Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Wiki Markup
h2. Tulevaisuusverstaat ammattilaisille ja sidosryhmille

Hankkeessa vedetään tulevaisuusverstaita 2010-2011 seuraaville kohderyhmille: Kulttuurituottaja opettajat, opiskelijat, ammattijärjestöjen jäsenille, julkishallinnon edustajille, yritysten tuottajille ym. Nämä verstaat toimivat aineston keräyksenä hankkeen tutkimusprosessissa sekä tulevaisuusajattelun juurruttamisena kulttuurituotannon kentälle.

Täällä kuvailemme lyhytkestoisia ammattilaisille vedettyjä pajoja. Haluamme tarjota ideoita ja inspiraatiota niille, jota suunnittelevat tulevaisuusajatteluun sparraavia työpajoja. 

Osallistu\! Anna ideasi meille\! Voit myös kommentoida sivun alalaidassa.
\\

1. Tulevaisuusverstas [ohjausryhmälle|tuottaja2020:Esimerkkitapauksia]  (LM Hero)

2. Tulevaisuusverstas [tutkijaklubille |tuottaja2020:Esimerkkitapauksia](LM Hero)

3. Luo[vuus syttyy \-T&K seminaari|tuottaja2020:Pajojen tuotoksia]  (LM Hero)

4. Tulevaisuusverstas [Pori Jazz for Professionlals \-seminaarissa\|tuottaja2020:Skenaarioanalyysi^Porin 22.7.10 skenaariopajan kooste.doc] (J.Iso-Aho)

5. Tulevaisuusverstas [Produforum9.4.2010.docx|tuottaja2020:Skenaarioanalyysi^Produforum9.4.2010(3).docx](L.Björkqvist)
\\

6. Tulevaisuusverstas [Kulttuurituotannon asiantuntijoille (Tulevaisuuden tuottaja 3 op, Kutu Yamk)|Tulevaisuusverstaat oppilaitoksissa]\\

7. Tulevaisuusverstas 26.1.2011(J. Iso-Aho)

{add-page:Humakissa pidetty vesrstas}Humakin opetushenkilökunnalle.{add-page}


8. Tulevaisuusverstas
{add-page:Takuverstas 9.4.11}TAKU ry:n jäsenille 9.4.2011 (Kulttuurituottaja-ammattilaisia){add-page}
9-11. Kolme tulevaisuusverstasta tuottajaverkosto Produforumille 15.2, 10.3, 14.4 
Muutamia ideota:

[Pajan vetäjän innostamiseksi]

[Erilaisia teemoja]

[Erilaisia työskentelytapoja]

[Sopimuspohja pajassa tuotetun materiaalin siirtämiseksi Tuottaja2020 \-hankkeelle|^Digitail lupa.doc]
[Jaettu kehittämisalusta] \- osallistu\!