Child pages
  • Koulutuskalenteri

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Wiki Markup
{info}Tähän kalenteriin merkitään kaikki VOIMAA-hankkeeseen liittyvät tapahtumat
{info}
{calendar:id=VOIMAAkoulutus|title=VOIMAA-koulutus|defaultView=month}