Child pages
  • Kulttuurisilta lyhyesti
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Asukkaiden oman ilmaisu- ja toimintakyvyn vahvistamisen uskotaan olevan tulevaisuuden tapa ennaltaehkäistä suurkaupunkien sosiaalisia ongelmia, syrjäytymistä ja elämänhallinnan heikkenemistä. Kansainvälisestikin on todettu musiikin ja taiteen pelastava voima esimerkiksi slumminuorten parissa.

Kulttuurisilta-projekti vastaa pääkaupunkiseudun kehityshaasteisiin hyödyntämällä innovatiivisesti kultuuri- ja taideosaamista. Tasapainoisen yhdyskuntarakenteen ja sosiaalisen eheyden ylläpitäminen pääkaupunkiseudulla edellyttää etenkin syrjäytymisvaarassa olevien kaupunkilaisten elämän tukemista. Kulttuurikasvatuksen ja kulttuuri- ja taidelaitosten mahdollisuudet tässä toiminnassa ovat vielä suurelta osin hyödyntämättä.

Kulttuurisilta-projektissa Metropolia on yhdessä pääkaupunkiseudun kulttuuri- ja taideorganisaatioiden kanssa luomassa taidekasvatusosaamiseen perustuvaa toimintamallia, joka integroi osallistavan kulttuurikasvatuksen kaupunkien palvelutuotantoon. Tämä tapahtuu kehittämällä Metropolian opetustehvää yhdessä työelämän kanssa ja luomalla uusia musiikki- ja taidekasvatuksellisia työtapoja. Kulttuurisilta pyrkii löytämään ne kaupunkilaiset, jotka jäävät kulttuuri- ja taidekokemusten katvealueelle. Uusia työtapoja kehitetäänkin ennen kaikkea erityisryhmien, kuten lapset, nuoret, maahanmuuttajat ja vanhukset, tarpeet huomioiden.

Kulttuurisilta etenee erityisryhmien tarpeista lähtevinä osaprojekteina, jotka ovat yhdistettävissä pääkaupukiseudun kulttuuri- ja taidelaitosten toimintaan. Monitaitoiset Metropolia Ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijat saavat mahdollisuuden toteuttaa taidetyöpajoja niin Tapiola Sinfonietan, Helsingin kaupunginteatterin kuin Vantaan musiikkiopiston ja vapaa-ajan palveluiden anssa. He luovat yhteyksiä lakisääteisiä kulttuuripalveluja tarjoavien toimijoiden ja alan koulutusta järjestävän Metropolian välille. He kohtaavat kaupunkilaisia kirjastoissa, palvelutaloissa, sairaaloissa, eri kulttuurien kohtaamispaikoilla.

Kulttuurisilta on Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama EAKR-hanke. Kolmivuotisen projektin toteutuksesta vastaa Metropolia yhteistyössä Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien kulttuuri- ja taideorganisaatioiden kanssa. Hanketta johtaa musiikkikasvatuksen lehtori Laura Huhtinen-Hildén ja vastuullisena johtajana on kulttuurin ja luovan alan johtaja Tuire Ranta-Meyer Metropoliasta. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Anna-Maija Iskanius.

  • No labels
You must log in to comment.