Child pages
 • 2013-03-22 - Metropolian Vyyhti-projektiryhmän viikkopalaveri

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Aika: 22.3.2013 klo 12-14:00
Paikka: Vyyhti-HQ, Hämeentie 153
Paikalla: Sanna, Susanna, Jussi

 

Excerpt

Tilannekatsaus & raportointiin, julkaisuihin ja tuloksiin liittyvää suunnittelua


Pöytäkirja

Peilattiin projektin nykytilannetta projektisuunnitelmassa ilmaistuihin tavoitteisiin ja luvattuihin tuloksiin.

Hankkeessa haetaan ratkaisua ja toimintamalleja luovien alojen yrittäjyysosaamisen kehittämiseen Uudellamaalla, erityisesti mikro- ja pk-yritysten kasvuun tähtääviä, kansainvälisiä ja rajapintoja ylittäviä verkostoja hyödyntäen sekä yhteisöjen vuorovaikutuksellisten osaamista kehittäen

Projektissa tähän mennessä tehdyt toimenpiteet ovat hyvin linjassa projektsiuunnitelman linjojen kanssa. Lopputapahtuman suunnitelmat tukevat myös mainiosti projektin suuria linjoja. Yhteisöjen vuorovaikutuksellista osaamista on kehitetty pelillisyyden ja pelifasilitoinnin kautta. Myös Yhteismaa ry -yhteistyö tukee erilaisia yhteisöjen vuorovaikutustapoja.

Tavoiteltuja tuloksia, jo tehtyjä ja puutteellisia osioita

 • Hankkeen tuloksena syntyy


  1. Koulutusmodulit yhteisöjohtamisesta
   • Miten: Art of Hosting -kokonaisuus ja siihen liittyvät artikkelit (Hub)
   • Miten: Yhteismaa ry:n tuottama yhteisöjohtamisen koulutus, eli miten esim. sosiaalisen median välineitä hyödynnetään tapahtumien yhteydessä. (Yhteismaa)
  2. Raportti/raportit:
   • yhteistoiminnallisten menetelmien käyttämisestä luovien alojen yrittäjämäisen osaamisen ja -toiminnan kehittämisessä
    • Miten: Fasilitointi-mikrokirja (valmis)
    • Miten: Sähköiset jumppakerhot (Jussin raportit & opinnäytetyö)
    • Miten: Mitäs peliä sitä oikein pelataan -artikkeli (valmis)
    • Miten: Lehtiartikkelit Vyyhtipeliin liityen.
    • Miten: Luovan yritystoiminnan edellytykset -raportti (Nikita?)
     • Tämä pitää tehdä esim. haastattelemalla opettajaa ja osallistujia.
    • Miten: Raportti yrittäjäaamiaisten tuottamisesta (valmis, Aijan opinnäyte)
   • yhteisömanageroinnin käyttämisestä luovien alojen opiskelijoiden, yrittäjien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä sekä verkoston luomisessa ja ylläpidossa
    • Miten: Yhteismaa ry:n koulutusmateriaalit, kokemukset & niistä juontuvat artikkelit.
    • Miten: Sähköisten jumppakerhojen yhteisömanageroinnillisia kokemuksia (Jussi voisi yrittää)
   • sosiaalisen median käytöstä koulutuksessa, yhteisömanageroinnissa ja liiketoimintaosaamisen kehittämisessä
    • Miten: Sähköiset jumppakerhot
    • Miten: Leipää taiteesta
    • Miten: Yrittäisinkö?
    • Miten: Shared Gems 2012 -seminaarin markkinointi & "verkkoulottuvuus" 
   • yrittäjämäisen toimintatavan soveltamisesta kolmannelle sektorille ja sen soveltuvuuden seuranta
    • Miten: Minun tapahtumani & tapahtumatuotannon rautalankamalli
    • Miten: Rautalankamalliin koulutettujen seurantatapaaminen
    • Miten: Minun tapahtumani -koulutettujen blogi
    • Miten: Kaupunginosayhdistysten verkko-CV
    • Miten: Onnelan raportti kaupunginosien verkostoitumisesta
    • Miten: Siirtovaikutustutkimus
   • koulutusten siirtovaikutusten seuranta ja arviointi.
    • Miten: Siirtovaikutustutkimus
  3. Toimintamalli opintokokonaisuuksien toteuttamisesta luovan alan ammatinharjoittajien, ammattikorkeakoulujen, työyhteisöjen ja kolmannen sektorin yhteistyönä.
   • Miten: Factornovan kanssa toteutettu valmennusohjelma
   • Miten: Sähköisten jumppakerhojen rakentaminen
   • Miten: Helkan koulutukset
    • Näiden kuvaaminen, analyysi ja synteesi?
  4. Hostin toimen analysointi, kehittäminen ja roolin täsmentäminen.
   • Miten: Hubilta artikkeli(t) loppujulkaisuun
  5. Hostin toimen toimintamallin jäsennys, jota voidaan hyödyntää erinäisissä työskentely -ja toimintaympäristöissä.
   • Miten: Hubilta artikkeli(t) loppujulkaisuun
  6. Julkaisu/-t yhteisöjohtamisen kulmakivistä.
   • Miten: Hubilta artikkeli(t) ?
 • Laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan?
  1. Vuorovaikutusosaaminen toimia verkostoyhteisöissä ja matalissa organisaatioissa kehittyy.
  2. Tarjoaa uusia keinoja yrittäjämäiseen toimintaan, yrittäjyysosaamisen kehittämiseen sekä mikro- ja pkyritysten kansainvälistymiseen.
  3. Tietoa ja osaamista organisaatioiden toiminnan kehittämiseksi yhteistoiminnallisesti toisten organisaatioiden kanssa.
  4. Mahdollistaa eri toimijoiden välisen foorumin mm. tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistamista ja ennakointia varten.
  5. Muodostuu rajapinnat ylittäviä verkostoja, jotka mahdollistavat innovaatioiden synnyn ja kehittymisen yritys/liiketoimintaideoiksi.
  6. Tuotetut toimintamallit edistävät toimintaympäristössä valmiuksia yhteistoiminnallisuuteen ja verkostoosaamisen kehittymiseen.
  7. Tarjoaa työkaluja yhteisöjohtajuuden kehittämiseen.

  • Vaikutusten arviointi tehdään koulutusnmodulien siirtovaikutusta seuraamalla ja arvioimalla. Osallistujille/kohderyhmälle lähetetään säännöllisin väliajoin arviointikysely, jonka tulokset analysoidaan ja hyödynnetään projektin toiminnassa. Arviointityöhön osallistuvat kaikki projektitoimijat ja ohjausryhmä.
   • Miten: Kerätyt koulutuspalautteet/siirtovaikutuskyselylomakkeet + siirtovaikutustutkimus, jota varten haastatellaan osallistujia.
 • Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.)
  1. Koulutusmodulit yhteisömanagerointiin
   • Yhteismaa ry / joku muu?
  2. "Luovan alan yrittäjyyden ensiaskeleet" -julkaisu
   • Miten: Loppujulkaisu
   • Miten: Voitaisiinko saada artikkeleja koulutukseen osallistuneilta opiskelijoilta, jotka ovat yrittäjiä
  3. Raportti/raportit eri ilmiöistä koskien yhteistoiminnallisuutta yrityttäjämäisessä toiminnassa
   • Miten: Onnelan tutkimus
   • Miten: Mestari-kisälli -artikkeli
   • Miten: Susannan lopputyö
   • Miten: Luovan kohtaamispaikan Vyyhtipelisessio (Sanna)
  4. Artikkeleita tutkimustuloksista
   • Miten: On aika paljon artikkeleita
  5. Audiovisuaalista valtavirtaistamismateriaalia verkkojakeluun
   • Miten: Vimeo-videot – Shared Gems, yrittäjäaamiaiset. Blogimerkinnät, kuvat ym. Loppujulkaisun ääniaineistot. Kaikki muu verkkomateriaali esim. Facebookissa, Twitterissä.
  6. Raportti koulutuksen siirtovaikutuksen seurannasta
   • Miten: Siirtovaikutustutkimus, jossa kuvataan, miten seuranta on toteutettu
 • Koulutukset sisältävät esimerkiksi seuraavia moduleita:
  • Luovan alan yrittäjyyden edellytykset (tehty – LYTE, Yrittäisinkö?, Leipää taiteesta )
  • Sähköiset välineet verkossa työskentelyyn (tehty – Sähköiset jumppakerhot)
  • Yhteisömanagerointi (tulossa Yhteismaa ry:n kautta)
  • Yhteistoiminnallisuuden tukeminen ja luominen (tehty – Vyyhtipeli, jumppikset, Minun tapahtumani
  • Verkosto-osaamisen kehittäminen fyysisessä ja virtuaalisessa toimintaympäristössä (tehty - Jumppikset)
  • Heikkojen signaalien tunnistaminen (tehty - Tulevaisuusverstaat korkeakouluopiskelijoille ja kaupunginosatoimijoille)