Child pages
  • Väliraportti 2009 - Pedagoginen kehittäminen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seuraava, vuotta 2009 koskeva, VOIMAA-projektin väliraportti jätetään Etelä-suomen lääninhallitukseen vuoden vaihteessa. Jokainen työkori raportoi omasta toiminnastaan ja näkökulmastaan n. 5 liuskan verran. Korivastaavan kannattaa aloittaa raportin kokoaminen jo hyvissä ajoin vuoden kuluessa. Projektipäällikkö Matti Rantala koostaa lopullisen väliraportin EURA-järjestelmään.

Väliraportissa kysytyt asiat

Projektin perustiedot
• Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) ammatillinen opettajakorkeakoulu (AOKK) vastaa VOIMAA-projektissa kehitettävien koulutusohjelmien ja toimintamallien pedagogisesta suunnittelusta sekä toimii toteutuksissa konsulttina. AOKK vastaa projektissa opetus-ja ohjaustehtävissä toimivien perehdyttämisestä yhdessä temaattisten työryhmien kanssa sosiaalisen median keinoja hyödyntämällä.

Projektin toteutuksen ja yhteistyön onnistuneisuus

• AOKK:lla (Riitta Metsäsellä) on ollut projektityöskentelyssä pedagogisen suunnittelun (AMK-valmentavan erilaisten mallien suunnittelu, opettajien kehittämiskoulutuksen suunnittelu ja toteutus) lisäksi aktiivisen toimijan rooli monikulttuurisuusasioiden kouluttajana: Itellassa, Metropoliassa ja HAMK:ssa
• AOKK:n toimijat (Sanna Ruhalahti, Vesa Parkkonen ja Irma Kunnas) ovat osallistuneet työelämäkorin, amk-valmentavan ja sosiaalisen median kehittämistoimintoihin.
• Pedagogisen työkori oli aluksi irrallinen oma työkorinsa. Syksyllä 09 työkorin toiminta sulautettiin AMK-työkoriin ja työelämä työkoriin. Tämä toimenpide selkeytti toimintaa ja tuntui muutenkin järkevältä.
• AOKK:n edustaja on myös osallistunut työelämäselvitys-korin kyselylomakkeen tekemiseen
• AOKK:lla on myös valmennettu HAMK:n koulutusohjelmien opettajien AMK-valmentavan koulutuksen ops:ien tekemiseen
• Monessa mukana oleminen on syönyt resursseja

Julkisuus ja tiedottaminen - projektin mahdollinen internet-osoite


VOIMAA-hanke on ollut esillä HAMK:n sisäisessä tiedotuksessa. Hankkeessa toimijat levittäneet informaatiota eri yhteyksissä mm. maahanmuuttajille kohdennetuissa tukipalveluissa.
Social sharing and learning in VOIMAA-project. 10.11.2009. Trainers in Europe, Online Conference.
Hanke-esittely AOKK:n kotisivuilla http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/AOKK/Tutkimus_ja_kehitys/Hankeyhteenveto

Ongelmat ja suositukset

Projektin ajankohta sattui syvään taantumaan. Kun työpaikoilla käydään YT-neuvotteluja, niin harva työnantaja harkitsee maahanmuuttajataustaisten urakehityksen tukemista tai maahanmuuttajataustaisten rekrytointia.
Projektin käytännön toiminta,mukana olevien yritysten ja opettajien intressit ovat suuntautuneet monikulttuurisuus-kysymyksiin. Projektin henkilöstön vahvuusalueet painottuneet enemmän sosiaaliseen mediaan. Tämän vuoksi esim. koultustilaisuuksiin HAMK:n asiantuntijaresursseilla on ollut kysyntää.


Projektin toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen


Projektin toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen
Projektin tavoitteeksi on kirjattu vastata tarpeeseen rakentaa maahanmuuttajataustaisille joustava väylä koulutuksesta työelämän asiantuntijatehtäviin. Hanke tukee maahanmuuttajien sijoittumista työelämään kahdella tasolla: luomalla toimintamalleja työyhteisöille maahanmuuttajataustaisten kouluttamisesta työhönperehdyttäjä-, työpaikkakouluttajatehtäviin ja asiantuntija/esimiestehtäviin, sekä ammattikorkeakouluille maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintoihin valmentavalle koulutukselle.
Projektin toiminta (pedagogisen korin näkökulmasta) on vastannut tavoitteita. Olemme (HAMK) olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa työpaikoilla (Itella, HOK-Elanto) koulutusta ja kehittämistoimintaa maahanmuuttajataustaisille työntekijöille.
AMK-valmentavan koulutuksen maahanmuuttajataustaisille olemme suunnitelleet yhdessä HAMK:n opettajien kanssa. Pilottitoetutus AMK-mamuvalmasta toteutunee syyslukukauden 2010 ja kevätlukukauden 2011 aikana.
Toistaiseksi projektin toiminta on edennyt tavoitteiden suuntaisesti. Yhteiskunnallinen ja työelämän tilanne ei ole ideaali projektin tavoitteiden kannalta. Ennusteet työperäisestä maahanmuuton tarpeesta ja ulkomaisen työvoiman käytöstä yrityksissä eivät ole toteutuneet. Yrityksiä ja organisaatioita on vaikea motivoida mukaan lama-aikana.

Projektin innovatiivisuus


Projektissa tuotetut mallit ovat hyvin innovatiivisia. AMK-valmentavan erilaiset toteutusmallit palvelevat erilaisia tarpeita. Samoin työnantaja korin asiakaslähtöiset (työpaikat) toimintamallit ja -suunnitelmat.

Projektin tasa-arvovaikutukset

Projektissa tuotetut mallit ovat hyvin innovatiivisia. AMK-valmentavan erilaiset toteutusmallit palvelevat erilaisia tarpeita. Samoin työnantaja korin asiakaslähtöiset (työpaikat) toimintamallit ja -suunnitelmat.

Projektin vaikuttaa yhteiskunnalliseen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen aktivoimalla malleja, jotka mahdollistavat yhteiskunnan eri ryhmien (maahanmuuttajat) osallistumisen työelämään ja koulutukseen.


Hyvät käytännöt

AMK-valmentavien erilaiset toteutumismallit. Sosiaalisen median pedagoginen hyödyntäminen, wikin käyttö.


Toiminnan jatkuvuus

Projekti jatkuu vuoteen 2011, käytäntöjä voimme siirtää oppilaitostyöhön.

You must log in to comment.