Child pages
 • Monikulttuurisuuteen liittyvää kirjallisuutta
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Ekholm, E. & Salmenkangas, M. 2008. Puhumalla paras. Ratkaisuja arjen etnisiin ongelmiin. Vaasa: Sisäasiainministeriö. http://www.intermin.fi/julkaisut
 • Hofstede, G. 1993. Kulttuurit ja organisaatiot. Juva : WSOY.
 • Ihanus J. (toim.) 2001. Kulttuuri ja psykologia. Helsinki:Yliopistopaino.
 • Lehtonen , M & Löytty. O. Erilaisuus. Tampere: Vastapaino.
 • Löytty, O. 2008. Maltillinen hutu ja muita kirjoituksia kulttuurien kohtaamisesta. Jyväskylä : Teos.
 • Maunula, R. 1999.Monikulttuuristen tiimien johtaminen ja valmentaminen. Yhdessä - vaikka erilaisina. Aavaranta-sarja: PS-kustannus.
 • Mezirow, J. 1995. Kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. Helsinki : Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.
 • Metsänen, R. 2006. Nuorten johtajien sopeutuminen uuteen kulttuuriin. Tampereen yliopiston ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus. Hämeen ammattikorkeakoulu.
 • Pöyhönen, S. & K. Hiltula (eds.) 2006. Opettajana vieraalla maalla. Opetuskulttuurien kohtaamisia. Jyväskylän yliopisto: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.
 • Salo-Lee, L., Malmberg. R. & Halinoja, R. 1998. Me ja muut. Kulttuurienvälinen viestintä. Helsinki: YLE-Opetuspalvelut.
 • Schmitt, E-E. 2005. Herra Ibrahim ja koraanin kukkaset. Jyväskylä: Like.
 • Sue, D. & Sue, D. 1990. Counselling the Culturally Different. Theory and Practice. New York: Wiley.
 • Talib, M-T., Löfström J. & Meri, M. (2004). Kulttuurit ja koulu, avaimia opettajille. Helsinki: WSOY.
 • Talib, M-T. (2005). Eksotiikkaa vai ihmisarvoa. Opettajan monikulttuurisesta kompetenssista. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.
 • Talib, M-T. (2006). Opettajana monikulttuurisessa koulussa, teoksessa Erilaisuuden valot ja varjot. Helsinki: OAJ.
 • No labels
You must log in to comment.