Child pages
 • Väliraportti 2010 - Projektihallinto
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seuraava, vuotta 2010 koskeva, VOIMAA-projektin väliraportti jätetään ELY-keskukseen vuoden vaihteessa. Jokainen työkori raportoi omasta toiminnastaan ja näkökulmastaan n. 5 liuskan verran. Korivastaavan kannattaa aloittaa raportin kokoaminen jo hyvissä ajoin vuoden kuluessa. Korikohtaistemn väliraporttien tulee olla valmiit projektiryhmän kokoukseen 14.12. mennessä, minkä jälkeen projektipäällikkö Matti Rantala koostaa lopullisen väliraportin EURA-järjestelmään.

Väliraportin täyttöohje

Väliraportissa kysytyt asiat

Projektin toteutuksen ja yhteistyön onnistuneisuus

Icon

Osallistujien ja yritysten/organisaatioiden valinta. Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken.

Julkisuus ja tiedottaminen - projektin mahdollinen internet-osoite

Icon

Ongelmat projektin toteutuksessa (esim. lähtökohdan tai kohderyhmän valinnan suhteen). Toimenpiteet projektin etenemisen parantamiseksi.

Projektissa valitulla avoimella toimintatavalla pyritään tilanteeseen, jossa tekeminen on tiedottamista. Näin myös projektin hallintoon liittyvät asiakirjat ovat avoimesti saatavilla hankkeen wiki-työtilassa. Käytännössä materiaalin paljous kuitenkin hankaloittaa tiedon saavutettavuutta.

Hankkeessa käytettyjä sosiaalisen median työkaluja sekä avointa työskentelytapaa eri näkökulmista esitellään ja arvioidaan syyskaudella tuotetussa Sosiaalinen media hanketyössä -mikrokirjassa (työnimi). Mikrokirjaa on työstetty avoimesti verkkopohjaisessa microjournal.org -palvelussa.

Ongelmat ja suositukset

Icon

Ongelmat projektin toteutuksessa (esim. lähtökohdan tai kohderyhmän valinnan suhteen). Toimenpiteet projektin etenemisen parantamiseksi.

Projektin toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen

Icon

Kuvaus projektin toiminnasta ja arvio siitä, miten projektin tavoitteet tullaan saavuttamaan.

Projektisuunnitelmassa projektihallinnolle 2010 asetetut on saavutettu. Projektipäällikkö on johtanut projekti operationaalista työtä ja osatoteuttajista koostuva projektiryhmä on kokoontunut kymmenen kertaa mukaan lukien Tallinnassa järjestetty kaksipäiväinen hankkeen arviointivetäytyminen. Ohjausryhmä on pitäynyt vuoden aikana suunnitelman mukaisesti kolme kokousta, joissa on käsitelty hankkeen etenemisen ja maksatushakemusten lisäksi temaattisia aiheita: monikulttuuriseen bisnekseen (case Muxlim oyj.), amk-opintoihin valmentavaan koulutukseen, työnantajaselvitykseen liittyen. Ohjausryhmän temaattiset keskustelut on avattu asiantuntijan pitämällä virikepuheenvuorolla. Hankkeen maksatushakemukset on koostettu päätoteuttajan toimesta ja jätetty rahoittajan käsittelyyn aikataulun mukaisesti.

Väliraportointimateriaalia on kerätty projektiryhmän toimesta hankkeen wikiin koko toimintavuoden ajan. Projektipäällikkö on koordinoinut seurantatietojen keräämistä.

Projektissa on toimintavuoden aikana toteutettu 17 benchmarkkausmatkaa, joiden aikana on osallistuttu projektin teemaan liittyviin asiantuntijaseminaareihin ja/tai vierailtu vastaavaa toimintaa ylläpitävissä organisaatioissa muissa EU-maissa.

VOIMAA-benchmarkkausmatkat 2010

 1. Migration: A World in Motion -konferenssi + benchmarkkausvierailut (Amsterdam ja Maastricht) 15.--21.02.2010 – Päivi Keränen ja Anja Rouhuvirta
 2. Social Media World Forum (Lontoo) 14.--18.3.2010 – Päivi Keränen ja Milla Laasonen
 3. LIFT2010 (Geneve) 4.-8.5.2010 – Milla Laasonen
 4. eDem – 4th International Conference on eDemocracy 2010  (Krems an der Donau) 5.- 8.5.2010 – Robert Arpo
 5. NEXT2010 (Berliini) 10.-13.5.2010 – Matti Rantala
 6. Arviointivetäytyminen + benchmarkkausvierailut (Tallinna) 1.-2.6.2010 – projektiryhmä
 7. European Access Network (Tukholma) 13.--16.6.2010 – Riitta Metsänen
 8. Cultural Attitudes towards Technology and Communication, CATAC 2010 (Vancouver) 13. - 19.6.2010 – Matti Rantala
 9. Micrations 2010 (Telc) 23.-26.6.2010 – Päivi Keränen
 10. New Migrations, New Challenges -konferenssi + benchmarkkausvierailut (Dublin) 29.6. --5.7.2010 – Milla Laasonen ja Anja Rouhuvirta
 11. INC2010 (Heidelberg) 5.-10.7.2010 – Milla Laasonen
 12. 15th Nordic Migration Research Conference + benchmarkkausvierailut (Malmö) 24.- 27.8.2010 – Milla Laasonen ja Matti Rantala
 13. INTERREG Showcase -konferenssi + benchmarkkausvierailut (Riika) 28.--29.9.2010 – Päivi Keränen, Milla Laasonen ja Matti Rantala
 14. Metropolis 2010 (Den Haag) 1.-9.10.2010 – Milla Laasonen
 15. EduWorld-konferenssi (Pitesti, Romania) 8.-9.10.2010 – Riitta Metsänen
 16. 3rd European Communication Conference (Hampuri ja Bremen) 10.--16.10.2010 – Päivi Keränen ja Matti Rantala
 17. Online Educa (Berliini) 29.11.--4.12.2010 – Jussi Linkola, Birgitta Nenonen-Andersson ja Elena Wernick

Projektin valvoja on hyväksynyt etukäteen kaikki matkat ja näistä on laadittu asianmukaiset matkaraportit. Hankkeen matkoilla on samalla kehitetty matkaraportointia.

Projektin innovatiivisuus

Icon

Uudet menetelmät ja sisällöt projektin toimeenpanossa, uudet yhteistyörakenteet jne. Mitä uutta on kehitetty, esim. tuotteet, toimintatavat, palvelut?

Projektin tasa-arvovaikutukset

Hyvät käytännöt

Icon

Mitä hyviä käytäntöjä projektissa on mahdollisesti kehitetty? Miten hyviä käytäntöjä on levitetty tai aiottu levittää?

Reaaliaikaista matkaraportointia kehitetty edelleen monimediaiseksi mikroraportoinniksi, jossa keskeisimmäksi raportoinnin kohteeksi nostetaan matkan aikana syntyneet havainnot, kehittämisehdotukset ja luodut kontaktit. Mikroraportoinnin lähtökohtana on välittää matkalla saadut kokemukset mahdollisimman laajalle yleisölle projekti- ja omassa organisaatiossa.

Metropoliassa testattiin keväällä 2010 seurantatietojen koostamista reaaliaikaisesti ja hajautetusti yhteisen EditGrid-pohjaisen verkkopalvelun kautta.

Toiminnan jatkuvuus

Icon

Mitä pysyvää on saatu aikaan ja kuka vastaa uudesta tai pysyvästä toiminnasta projektin päättymisen jälkeen?
Mitä voidaan siirtää tai saattaa muiden toimijoiden, esim. pk-yritysten, oppilaitosten tai viranomaisten käyttöön?
Suunnitelmat tulosten hyödyntämiseksi, onko jo hyödynnetty?

Projektipäällikkö, tiedottaja ja projektisuunnittelija ovat toimintavuoden aikana osallistuneet Metropolia Ammattikorkeakoulun Kulttuuri ja luovan toimialan projektikäsikirjan suunnitteluun sekä hankehallinnon ja -viestinnän käytäntöjen kokoamiseen käsikirjan ensimmäiseen painokseen. Projektikäsikirjan tarkoituksena on tukea uusien hanketoimijoiden perehdytystä sekä levittää hyviä käytäntöjä hankkeesta toiseen ja sitä tullaan päivittämään puolivuosittain.

 
 
You must log in to comment.