Child pages
  • Väliraportti 2009 - Arviointi
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seuraava, vuotta 2009 koskeva, VOIMAA-projektin väliraportti jätetään Etelä-suomen lääninhallitukseen vuoden vaihteessa. Jokainen työkori raportoi omasta toiminnastaan ja näkökulmastaan n. 5 liuskan verran. Korivastaavan kannattaa aloittaa raportin kokoaminen jo hyvissä ajoin vuoden kuluessa. Projektipäällikkö Matti Rantala koostaa lopullisen väliraportin EURA-järjestelmään.

Väliraportissa kysytyt asiat

Projektin perustiedot

  • Raportointikausi, projektin perustiedot, projektin toteuttajan tiedot, lomakkeen täyttäjän tiedot (valmiina)
  • Projektin lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet

Projektin toteutuksen ja yhteistyön onnistuneisuus


Julkisuus ja tiedottaminen - projektin mahdollinen internet-osoite

Ensimmäisen toteutetun arvioinnin raportti on julkaistu wikissä kesäkuussä 2009.

Ongelmat ja suositukset

Vaikka wikiympäristö mahdollistaa myös projektin ulkopuolisten tahojen osallistumisen hankkeen ja sen sisällöllisten tuotosten kommentointiin ja kehittämiseen, ei näin käytännössä ole tapahtunut. Palautejärjestelmän jatkokehittämisessä on kiinnitettävä lisähuomiota projektin kannalta keskeisten kohderyhmien palautteen keräämiseen.

Toteutettu arviointiprosessi toimi kyseisessä projektin vaiheessa hyvin. Projektin seuraavissa arvioinneissa on kuitenkin huomioitava, että projektin substanssikehittämisessä ja toimien jalkauttamisessa ollaan huomattavasti pitemmällä. Silloin arviointiin osallistuvan ryhmän kokoonpano on harkittava uudelta pohjalta, kuten myös käytettävä menetelmä ja arvioinnin toteuttajat. On syytä harkita mahdollisuutta, että arviointi suunniteltaisiin ja toteutettaisiin tiiviimmässä yhteistyössä projektikumppaneiden kanssa. (VOIMAA-itsearviointiraportti kevät 2009)

Projektin toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen

Projektin arviointi käynnistettiin huhti-toukokuussa 2009 sisäisellä arvioinnilla, jossa arvioinnin kohteena oli projektin käynnistysvaihe, joka käsittää rahoituksen hakuvaiheen ja rahoituslupauksen jälkeiset kuukaudet aina päätöksen saamiseen asti. Ajallisesti kyse on ajanjaksosta alkukeväästä 2008 - loppukevääseen 2009.

Hankkeen operatiivisille toimijoille toteutettiin huhtikuussa 2009 lomakekysely, johon vastasi 10 henkilöä. Lomakkeen kysymyksissä käsiteltiin yleisellä tasolla projektimuotoisen toiminnan osa-alueita. Koska useimmille operatiivisille toimijoille projektin toiminta oli käynnistynyt vasta vuoden vaihteessa 2008 - 2009, olivat monet lomakkeen kysymykset vielä vastattavissa lähinnä hypoteettisella tasolla. Projektiryhmä osallistui myös 25.5.2009 järjestettyyn Focus Group - haastatteluun (menetelmästä enemmän ks. esim. Madriz 2000). Haastattelijoina toimivat Anna-Maria Vilkuna ja Robert Arpo ja se rakennettiin lomakekyselyn kysymyksenasettelun ja tulosten ympärille. Aluksi ryhmässä käytiin läpi kyselyn tulokset ja siinä korostuneesti esille tulleet seikat. Tämän jälkeen pidettiin noin kolmen tunnin pituinen keskustelu, jossa lomakkeen kysymykset käytiin läpi ja niistä keskusteltiin. Haastattelua ohjaavana ajatuksena oli antaa kaikkien näkemysten nousta esille keskusteluissa ja tämä jälkeen täsmentää kysymyksin niitä osa-alueita, joista syntyi eriäviä mielipiteitä. Pitkäkestoisessa ryhmähaastattelussa tietyt asiat tulivat esille useita kertoja ja niiden pohjalta on mahdollista paikantaa myös projektin toiminnan kehittämisen kannalta olennaiset alueet. Itsearvioinnin tulokset ja niiden pohjalta muodostetut kehittämisehdotukset koostettiin raporttimuotoon ja käsiteltiin sekä projekti- että ohjausryhmän kokouksessa.

Projektin avoin wikityötila toimii samalla avoimena verkkopalautejärjestelmänä. Wikissä sekä tiedotetaan reaaliaikaisesti projektin toiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumista että työstetään projektin sisällöllisiä tuotoksia. Wikityötilaan on mahdollista ilman kirjautumista jättää kommentteja ja palautetta, mikä mahdollistaa myös kenen tahansa verkkoyhteydenomaavan osallistumisen. Koska projektin lopullinen rahoituspäätös viivästyi maaliskuulle asti ja toimintakonseptien mallintamisen aloitus viivästyi, ei verkkokyselyitä näihin liittyen olla vielä tehty. 

AV-aikuisopiskelijoiden osana opintojaan toteuttamien valtavirtaistamisreportaasien laadinnasta kerättiin palaute. Palautelomakkeen kehittämistä jatketaan keväällä 2010.

Projektin innovatiivisuus

Arviointiprosessi, johon sisältyi lomakekysely ja focus group-keskustelu oli Voimaa-hankkeen ensimmäinen itsearviointi ja ensimmäinen menetelmällinen kokeilu. Kyselyn ja sen jälkeen toteutetun haastattelun yhdistäminen osoittautui tässä tapauksessa hyväksi ratkaisuksi. Kyselylomakkeen anti ja focus group-keskustelussa esiin nousseet teemat tukivat hyvin toisiaan.

Projektin tasa-arvovaikutukset


Hyvät käytännöt

  • Hankearvioinnin aloittaminen hakemusvaiheen arvioinnilla projektin alkuvaiheessa
  • Arviointimenetelmä, jossa yhdistettiin verkkokysely projektitoimijoille ja tämän tulosten pohjalta valmisteltu Focus Group -haastattelu sekä kaiken arviointimateriaalin kokoaminen yhteen raporttiin.

Toiminnan jatkuvuus

VOIMAA-hankkeessa pilotoitua arviointimenetelmää kehitettiin yhdessä muiden Metropolia hallinnoimien ESR-hankkeiden kanssa.

 

 
You must log in to comment.