Child pages
  • Työssäoppimisen lumo, Tiivistelmä toisen asteen ammatillisen sekä ammatillisen korkea-asteen koulutuksen ja työelämän yhteistyön metatutkimuksesta
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Unknown macro: {bookmark}

Julkaisu on synteesi tähän asti tehdystä toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen sekä ammattikorkeakoulujen työelämän suhteita käsittelevästä tutkimuksesta. Keskeiset tutkimuskohteet olivat työpaikalla tapahtuva oppiminen, työelämälähtöisyys sekä ammatillinen osaaminen ja kvalifikaatiot. Tutkimuksen keskeinen peruste oli, että ammatillista koulutusta ja työelämää käsittelevää tutkimuskirjallisuutta on jo niin paljon, että tässä vaiheessa tarvitaan kokoavaa tutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää koulutuksen ja työelämän yhteistyön hyvät käytänteet ja toimivat mallit sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Tässä yhteenvedossa käytetyt lähteet löytyvät varsinaisesta tutkimuksesta em. tutkimuksen tai tutkijoiden nimellä yliopistojen ja korkeakoulujen Linda-tietokannasta. Varsinainen tutkimus on julkaistu Hämeen ammattikorkeakoulun (www.hamk.fi/julkaisut) julkaisusarjassa.

You must log in to comment.