurin teoriat ja analyysi". Työtilaan kirjautuminen vaatii salasanan, joka on "essee".
 • Ennen essen kirjoittamista tutustu huolella [esseeohjeisiin|Esseeohjeita] (tietoa mm. esseen pituusvaatimuksista, vaadittavista perustiedoista, palautuksesta)
 • Deadlinet: ks.yleiset esseiden deadlinepäivä


Kirjallisuutta (klikkaa linkkiä)


Tutkimus- ja kehittämisviestintä / Harjoitusseminaari & Ammatillinen tutkielma / Työelämän kehittämisviestintä

Rästisuoritusohjeet TÄÄLLÄ.MUUT PERUSOPINNOT (ei Antti Pönnin kurssit, tiedot ehkä osin vanhentuneet, varmista kurssin opettajalta)

 

KD00AA14 Ammatti- ja oikeuskäytännöt / KW00AC07 Media-alan lainsäädäntö ja etiikka (3op)

Rästisuoritusohje:

http://bit.ly/1dfyXbp

KD00AA10 Viestintä ja yhteiskunta, 6op / KW00AC04 Media ja yhteiskunta 5op

Johanna Korhosen ohje opintojaksolle "Viestintä ja yhteiskunta":

Kurssi koostuu opetuskeskusteluista, harjoitustöistä ja tentistä. Läpäisy edellyttää riittävää osallistumista opetuskeskusteluihin, kaikkien harjoitustöiden tekoa ja tentin läpäisyä vähintään arvosanalla 1-. Jos olet suorittanut osan kurssista, laadi lista suorituksistasi (läsnäolot ja harjoitustyöt, mahdollisesti läpäisty tentti) sekä puuttuvista suorituksista. Lähetä nämä sähköpostitse opettajalle (johanna.korhonen@verkkotie.fi) ja sovi suoritustavasta. Tenttejä voi suorittaa yleisinä tenttipäivinä tai, jos meneillään on kurssi, kyseisen kurssin tenttipäivänä. Tenttiin ilmoittaudutaan opintotoimiston kautta, ei opettajalle.

Rästisuoritusohje

http://bit.ly/1t7OPpM


Yritystoiminta ja markkinointi 6 op

Rästisuoritusohje:  

 http://bit.ly/1dqmsdj 


 KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT

XX00AC51 Ammatillinen englanti, 3op

XX00AB53 Työelämän ruotsi, 3op

KW00AC02 Suomen kieli ja viestintä, 3op

Opinnot tulee suorittaa loppuun syksyn ja kevään toteutusten yhteydessä. Ennen toteutuksen alkua tulee ottaa yhteyttä kyseisen opintojakson opettajaan.

Jos kirjallisia tenttejä on rästissä, niitä voi suorittaa myös uusintatenttipäivinä, mutta tästäkin tulee sopia opettajan kanssa etukäteen.

Lukuvuoden kurssitarjonta löytyy Tuubista: Opiskelijoille > Opinnot >Opintotarjonta > Kielet ja viestintä
Katso tiedote:  Kulttuurin ja luovan alan kielitiedote ja valmennuskurssit 2012-13

 

UUSINTATENTTIPÄIVÄT

Aikataulut ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Tuubista: Opiskelijoille > Aikataulut > Uusintakoepäivät > Kulttuuri

 • No labels
You must log in to comment.