Child pages
  • l-opinnayte

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Hyvä esittely tutkimuksen vaiheista ja käytettävistä menetelmistä:  ongelmanasettelu, tutkimusstrategia, aineiston keruu, aineiston analyysi.  Jyväskylän yliopisto.

Ylemmän amk-tutkinnon metodifoorumi
Viestintätieteellinen tutkimus

...