Child pages
  • Väliraportti 2009 - AMK-valmennus
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seuraava, vuotta 2009 koskeva, VOIMAA-projektin väliraportti jätetään Etelä-suomen lääninhallitukseen vuoden vaihteessa. Jokainen työkori raportoi omasta toiminnastaan ja näkökulmastaan n. 5 liuskan verran. Korivastaavan kannattaa aloittaa raportin kokoaminen jo hyvissä ajoin vuoden kuluessa. Projektipäällikkö Matti Rantala koostaa lopullisen väliraportin EURA-järjestelmään.

Väliraportissa kysytyt asiat

Projektin perustiedot

  • Raportointikausi, projektin perustiedot, projektin toteuttajan tiedot, lomakkeen täyttäjän tiedot (valmiina)
  • Projektin lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet

Projektin toteutuksen ja yhteistyön onnistuneisuus


Julkisuus ja tiedottaminen - projektin mahdollinen internet-osoite

HAMK:n VOIMAA wiki
HAMK:n kotisivut
"Innovation in Training Practice"- online Confenrence 10 November
Social learning and sharing in the VOIMAA-project (Senior Lecturer Sanna Ruhalahti)

Metropoliassa VOIMAA-wikialustaa on käytetty kehittämistyön välineenä. Metropoliassa toimineen kehittämistiimin muistiot on julkaistu wikissä ja tiimin työskentelyssä on käytetty avoimessa verkossa näkyvillä olevaa, wikialustalle rakennettua keskustelupalstaa. Hankkeesta on tiedotettu Metropoliassa muille toimijoille tapaamisissa Metropolian eri klustereiden kanssa (Kulttuuriala, Tekniikan ja liikenteen kolme klusteria, Liiketalous) ja muiden toimijoiden kanssa (METKA, Alumnit, Henkilöstön kehittäminen). AMK-valmentavan kehittämistyön tiimoilta on keskusteltu myös muiden hankkeiden kanssa ja kartoitettu tietoa sisällöllisistä asioista. Näitä hankkeita ovat HERA C, KOKOMA, VALOA.

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kehittämisestä on tiedotettu sähköisessä VOIMAA-kuukausikirjeessä sekä VOIMAA -wikin uutispalstalla.

Ongelmat ja suositukset

- valmentavan koulutukset reunaehdot ja ministeriön linjauksen kovin avonaisia

Hankkeen rahoituspäätöksen myöhästyminen aiheutti Metropoliassa sen, että kehittämistiimien kokoamisessa ei ole päästy alkuneuvotteluja pitemmälle muissa kuin kulttuurin ja luovan alan klusterissa, toisenlaisista suunnitelmista huolimatta. VOIMAAn amk-valmentavien opintojen kehittämistyön merkityksen tunnistaminen kunkin klusterin toiminnan kannalta on edistynyt vuoden kuluessa, mutta vienyt huomattavasti arvioitua enemmän aikaa. Myös kunkin klusterin omien t&k -hankkeiden aika- ja osaajaresurssien priorisointi on saattanut vaikuttaa hitaaseen etenemiseen.

Projektin toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen

Projektin toiminta on ollut tavoitteidenmukaista ja valmentavan koulutuksen suunnittelu on käynnistetty sekä Hämeen ammattikorkeakoulussa että Metropoliassa. HAMKissa kehittämisprosessi toteutettiin opettajille suunnatun koulutuksen muodossa, Metropoliassa valmentavaa koulutusta suunniteltiin Kulttuuri- ja luovan alan klusterissa eri alojen opettajista ja opiskelijajäsenestä kootun kehittämistiimin työnä. Molemmissa malleissa osa työstä tehtiin wikiympäristössä (VOIMAAwiki sekä HAMKin VOIMAAope-wiki).

- HAMK:n valmentavan koulutuksen suunnittelu (koulutus, osallistujina opettajia KT-yksiköistä, lkm: xx)

Metropolian kulttuurialan AMK-valmentavan kehittämistiimin toimintaan on alkutapaamisten jälkeen muotoutunut kuuden hengen tiimi, joista viisi on kulttuurin ja luovan toimialan opettajahenkilöstöä ja yksi maahanmuuttajataustainen opiskelijajäsen. Tiimi on kokoontunut syyslukukauden aikana yhteensä viisi kertaa. Lisäksi tiimi on työskennellyt tapaamisten välillä wikityötilassa. Kehittämistiimin kokouksissa on kuultu asiantuntijoiden virikepuheenvuoroja seuraavista aiheista: sosiaalinen media opettajan apuvälineenä (Juhana Kokkonen), opettajan monikulttuurinen osaaminen (Riitta Metsänen), maahanmuuttaja opiskelijana (Anna Kulicka-Soininsalo-Soininen) ja suomenkieli valmentavassa koulutuksessa (Johanna Komppa). Metropolian kulttuurialan AMK-valmentavan kehittäminen jatkuu tammikuun 2010 ajan.

Projektin innovatiivisuus


Projektin tasa-arvovaikutukset


Hyvät käytännöt

- AMK-opettajien yhteisöllinen suunnittelu prosessina wikissä

Asiantuntijoiden virikeluennot keskustelun avaajina ja kehittämistiimien työn tukena

Kohderyhmäedustus tärkeää - vähintään yksi maahanmuuttajataustainen opiskelija mukana kussakin amk-valmentavia opintoja kehittävässä tiimissä tuo työhön tärkeitä käytännön näkökulmia.

Toiminnan jatkuvuus

Syksyn aikana kehitettyjen toimintamallien mallintaminen ja käyttäminen kevään aikana toteutettavien kehittämisprosessien pohjana sekä toimintamallien mahdollinen pilointi projektin aikana. Kehittämistiimissä käytetyn työskentelytavan juurruttaminen.

 
 
You must log in to comment.