Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Info

Kevyt benchmarkkaus kulttuurialan koulutusohjelmien koulutustarjontaan yrittäjyytteen ja yritystoimintaan liittyen. Tiedot poimittu opinto-oppaasta.

Elokuva ja televisio

Yritystoiminta ja markkinointi (6 op)

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee yrityksen perustamisen periaatteet. Opiskelija arvioi liikeideansa toteuttamiskelpoisuutta ja liiketoiminta-alueensa haasteita suhteessa alan kilpailukenttään. Opiskelija tuntee markkinoinnin liiketoimintana, jossa pyritään asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen ja pysyvien asiakassuhteiden luomiseen sekä ymmärtää myynnin ja markkinoinnin vuorovaikutussuhteen. Opiskelija hallitsee markkinoinnin ja markkinointiviestinnän keskeiset käsitteet, osa-alueet sekä kohderyhmäajattelun.

Sisältö

Yrityksen perustamistoimet. Liikeidea, toimintamuoto. Liiketoimintaedellytykset. Asiakkaan tarpeen tunnistaminen. Pysyvien asiakassuhteiden saavuttaminen. Markkinoinnin ja markkinointiviestinnän osa-alueet.
Kohderyhmäajattelu.

Ammatti- ja oikeuskäytännöt (3 op)

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää media-alan liiketoiminnan eettiset, ammatilliset ja juridiset perusteet ja osaa soveltaa niitä käytännön työssä. Opiskelija tunnistaa ammattialaansa koskevat keskeiset tekijänoikeuskysymykset ja osaa laatia sekä soveltaa ammattialansa sopimusmalleja.

Sisältö

media-alan liiketoimintaympäristö - media-alan juridiikka ja etiikka - tekijänoikeuslaki - sopimusoikeus

Esittävä taide - Esitys- ja teatteritekniikka (Medianomi)

ei löytynyt(?)

Esittä taide - Esitystuotanto- ja tekniikka (Teatteri-ilmaisun ohjaaja)

Tuottajuus, työelämä ja yrittäjyys (3 op)

Tavoitteet

Opiskelija saa perustiedot suomalaisesta apurahajärjestelmästä ja tekijänoikeuksista sekä työ- ja sopimusoikeudesta. Opiskelija ymmärtää kulttuurialan liiketoiminnan eettiset, ammatilliset ja juridiset perusteet ja osaa soveltaa niitä käytännön työssä.Opiskelija ymmärtää erilaisia tuotantomalleja ja hallitsee budjetin perussisällön.

Sisältö

Suomalainen apurahajärjestelmä, tekijänoikeuslainsäädäntö, sopimusoikeus, yritysmuodot ja kulttuurialan liiketoimintaympäristö.

Konservointi

Yritystoiminta (3 op)

Tavoitteet

Opiskelija tuntee yrityssuunnittelun kokonaisuuden kattavasti suunnitellakseen oman yrityksen toimintaa tai toimiakseen tavoitteellisesti yrityksen henkilöstön jäsenenä.

Sisältö

Sidosryhmät, yritykset osana kansantaloutta. Lähtökohta-analyysi, toiminta-ajatus, liikeidea. Päämäärät ja tavoitteet, strateginen ja operatiivinen suunnittelu, toimintapolitiikat, budjetointi. Yrityskulttuuri ja arvot organisaation ohjauksessa. Eri yritysmuotojen vertailua.

Kulttuurituotanto

Yritystieto (3 op)

Tavoitteet

Tavoitteena on perehtyä yritystoiminnan perusteisiin, yritystoiminnan muotoihin ja liikeidean työstämiseen ja selkeyttää opiskelijan omaa suhdetta yrittämiseen ja yrittäjyyteen. Opiskelija tuntee yritystoiminnan muodot ja toimintatavat, osaa laatia ja analysoida liiketoimintasuunnitelmaa sekä tietää yrityksen perustamisvaiheessa huomioitavat käytännön järjestelyt. Opiskelija pystyy arvioimaan oman suhteensa yrittäjyyteen.

Sisältö

Yritystoiminnan perusteet Oma yrittäjyys Liiketoimintasuunnitelma Yritysmuodot (toiminimi, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta) Yrityksen perustamisen käytännön järjestelyt Yritystoiminnan lopettaminen

Yrittäjyys kulttuurisektorilla (4 op)

Tavoitteet

Tavoitteena on perehtyä kulttuurisektorin yrityskenttään, sen toimintaan, toimijoihin ja toimintaperiaatteisiin sekä tulevaisuuden näkymiin. Opiskelija tuntee kulttuuriyrittäjyyden muodot, merkityksen ja toimintatavat, tuntee oman erikoistumisalueensa tärkeimmät toimijat kulttuuriyrittäjyyden kentällä sekä hahmottaa tulevaisuuden keskeisiä kehityslinjoja.

Sisältö

Kulttuurisektorin yrityskenttä Kulttuurialan monialayritykset, tuotantotalot ja mikroyritykset Freelancertyö Kulttuurialan yrittäjyyden vaihtoehtoisia muotoja (mm. osuuskuntatoiminta, franchising) Kulttuurialan yrityshautomot ja kehityshankkeet Tukiverkostot kulttuuriyrittäjän apuna Tuottaja yrittäjänä Kulttuuriyrittäjän mahdollisuudet ja haasteet

Kulttuuriyrittäjyyden taloushallinto (3 op)

Tavoitteet

Tavoitteena on yrityksen perustamiseen, johtamiseen ja lopettamiseen liittyvään taloushallintoon perehtyminen. Opiskelija syventää käsitystään yrityksen taloushallinnosta yleisesti sekä erityisesti palkkahallinnosta, työn verotuksesta ja arvonlisäverotuksesta. Opiskelija tuntee myös yrityksen verotuskäytännöt. Lisäksi opiskelija perehtyy yritystoiminnan riskianalyysiin.

Sisältö

Palkkahallinto Työn verotus Yrittäjän verotus Oman työn hinnoittelu Freelancertyö Arvonlisäverotus Yritystoiminnan riskianalyysi Yritystoiminnan aloittamisen ja lopettamisen taloudelliset seuraukset

Muotoilu

Liiketoiminnan perusteet (3 op)

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää yritystoiminnan periaatteet ja lähtökohdat sekä menestyksellisen toiminnan edellytykset. Opiskelija osaa laatia aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelman ja analysoida toimivan yrityksen toimintaa ja taloudellista tilannetta. Opiskelija ymmärtää vastuullisen yritystoiminnan merkityksen.

Sisältö
  • Yritystoiminnan perusteet ja yritystoiminta Suomessa - sidosryhmät ja verkostoituminen - yrittäjyys ja liiketoimintasuunnitelma - yritysmuodot - yrityksen toiminnan analysointi - kannattavuus ja rahoitus - riskien hallinta - kestävä kehitys ja vastuullinen yritystoiminta

Markkinointi (3 op)

Tavoitteet

Tiedolliset oppimistulokset: Opiskelija tutustuu markkinoinnin eri osa-alueisiin ja ymmärtää asiakaskeskeisen markkinoinnin merkityksen yrityksen menestystekijänä. Taidolliset oppimistulokset: Opiskelija osaa laatia ja toteuttaa markkinointisuunnitelman sekä analysoida yrityksen toimintaa markkinoinnin näkökulmasta.

Sisältö

Markkinoinnin perusteet: tuote-, hinta-, saatavuus- ja viestintäpäätökset, markkinoinnin toimintaympäristö, markkinoinnin suunnittelu, kilpailuedun käsite, ostokäyttäytyminen. Asiakkuuden hallinta: suhdemarkkinoinnin käsite, asiakassuhteen vaiheet, kanta-asiakkuus.

Ammatti- ja oikeuskäytäntö (3 op)

Tavoitteet

Antaa käytännön tietoa ammatissa toimimiseen. Opiskelija tiedostaa suunnittelijaa koskevat tekijänoikeusasiat. Hän osaa laatia ja soveltaa ammattialan sopimusmalleja.

Musiikin koulutusohjelma - Musiikkipedagogi & Muusikko

Ei löytynyt(?)

Pop/Jazz -musiikki - muusikko & pedagogi

Innovaatioprojekteissa

Yrittäjyys ja tekijänoikeus (3 op)

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää eri yritysmuotojen sekä ammatin- ja liikkeenharjoittajuuden erot ja soveltuvuuden omaan toimintaansa. Opiskelija saa käsityksen alalla vallitsevista sopimuskäytännöistä. Opiskelija tutustuu ammatti- tai yritystoimintaan liittyviin verotus-, sosiaaliturva- ja alv-menettelyihin sekä ymmärtää hyvän kirjanpidon merkityksen. Opiskelija perehtyy tekijänoikeuslainsäädännön keskeisiin periaatteisiin sekä niiden soveltamiseen luovan ja esittävän säveltaiteilijan näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää subjektiivisen tekijänoikeuden ja copyright-järjestelmän erot.

Sisältö
  • yritysmuodot - sopimusjuridiikan perusteet - verotus ja sosiaaliturva - kirjanpidon ja alv-lainsäädännön keskeiset periaatteet - tekijänoikeusjärjestelmät ja käytännön tekijänoikeus

Markkinointi (3 op)

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää markkinoinnin ja mainonnan merkityksen musiikkialalla. Opiskelija perehtyy alan keskeisiin markkinointikanaviin ja apurahajärjestelmiin. Opiskelija pyrkii tunnistamaan oman ydinosaamisensa sekä hahmottamaan mahdollisuuksia sen tuotteistamiseen ja markkinointiin. Opiskelija tutustuu eri rahoituskanaviin ja budjetointikäytäntöihin sekä kykenee laatimaan omaa tuotettaan tukevan alustavan markkinointi- ja liiketoimintasuunnitelman.

Sisältö
  • markkinoinnin ja mainonnan perusteet - oman osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen - markkinointikanavat - rahoitus ja budjetointi - apurahajärjestelmät - liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelman laatiminen - toiminnan ammattieettistä tarkastelua

Vaatetusalan koulutusohjelma

Vaatetusalan brändit ja markkinointi (3 op)

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtämään markkinoinnin merkityksen kokonaisvaltaisena ja asiakaslähtöisenä tapana toteuttaa yrityksen liikeidea. Opiskelija osaa käyttää erilaisia tapoja ja mahdollisuuksia markkinoinnin kilpailukeinona vaatetusalan yrityksissä. Lisäksi hän tunnistaa erilaiset vaatetusalan toimintaympäristössä käytettävät markkinointistrategiat sekä mielikuvamarkkinoinnin ja brandien merkityksen vaatetusalalla.

Sisältö

Teorian ja käytännön esimerkkien avulla opiskelija hahmottaa seuraavat käsitteet: kulutus- ja ostokäyttäytyminen, kilpailukeinopäätökset, markkinoiden segmentointi ja asemointi, strateginen suunnittelu, mielikuvamarkkinointi sekä brandimarkkinointi.

Yrityksen laskentatoimi (3 op)

Tavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään yrityksen sisäisen laskentatoimen merkityksen kannattavuuden suunnittelussa ja seurannassa.

Sisältö

Tutustutaan kustannuslaskennan, katetuottoajattelun, budjetoinnin ja kirjanpidon peruskäsitteisiin. Harjoitellaan kannattavuuden ja tunnuslukujen laskemista sekä hinnoittelua. Perehdytään arvonlisäveron perusperiaatteisiin.

Asiakaslähtöinen yritystoiminta (3 op)

Tavoitteet

Opiskelija sisäistää yritystoiminnan peruskäsitteet. Hän ymmärtää suunnitelmallisuuden, analysoinnin sekä asiakaslähtöisyyden merkityksen yritystoiminnan aloittamisessa ja kehittämisessä.

Sisältö

Käsitellään perustiedot yrittäjyydestä, liikeidean kehittämisestä, liiketoimintasuunnitelman teosta ja eri yritysmuodoista. Tutustutaan vaatetusalan yritysten erityispiirteisiin ja vaatetusalaan toimialana.

Vaatetusalan logistiikka (3 op)

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää kysyntälähtöisen tilaus-toimitusverkoston hallinnan merkityksen vaatetusalan globaalissa toimintaympäristössä. Lisäksi hän ymmärtää tullikäytäntöön liittyvän informaation tarpeen.

Sisältö

Oppimistehtävien avulla perehdytään logistiikan tarjoamiin mahdollisuuksiin taloudellisten ja tuotannollisten toimintojen tehostamisessa.

Projektien organisointi ja organisaatiokäyttäytyminen (3 op)

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää työyhteisöä työ- ja organisaatiopsykologian näkökulmasta. Opiskelija oppii projektityöskentelyä osana yrityksen toiminnan kehittämistä.

Sisältö

Tutustutaan työ- ja organisaatiopsykologian perusteisiin. Tarkastellaan vaatetusalan yritysten organisaatioita ja toimenkuvia projektityöskentelyn näkökulmasta.

Kansainvälinen sopimuskäytäntö (3 op)

Tavoitteet

Opiskelija oppii erilaisia alan sopimuksia ja niihin liittyviä sopimuskäytäntöjä. Opiskelija tutustuu kansainväliseen kauppajärjestelmään.

Sisältö

Tutustutaan alan verkostoituneeseen ja kansainväliseen toimintamuotoon. Perehdytään vaatetusalan keskeisiin sopimuksiin ja työlainsäädäntöön. Perehdytään kansainväliseen kauppajärjestelmään ja opitaan kansainvälisten kauppasopimusten laatimista.

Viestintä

Markkinoinnin perusteet (3 op)

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää myynnin ja markkinoinnin vuorovaikutussuhteen. Opiskelija hallitsee markkinoinnin ja markkinointiviestinnän keskeiset käsitteet, osa-alueet sekä kohderyhmäajattelun. Opiskelija osaa soveltaa alan ammatillisia ja eettisiä periaatteita markkinoinnin näkökulmasta.

Sisältö
  • markkinoinnin ja markkinointiviestinnän osa-alueet - kohderyhmäajattelu - asiakkaan tarpeen tunnistaminen - asiakassuhteen rakentaminen ja ylläpito - asiakasviestintä

Media-alan yritystoiminta ja juridiikka (3 op)

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee yrityksen perustamisen periaatteet. Opiskelija osaa arvioida liikeideansa toteuttamiskelpoisuutta ja liiketoiminta-alueensa haasteita suhteessa alan kilpailukenttään. Opiskelija hallitsee ammattialaansa koskevat keskeiset tekijänoikeuskysymykset ja osaa laatia sopimuksia. Opiskelija osaa soveltaa omassa työssään alan ammatillisia ja eettisiä periaatteita.

Sisältö
  • media-alan liiketoimintaympäristö - yrityksen perustamistoimet - liikeidea, toimintamuoto - liiketoimintaedellytykset - media-alan juridiikka ja etiikka - tekijänoikeuslaki ja sopimusoikeus