Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Teemana Osaamisen kehittäminen työelämän ja korkeakoulun yhteistoimintana. Mukana työelämän kumppanit.