Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Loppuarviointi kohderyhmän osalta

Tuottaja2020 -ohjausryhmä koostuu hankkeen kohderyhmän johtotason edustajista. Loppuarviointi suoritetaan keskusteluna ohjausryhmän kokouksessa 8.5.2012 klo 13-15.

Ohjausryhmälle annetaan etukäteen 3 kysymystä, joihin pitää kirjallisesti vastata 2.5 mennessä:

  1. Kuinka edistät hankkeen tulosten juurruttamista edelleen omassa organisaatiossasi ja verkostossasi?
  2. Kuinka hanke on palvellut oman organisaatiosi ja sen toiminnan pyrkimyksiä?
  3. Kuinka hanke on onnistunut ?

Ohjausryhmälle lähetettiin meilitse hankesuunnitelma, loppuraportti sekä linkit muihin raportteihin.

Metropolian kulttuuri ja luovan alan t&k-toimijoista kerätty tiimi arvioi hankkeen tulokset ja raportit suhteessa hankesuunnitelmaan seuraavien kysymysten alle 2.5 mennessä:

  1. Kuinka hankesuunnitelma on toteutunut?
  2. Kuinka hankkeen tulokset vastaavat hankesuunnitelmaa?