Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

 Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida, muokata ja soveltaa ryhmätoimintaa erilaisille asiakkaille. Opiskelija toimii yhdellä tai useammalla vaihtoehtoisella toimintaterapia-alueella kotimaassa tai ulkomailla. Opiskelija osaa toimia osana työryhmää. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa lähes itsenäisesti yksilö-, ryhmä- ja yhteisöprosesseja. Hän soveltaa toimintaa terapeuttisesti yhteisöissä. Opiskelija reflektoi ja tutkii omia kokemuksiaan erilaisista toimintaterapiatilanteista. Opiskelija kehittää omia terapiasuhdetaitojaan. Opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa ja nostaa yleiseen keskusteluun yhteisöä tai yhteiskuntaa hyödyttäviä hyviä käytäntöjä.


Opiskelija hakee itse omaan oppimiseensa soveltuvan harjoittelupaikan.

Harjoittelu suositellaan tehtäväksi kansainvälisenä harjoitteluna.

Edeltävät opinnot

Terapeuttinen toiminta yhteisöissä, yhteiskunnassa ja kansainvälisesti
Harjoittelu 2 tai 3
Ammatillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet
Suositeltavat muut opinnot
Opintoihin liittyvät muut suositeltavat opinnot käydään läpi opiskelijan ja opintojen ohjaajan kanssa HOPS keskustelujen aikana.

Opintojakson sisältö
  • Terapeuttinen toiminta ja toiminnan analyysi
  • Työyhteisötaidot
  • Toimintaterapiaprosessi yhteisössä
  • Yhteisöön ja yhteiskuntaan vaikuttaminen
  • Tutkimustiedon ja näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen käytännössä
  • Oman toiminnan reflektointi
  • Vuorovaikutuksen tietoinen käyttö terapiasuhteessa

Arviointikriteerit