Child pages
  • Työyhteisön kulttuurisidonnaiset tekijät
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esittely


Mitä on kulttuuri?

Video selventää kulttuurin käsitettä, mitä sillä tarkoitetaan, kuinka se vaikuttaa meihin.

Kulttuuri on tietyn ryhmän yhteisön tai kansakunnan yhteisten merkitysten järjestelmä. Kasvuympäristön koodit, arvot ja normit omaksutaan hyvin varhain ennen kuudetta ikävuotta. Kulttuuri on aina ihmisten luomaa ja se muuttuu koko ajan.


Kuinka kulttuuri näkyy?

Video käsittelee kulttuurin ulkoisten ominaisuuksien ja näkymättömissä olevien seikkojen suhdetta.

Vain pieni osa kulttuurista näkyy päälle. Pinnan alla olevat arvot, normit, viestintätyylit ja asenteet eivät ole suoraan näkyvissä, mutta niiden merkitys on suuri.

Pohdittavaa: Milaisia ulkoisia tunnusmerkkejä omaan kulttuuritaustaasi sisältyy?


Kulttuuri ja yhteiskunta

Erilaisten yhteiskuntamallien ja niiden tuottaman kulttuurin ominaisuuksia.

Länsimainen, postmoderni yhteiskunta on yksilökeskeinen eikä kovin hierarkkinen. Maatalousvaltainen yhteiskunta on yleisesti hierarkkisempi.

Pohdittavaa:


Kulttuurin vaikutukset yksilöön

Kuinka erilaiset kulttuurit vaikuttavat yksilöön?

Länsimaisessa yksilökeskeisessä kulttuurissa yksilö määrittelee itsensä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa mukaan. Ei-länsimaisessa kulttuurissa yksilö määrittelee itsensä suhteessa muihin. Vanhvasti yksilöllinen kultuuri ilmenee erilaisena suhtautumisena työhön ja työyhteisöön.

Pohdittavaa:


Kulttuurien eroja

Millaisia eroja kulttuureilla on ja miten eroja voidaan määritellä?

Eri kulttuureja voidaan arvioida Geert Hofsteden neljän kulttuurisen ulottuvuuden mukaan. Hoefsteden mukaan kultttuurit eroavat toisistaan mm. valtaetäisyyden, individualismin, maskuliinisuuden ja epävarmuuden välttämisen / sietämisen suhteen.

Pohdittavaa: Arvioi omaa kulttuuritaustaasi Hofsteden ulottuvuuksilla.


Kulttuurierot käytännössä

Kuinka kulttuurierot näkyvät käytännössä työyhteisön toiminnassa.

Eri kulttuuritausta voi aiheuttaa väärinkäsityksiä työyhteisössä. Esimerkiksi matalan valtaetäisyyden kulttuuritaustaisen esimiehen voi olla vaikea johtaa korkeaan valtaetäisyyteen ja hierarkiaan tottunutta työntekijää. Suomen valtaetäisyysindeksi on Hofsteden mukaan 33 kun esim. Venäjän vastaava indeksi on 95.

Pohdittavaa:

Riitta Metsänen luennoi työyhteisön kulttuurisidonnaista tekijöistä.

You must log in to comment.