Child pages
  • Aineistot ja linkit

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Include Page
Asiakasvastaava-valikko
Asiakasvastaava-valikko

Panel
bgColor#ede9e6
Excerpt Include
Asiakasvastaava-toiminnan kehittäminen
nopaneltrue
Asiakasvastaava-toiminnan kehittäminen
Hankkeen aineistot:

Asiakasvastaava-toiminnan kehittäminen. Hankesuunnitelma 160513.pdf


Asiakasvastaava-toiminta:

Asiakasvastaava-koulutuksen yhtenäiset perusteet. STM. pdf.

Korhonen T. & Eriksson E. : Asiakkaan omahoidon tukeminen luo edellytykset hoidon onnistumiselle. ProTerveys 6 /2013.pdf

Lehtovaara, K: Ensimmäiset asiakasvastaavat koulunpenkillä. Lähellä 1/2014.pdf

Luukkanen M. & Lassila A. :Sairauskeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen - koulutuksella osaamista asiakasvastaava-toimintaan. ProTerveys 6 /2013.pdf

Muurinen, S.: Monisairaille oma vastuutyöntekijä terveyskeskuksiin. Tesso 8/_2010.pdf

Muurinen, S. & Mäntyranta . T.  2010: Asiakasvastaava-toiminta pitkäaikaissairauksien terveyshyötymallissa. STM. pdf .

Muurinen, S. & Mäntyranta, T. 2011. Kokeneesta sairaanhoitajasta asiakasvastaava. Sairaanhoitaja 1/2011.pdf

Mäntyranta, T.,  & Muurinen, S.: Asiakasvastaavatoiminta - mahdollisuus terveydenhoitajille. Terveydenhoitaja-lehti 4-5/2011.pdf

Muurinen S., & Mäntyranta_T. 2012: Asiakasvastaava- vastuutyöntekijä monisairaille. ProTerveys 3/2012.pdf

Oksanen, E.: Asiakasvastaava ottaa kopin

Routasalo, P. & Pitkälä, K.: Omahoidon tukemisen opas. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Duodecim 12 /2009.

Routasalo P., Airaksinen M., Mäntyranta T., Pitkälä K.: Potilaan omahoidon tukeminen. Duodecim 2009; 125:2351-9. pdf

Tiikkainen, P. : Asiakasvastaava-osaaminen perusterveydenhuollon vastaanoton sairaan- ja terveydenhoitajien itsearvioimana.
RAMPE-hanke, Keski-Suomen osahanke.


Linkkejä:

Potilas kuljettajan paikalle - Potku 2. Väli-Suomen Kaste-hanke 2012-2014.

RAMPE. Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon. KASTE-hanke 2010-2012 

Palveluiden kehittäminen:

Kaste. Sosiaali-ja teveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2012-2015. Toimeenpanosuunnitelma. pdf.

Leväsluoto, J. & Kivisaari, S.: Kohti asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumalleja. VTT Technology 62. pdf.

Stenvall, J., Virtanen, P. 2012. Sosiaali- je terveyspalvelujen uudistaminen. Kehittämisen malit, toimintatavat ja periaatteet. Tietosanoma.

STM 2012: Koulutuksella osaamista asiakaskeskeisiin ja moniammatillisiin palveluihin.Ehdotukset hoitotyön toimintaohjelman pohjalta. STM:n raportteja ja muistiota 2012:7.

Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009-2013. STM:n julkaisuja 2009:3.

Vesterinen, M-L. 2011. SOTE-alan ennakointi. Sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen tulevaisuuden ennakointi. Raportteja ja tutkimuksia. Sarja A. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän julkaisuja. Painotalo Seiska Oy, Iisalmi.

Virtanen, P., Suoheimo, M., Lamminmäki, S., Ahonen, P., Suokas, M.: Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Tekes 281/2011. pdf