Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Soivia kohtaamisia - Taiteesta hyvinvointia laajemmalle väestön osalle! 

Nyt on luotu pohja musiikki- ja taidekasvatusmenetelmien käytölle suoraan kaupunkien palvelurakenteissa! Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnisti toimintamallin, jossa kulttuuri- ja taidekokemusten katvealueelle jäävät kaupunkilaiset pyritään löytämään ja saattamaan osalliseksi voimaannuttavaa taide-elämystä.

Musiikkipedagogeiksi opiskelevat  ja taidealan ammattilaiset kohtaavat kaupunkilaisia erilaisissa ympäristössä kuten palvelutaloissa, päiväkodeissa ja museoissa. He  tarjoavat vankan, koko ajan uudistuvan taiteellisen ja pedagogisen ammattitaitonsa kaupunkilaisten hyvinvoinnin tueksi.

Osallistava taidekasvatus antaa yksilölle - aikuisille, lapsille, koululaisille ja ikäihmisille -  mahdollisuuden kokea taide-elämys omakohtaisen toiminnan kautta. Osallisuuden kokemus, niin taiteen luomisen kuin yhteisöllisyyden näkökulmasta, on tärkeä osatekijä puhuttaessa taiteen hyvinvointia lisäävistä vaikutuksista. Oman ilmaisu- ja toimintakyvyn vahvistaminen on yksi tulevaisuuden tapa ennaltaehkäistä suurkaupunkien sosiaalisia ongelmia, syrjäytymistä ja elämänhallinnan heikkenemistä.

Soivia kohtaamisia -kirja ilmestynyt 

Juuri ilmestynyt kirja Soivia kohtaamisia  kertoo musiikki- ja taidekasvatuksen hyvinvointia lisäävästä merkityksestä. Se kertoo - sanoin ja ainutlaatuisin valokuvin - laajamittaisesta työstä, toteutetuista musiikki- ja taidekasvatuksen projekteista sekä ihmisten kokemuksista näissä taiteen uudenlaisen käytön sovelluksissa. Kirja pohtii osallistavan taidekasvatuksen merkitystä hyvinvoinnin, koulutuksen ja yleisötyön kehittämisessä. Kirjaan on koottu myös näkökulmia, tausta-ajatuksia sekä käytännön esimerkkejä musiikkikoulutusta uudistavasta toiminnasta. Kirjoittajina ovat musiikki- ja taidekasvatuksen johtavat asiantuntijat Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja pääkaupunkiseudun taidelaitoksista.

Soivia kohtaamisia. 2010. Toim. Laura Huhtinen-Hildén, Tarja Raninen ja Tuire Ranta-Meyer. Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Kirjatilaukset: Kulttuurisilta.metropolia.fi