Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Harjoittelun ohjaaja, opettaja ja opiskelija perehtyvät harjoittelun yleisiin ohjeisiin harjoittelun alussa.

 

Yleiset periaatteet

Harjoittelu voidaan suorittaa koulutusalaan liittyvässä kotimaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkisyhteisössä tai muussa soveltuvassa organisaatiossa.

...

Kun opiskelija on sairauslomalla, hän ei voi osallistua harjoitteluun.

 

Työaika harjoittelussa

Opiskelija on yhteydessä harjoittelupaikkaan ennen jakson alkua ja sopii haastattelun tai tutustumiskäynnin. Opiskelija tutustuu työpaikan toimintaperiaatteisiin ja noudattaa niitä.

...

Muuna kuin oppilaitoksen osoittamana ajankohtana tehdystä harjoittelusta on erilliset ohjeet ja siitä sovitaan ja sitä anotaan etukäteen.

 

Ohjaus

Opiskelijalle on aina nimetty ohjaava opettaja sekä harjoittelupaikassa ohjaaja.

...

Kun opiskelija harjoittelee pääkaupunkiseudun ulkopuolella, on teknologian hyödyntäminen suositeltavaa ohjaustilanteissa.

 

Oppimistehtävät

Oppimistehtävien sisällyttäminen harjoitteluun yhdistää sen osaksi opiskelijan muuta oppimisprosessia. Oppimistehtävät ovat osa harjoittelua. Opiskelija esittelee ne ohjaajalleen harjoittelujakson alussa. Ohjaajan toivotaan kommentoivan oppimistehtäviä.

Oppimistavoitteet ja niiden arviointi

...

Opiskelijan tavoite- ja arviointilomake on asetusten mukainen asiakirja, jonka säilytysaika on 20 vuotta.

 

Opiskelijan ja ohjaajien toiminta harjoitteluprosessissa

 

 

ENNEN

AIKANA

JÄLKEEN

OPISKELIJA

Osallistuu harjoittelupaikkaa koskevaan tarvekartoitukseen ja sovitusti paikan hankkimiseen.

Osallistuessaan paikan hankintaan huolehtii, että harjoittelusopimus

on tehty koulutusohjelmassa

sovitulla tavalla ja toimittaa yhteystiedot assistentille.

Perehtyy harjoittelun yleisiin ohjeisiin

• Perehtyy harjoitteluajan vastuu- ja

vakuutuskysymyksiin. Perehtyy ja noudattaa hygienia- ja rokotusmääräyksiä.

• Tutustuu harjoittelupaikkaan, sen

toimintaan ja sitä ohjaaviin säädöksiin. 

• Laatii oppimistavoitteet osana ammatillisen kasvun prosessiaan ja hyväksyttää ne ohjaajalla ja opettajalla

• Kantaa vastuun

oppimisestaan ja

toiminnastaan harjoittelupaikassa.

Laatii viikko-ohjelmaansa yhdessä ohjaajan kanssa.

Toteuttaa toimintaterapiaa oman asiakkaan kanssa

Osallistuu sovittaessa myös paikan ulkopuolella tapahtuviin asiakastilanteisiin.

• Reflektoi omaa toimintaansa

• Tekee koulutusohjelmassa

sovitut oppimistehtävät

ja muut harjoitteludokumentit.

Dokumentoi asiakastyön paikan edellyttämällä tavalla.

Ottaa yhteyden opettajaan, jos harjoittelu ei etene suunnitellusti.

 

• Dokumentoi ja

hyväksyttää harjoittelun

koulutusohjelmassa

sovitulla tavalla.

• Arvioi omaa oppimistaan ja harjoitteluaan.

• Palauttaa oppimistehtävät.

Osallistuu harjoittelun seminaariin / läpikäyntiin.

 

OHJAAVA OPETTAJA

• Ohjaa opiskelijaa ja on hänen tukenaan.

• Osallistuu harjoittelupaikan hankkimiseen

koulutusohjelmassa sovitulla

tavalla.

• Hyväksyy opiskelijan harjoittelupaikan.

• Ohjaa tavoitteiden asettamisessa

• On yhteydessä harjoittelupaikkaan ja ohjaajaan

• Sopii ohjauksen toimintatavoista

• Ohjaa opiskelijaa  pienryhmässä ja tarvittaessa yksilöllisesti

 

On työpaikan ohjaajan tukena.

 

On kontaktissa harjoittelupaikan ohjaajaan ja opiskelijaan harjoittelun alku- ja loppupuolella.

Osallistuu tavoitteiden laadintaan ja niiden saavuttamisen arviointiin.

• Arvioi koulutusohjelman

sopimat

harjoitteludokumentit.

• Hyväksyy tai

hylkää harjoittelun.

• Huolehtii opintopisteiden

kirjaamisesta.

 

Allekirjoittaa ja toimittaa Opiskelijan tavoite- ja arviointilomakkeen arkistoitavaksi

 

• Osallistuu harjoittelu- ja ohjausprosessin sekä niihin liittyvien toimintatapojen kehittämiseen yhteistyössä työelämän kanssa.

 

HARJOITTE-LUPAIKAN

OHJAAJA

 

• Perehtyy harjoittelun ohjeisiin opetussuunnitelmaan

• Valmistautuu opiskelijan tuloon

suunnittelemalla harjoitteluajan toimintoja oppimista tukevaksi.

• Selvittää harjoitteluun liittyviä vastuu- ja vakuutuskysymyksiä.

• Osallistuu harjoittelun ohjaajien tapaamiseen, jos niitä järjestetään

• Kantaa päävastuun

opiskelijan ohjauksesta.

Ottaa yhteyden opettajaan, jos harjoittelu ei etene suunnitellusti.

• Tarjoaa oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista.

 

• Osallistuu harjoittelu- ja ohjausprosessiin sekä niihin liittyvien toimintatapojen kehittämiseen yhteistyössä ammattikorkeakoulun

kanssa.

 

 

...