Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Kulttuurisilta on valittu Metropolia Ammattikorkeakoulun kärkihankkeeksi

Muita kärkihankkeita ovat MEDIOS, Liittyvä voima ja RFID Lab Finland OY.

Metropoliassa käynnistyy syksyllä 2010 Metropolian avoin kehittämismalli MAKE. MAKE-hankkeen tavoitteena on luoda Metropoliaan kaikille avoin, kestävä ja moniääninen toimintatapa, jolla uudet toimintaideat saadaan kukoistamaan. MAKE-hankeessa tutkitaan ja analysoidaan jo käynnissä olevien hankkeiden toimintatapaa ja luodaan käytännön kokeiluiden kautta uusia kaikille avoimia yhteistoimintamuotoja.