Child pages
 • Projektipäivä 21.8.2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Projektiryhmän kokous Hämeenlinnassaklo 12 alkaen.

Asialista

 • VOIMAA-välitavoitteiden tarkentaminen työkoreittain
  • korien kuulumiset ja puolen vuoden tähtäin
 • Seurantaraportti 1.1.-30.6.2009
 • Väliraportti - 31.12.2008
  • tulevat väliraportit vuosittain
 • Seuraava maksatushakemus
 • Seurantatietojen kokoaminen
 • VOIMAA-web + tiedotusmateriaalit

Muistio

Aika ja paikka: klo 12-15.30, HAMK/AOKK Tapiolan pieni kokoushuone

Paikalla
Irma Kunnari esittäytyi
Matti Rantala, kokouksen puheenjohtaja
Hape Haavikko
Anja Rouhuvirta
Sanna Ruhalahti
Riitta Metsänen
Elisa Tuominen
Jussi Linkola
Milla Laasonen
Päivi Keränen

Päivitettiin kuulumiset kesältä

 • HAMKista Irma Kunnari ja Päivi Vartiainen-Ora syksystä uusina mukaan projektiin

1. Talousasiat

 • kannattaa seurata EURA-järjestelmästä; molempiin maksatushakemuksiin on pyydetty lisäselvityksiä, jotka on ennen lomia toimitettu. Tukikelpoisuustarkistuksessa tällä hetkellä.
 • Tarja Häkkinen ottaa yhteyden Lääninhallitukseen; Fakiirimedialla tarve saada tietoa maksatusten etenemisestä

2. Korikuulumiset

 • Mitä tänä syksynä korin töissä on keskeistä, tavoitteet, toimintasuunnitelmat...

Projektin johtaminen ja hallinnointi

Raportointi

 • isot haasteet edessä: rahoittajaan ja raportointiin EURA työväline, joka käytössä

Elokuun 2009 loppuun mennessä seuranta- ja väliraportti

 • allekirjoitukset seurantaraportteihin viikolla 35 (Tuire Ranta-Meyer allekirjoittaa seuranta- ja väliraportit)
 • seurantatieto on numeraalista, ja siten helpompaa mutta vaatii tarkkuutta
 • jämptiyttä dokumentaatiossa tarvitaan
 • väliraporttiin tarvitaan ohryn hyväksyntä. prosessinhallinnan kannalta jatkoajan pyyntö mahdollista tarvittaessa. väliraportti koskee vuotta 2008, joten raportointi ei ole tällä erää vaikeaa.
 • vuoden taitteessa pitää tehdä 2009 väliraportti
  • jatkossa väliraportointi on äärimmäisen tärkeää, katsokaa raporttipohja
  • joka työkorista pitää tuottaa aineistoa väliraporttia varten 5-10 liuskaa tekstiä per kori; aineisto palvelee myöhemmin loppuraportointia, joten huolellisuus ja harkinta tarpeellista.
  • omaan työkoriin voi kirjoittaa valmiiksi väliraportointiaineistoa
 • Matti Rantala koostaa EURAan kunkin työkorin toimittaman aineiston perusteella:
 1. Raportointikausi, projektin perustiedot, projektin toteuttajan tiedot, lomakkeen täyttäjän tiedot (valmiina)
 2. Projektin lähtökohta, kohderyhmä ja tavoitteet
 3. Projektin toteutuksen ja yhteistyön onnistuneisuus
 4. Julkisuus ja tiedottaminen - projektin mahdollinen internet-osoite
 5. Ongelmat ja suositukset
 6. Projektin toiminta ja tavoitteiden saavuttaminen
 7. Projektin innovatiivisuus
 8. Projektin tasa-arvovaikutukset
 9. Hyvät käytännöt
 10. Toiminnan jatkuvuus

Maksatusjakso kuukaudet 5-8, aineisto osatoteuttajilta VIIMEISTÄÄN Metropoliassa 23.9.2009

 • Tarjalla viikko aikaa koostaa osatoteuttajien maksatushakemukset ohjausryhmän käsiteltäviksi
 • Kannattaa plokata sopimuksesta tärkeät päivämäärät muistiin kalenteriin (maksatushakemusten aikataulu myös täällä).

Ohjausryhmä

 • Risto Säntti jatkaa puheenjohtajana
 • Ohjausryhmään tarvitaan syyskauden aikana kohderyhmien edustus; 1 opetushlöstöä, tiimeistä, HAMK/Metropolia + 1 maahanmuuttajataustainen työyhteisöedustaja

Työajanseurannat

 • Vastuu kunkin työkorin vetäjällä, jotta nimilistat, kestot ym. tulevat kerätyiksi
 • Tuntilistat maksatusjaksoittain, vaikka tekisi vain yhden päivän yhden kuun aikana (esimerkiksi tiimeihin tulevat ihmiset)
 • Vapaajaksolta myös tuntilistat; "LOMA 7,5 h" joka päivälle, kokonaistyöajanseurannan vuoksi

Kaikista tilaisuuksista kerätään osanottajalista, jossa maininta myös tilaisuuden kestosta

Työnantajaselvitys

 • Toimintasuunnitelma syksy 2009 julkaistu
 • Keskustelufoorumi yrityksille
  • Keskusteltiin sopivan keskustelufoorumin luomisen haasteista ja käytännön mahdollisuuksista, ml. anonymiteetti ja avoimuus; onko wiki käyttökelpoinen työskentelyalusta tähän?

Pedagoginen kehittäminen

Monikulttuurisen ja sosiaalisen median pedagogiikan kehittäminen

 • Anja: Ainoa kori, jossa lähdetään teoriasta käytäntöön ja tarjotaan hyödynnettäväksi muille koreille
 • Matti: Toisaalta toiset korit syöttää pedagogiselle korille materiaalia teorian kehittelyyn
 • Sanna: Wiki mahdollistaa prosessimaisen mallintamisen

Yhteistyö työelämäyhteistyökorin kanssa

 • Mukana HOK-Elanto ja Itella -caseissa
 • Mallina: hyvin työyhteisölähtöisesti lähdetty rakentamaan koottiin asiantuntijaluennot ja niistä kommentit
  • Seuraavaksi käytetyn toimintatavan kuvaaminen (raportointi ja muistiin kirjaus lähtökohtainen malli vs. käytännössä toteutettu malli, mikä muuttui ja miksi)

Yhteistyö AMK-valmennus -korin kanssa

Rajanveto pedagogisen ja amk-työkorien välillä

 • Pedagoginen työkori tuottaa konseptit ja mallit amk- ja työyhteisökoreille (HUOM: useita malleja, joita testataan)
  • Kunhan ei tehdä päällekäisiä asioita eri koreissa > painotukset selviksi
  • Mallit rakentuvat vähän kerrallaan
 • Tehdään toteutuksia myös: VOIMAAope
  • mukaan tulossa 7 ihmistä (rehtorin kannuste)
  • oleellisin sisältö: laaditaan OPS- ja TOTS maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen, ymmärrys monikulttuurisesta pedagogiikasta (opettajan roolin vaihtelut), sosiaalinen media kehittämistyön tukena
 • hyvää kokemusta koko projektille pilotista
  • toimintatutkimuksellista otetta - mikä onnistui, mikä ei

Toimintatapa syksystä alkaen

 • Riitta mallintaa pedagogisia malleja koreille ja korit tuottaa materiaalia Riitalle mallintamista varten
 • Riitta mukana myös toimijana
  • Riitta kirjoittaa artikkelin Opettajan monikulttuurisesta kompetenssista VOIMAA-osaamisjulkaisuun
 • Monikulttuurisuus osaamista erityisesti pedagogisen kehittämisen koreissa
  • asiantuntemus hyödyksi muulle projektille

Työelämäyhteistyö ja työssäperehdyttäjät

Jussin korin syksyn 2009 toimintasuunnitelma- Itella, HOK-Elanto, Muxlim -projektien syventäminen ja uusien kumppanien löytäminen

Itellan osalta ei vielä tiedetä jatkavatko samat osanottajat

 • Wilberforce Essandor vastuuhenkilönä Itellan päässä
 • Kehitellään konseptia enemmän ulos face-to-face -kohtaamisesta ja sosiaalista mediaa hyödyntäväksi

HOK-Elannossa olemassa olevan työhönperehdyttäjä koulutuksen kehittäminen maahanmuuttajia ajatellen

 • Omia moduuleja ja kriittinen katsaus koulutuksen sisältööm
 • Ulla Salminen yhteyshenkilönä
 • Pilotti kevään 2010 aikana

Muxlimissa Community manager -kehittämiskokonaisuus, perehdytys tehtävässä toimimiseen

 • Ensin Muxlimissa pilotointi yhdellä työntekijällä, prosessin ylöskirjaaminen
 • Keväällä Metropoliassa vapaasti valittava -opintojaksi

Uusien kumppanien hankkiminen

 • Metropolian ja HAMKin toiminta-alueilta

AMK-kori

Kaksi kehittämistiimiä aloittaa syksyllä 2009 Metropoliassa, HAMKissa VOIMAAope-kokonaisuus

 • Metropoliassa keskeistä sosiaalisen median keinojen hyödyntäminen
  • Eri tiimeille kokeiluun eri menetelmät? Nyt syksyllä tai ensi keväällä
 • HAMKin ja Metropolian osallistujien yhteinen tapaaminen vuoden lopulla
  • Fyysisesti vai sosiaalisen median kautta?

Seuraavan syklin suunnittelu, myös esim. podcastien ja ning-ympäristön hyödyntäminen

Tukea sosiaalisen mediaan

 • Juhana Kokkonen tarvittaessa apuna sosiaalisen median mahdollisuuksien hahmottelussa
 • Jussi auttaa teknisissä asioissa

Tiedotus, valtavirtaistaminen ja juurruttaminen

Viestinnän toimintasuunnitelma täällä

Milla esitteli kesällä painetun VOIMAA-esitteen, uudet VOIMAA-muistitikut sekä sisäänheittosivun

 • Sisäänheittosivua kehitetään terpeen mukaan, mutta se vaatii erillisen sopimukset
 • Lisäksi suunnitteilla on pr-puuvillakassien tilaaminen, suunnitelma kassin ulkoasusta täällä

Graafikko Tiina Madisson on suunnitellut myös A3- ja A4-kokoiset julisteet projektin käyttöön (opastekäyttöön jne.) 

 • Julisteita ei ainakaan tässä vaiheessa paineta, vaan projektitoimijat voivat tarpeen mukaan tulostaa niitä käyttöönsä väritulostimella
 • Milla lisää VOIMAA-wikiin korjatun julistepohjan helposti tulostettavassa PDF-muodossa

Arviointi

 • Keväällä toteutetun arvioinnin raportti nähtävissä wikissä
 • Arviointi vähintään kerran vuodessa todennäköisesti kerran puolessa vuodessa
  • Matti tarkastaa käytettävissä olevat resurssit

3. Projektiryhmän seuraavat kokoukset

Käytiin läpi projektiryhmän keväällä sovitut kokousajat lukuvuodelle 2009-2010 ja sovittiin kokouspaikoista syksyn osalta:

 • 29.9. Metropoliassa, Hämeentie 161 (neuvottelutila H2007)
 • 27.10. HAMKissa, Korkeakoulunkatu 6
 • 8.12. Metropoliassa, Hämeentie 161

 

 
You must log in to comment.