Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Tunnistautumiseen liittyviä asioita
  • Suomi.fi tunnistautumisen lupa-asian eteneminen (Kati)
  • Videotunnistautumiseen selkeä vastaus Tuulialta (Kati)

 2. Lauri kirjaa tähän kohtaanmuistioon Polku vaihtoehtoisten opintojen haasteet
  1. Palaverissa tunnistettiin ongelmatiikka seuraavasti:
   1. Polussa A opiskelijan tulee suorittaa opintoja 60 op. Maksu määräytyy 60 op:n laajuuden mukaisesti.
   2. Polkuun sisältyy pakollisia opintoja ja vaihtoehtoisia opintoja. Käytännössä opintojen joukko, josta opiskelija tekee valinnan, voi olla esimerkiksi 80 op
   3. Ydinkysymys on, miten ratkaistaan se, että opiskelijan tulee pystyä ilmoittautumaan kerralla koko polkuun ja se, että hän ei maksa koko opintojen joukosta (esimerkki 80 op) vaan suoritettavasta opintojen määrästä (60 op)
   4. Ratkaistavana on myös se, että toteutuksella pitäisi näkyä vain ne opiskelijat, jotka ne lopulta suorittavat - ei kaikki
  2. Vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi:
   1. Muutetaan prosessia ja toimitaan nykytoiminnoilla: 
    1. poistetaan vaihtoehtoisuudet polun sisällä ja tehdään yllä kuvatussa tilanteessa kaksi erillistä polkua 
     1. Polku A1
     2. Polku A2
    2. Tämä olisi kaikkein suoraviivaisin ratkaisu, mutta ei eilisen keskustelun perusteella mahdollinen
   2. Toimitaan järjestelmän mahdollistamilla toimintatavoilla, prosessimuutokset oikeastaan vain järjestelmään liittyviä  
    1. Suunnitellaan ilmoittautumisen kohde, johon sisällytetään yllä olevan esimerkin kaikki pakolliset ja vaihtoehtoiset opinnot, yhteensä 80 op --> Elina: kannatan tätä. Poluun lisätiedoissat täytyy ehdottomasti lukea selvennys suuntautumisen valinnasta ettei asiakas luule että suorittaa kaikki opinnot kun ne kaikki näkyvät polun tiedoissa.
    2. Hinnoitellaan ilmoittautumisen kohde erikseen, ja määritellään summaksi 60 op:n hintaa vastaava taso, esim. 15 € x 60 op = 900 €
    3. Määritellään valintakriteeriksi Muut kriteerit ja määritellään, että opiskelija ei voi suorittaa maksua ilmoittautumisen yhteydessä --> Elina: Miksi ei voi jos summa voidaan määrittää 60 op mukaan? Lauri: voi teknisesti, mutta prosessissa taisi olla niin, että halutaan valita muilla kriteereillä, ei ilmoittautumisjärjestyksessä?
    4. Hakijat suorittavat ilmoittautumisen
    5. Korkeakoulu tekee valinnan ja merkitsee välivarastossa, ketkä pääsevät ja ketkä eivät --> Elina: Eikö pääsy ole automaatio ilmoittautumisjärjestyksessä? Lauri: On, jos sitä käytetään, ks. yllä kohta 3.
    6. Ne jotka pääsevät, suorittavat maksut 60 op hinnan mukaan --> Elina: kts. kohta 3. Lauri: samoin (big grin)
    7. Kaikki ilmoittautuneet opiskelijat näkyvät myös 80 op:n kaikilla toteutuksilla
    8. Kun polun aikana tehdään valinta "suuntautumisesta", tällöin poistetaan manuaalisesti ne opiskelijat niiltä toteutuksilta, joita eivät suorita (edellyttää riittävän vahvoja oikeuksia, ei kannattane antaa opettajalle)
   3. Eriytetään ilmoittautuminen kahteen osaan
    1. Suunnitellaan kolme (tai useampia) ilmoittautumisen kohdetta, esim.
     1. Polku A, Osa 1
      1. Sisältää pakolliset opinnot, olkoon laajuus esim. 40 op
      2. Hinta voidaan määritellä erikseen joko 40 op mukaiseksi tai kerralla 60 op mukaiseksi
     2. Polku A, Osa 2a
      1. Sisältää "suuntautumisen" a toteutukset
      2. Hinnaksi määritellään 20 op mukainen hinta tai 0 € riippuen Osan 1 määrityksistä
     3. Polku A, Osa 2b
      1. Sisältää "suuntautumisen" b toteutukset
      2. Hinnaksi määritellään 20 op mukainen hinta tai 0 € riippuen Osan 1 määrityksistä
    2. Kaikki hakijat ilmoittautuvat ensin Polku A, Osa 1 ja kun valinta on tehty, ilmoittautuvat valintansa mukaiseen osaan 2
    3. Virkailijatyönä tulee huolehtia, että myös osan 2 yhteydessä valitaan ainoastaan ne, jotka ovat kyseisen valinnan tehneet
     1. osa 2 ilmoittautumiset kytkeytyvät osan 1 yhteydessä syntyneeseen opiskeluoikeuteen
    4. Etuna tässä mallissa on se, että opiskelijat ovat ainoastaan niillä toteutuksilla, joihin osallistuvat ja manuaalista poistoa ei tarvita. Haittana on se, että enemmän toimintaa välivarastossa.

  3. Elina: Prosessi- ym. haasteita sekä kysymyksiä, jotka pitää selvittää ennen käyttöönottoa --> työn alla

   -       Haasteena varmistaa että tutkinnot laittavat polkujen ja moduulien ilmoittautumisajaksi sovitun yhteisen ajan. Käytännössä ohjeistuksen varassa.

   -       Haasteena varmistaa etteivät tutkinnot laita yksittäisten opintojaksojen ilmoittautumisaikaa päättymään liian lähelle opintojakson alkua. Minulle täytyy jäädä aikaa käsitellä välivarasto. Pyrkin käymään kerran päivässä katsomassa sitä, mutta aina se ei toteudu, mm. sairaslomat, pyhät, lomat ja kokoukset. Myös opettajalle on hyvä jättää aikaa mahdolliseen pienryhmien suunnitteluun.

   -       Jotkin opintojaksot sisältävät ennakkotehtäviä. On viestitettävä että ilmoittautuminen on päätettävä niin, että opiskelijalle jää aikaa tehdä tehtävät.

   -        Haastatteluja sisältävien polkujen prosessin läpikäynti joka sisältää manuaalisuutta. Prosessi kuten itse sen näen:

   1. Polussa on tieto ehdollisuudesta ja haastatteluajat ym.
   2. Opiskelija ilmoittautuu ja hänelle lähtee viesti ehdollisesta hyväksymisestä, jossa on muistutus että polun tiedoista löytyy haastattelun info --> Huom! Miten opiskelija pääsee näkemään nämä kun hän tarvitsee tiedot ilmoittautumisajan päätyttyä? Hän ei näe niitä enää hakijan työpöydältä.
   3. Elina ottaa ulos välivarastosta listan ilmoittautuneista jotka saaneet paikan ehdollisena
   4. Eilna toimittaa listan tutkintoon x päivään mennessä (vuosikellossa)
   5. Tutkinto toimittaa haastatelluissa hyväksyttyjen listat Elinalle x päivään mennessä (vuosikellossa)
   6. Elina siirtää opiskelijat välivarastosta eteenpäin jolloin heille lähtee lopullinen hyväksymisviestin --> Huom! Olihan tähän se oma viestipohja "sait paikan haastattelussa"?
   7. Jos tulee peruutuksia, Elina kysyy tutkinnosta haluavatko haastatella uuden. Jos haluavat, Elina on yhteydessä varasijalla olevaan. Huom! Ei voida käyttää "olet saanut paikan varasijalta" viestiä, koska se ei sisällä tietoa että on saanut paikan ehdollisena. Pelkkä "vastaanotan paikan" toiminto viestissä ei riitä. Ts. Elina on suoraan yhteydessä opiskelijaan ja kysyy haluaako paikan. Jos haluaa, prosessi sama kuin aiemmin kuvattu. Jos ei halua, ohitan hänet välivarastossa ja olen yhteydessä seuraavaan varasijalaiseen.

   -        Haasteena varmistaa etteivät tutkinnot avaa opintojaksojen ilmoittautumisia ennen kuin kaikki tiedot, ml. lukkari ovat valmiit. Jos näin käy, tulee todennäköisesti reklamaatioita joista on palautettava rahat. Työllistää minua ja joudun selvittelemään tapauksia tutkinnon kanssa. Todennäköisesti tilanteet ovat usein epäselviä, esim. ovatko kaikki tiedot olleet ajan tasalla kun opiskelija on ilmoittautunut, jolloin joudumme pitkälti aina palauttamaan rahat. Työllistävyyden lisäksi vesittää peruutusehtoja. Rahan palautusta varten Elina joutuu olemaan yhteydessä talouteen asiakkaan tilitietojen toimittamiseksi jotka on niin ikään kysyttävä.

   -        Jotta mitään tietoja ei joudu täyttämään opiskelijalle enää manuaalisesti, pitää kaikkien tietojen tulla mallipohjasta. Tämä tarkoittaa että niitä pitää luoda paljon. Pohjassa pitää olla: Avoimen suva, tutkinto, toimipiste, luokittelu, lukukausi, opinnon laajuus (vai tuleeko automaationa sen mukaan mihin ilmoittautunut?). En voi tehdä näin paljon pohjia, enkä edes tiedä tarvittavia tietoja. Sitten kun joku on luonut pohjat, on myös ongelma etten tiedä minkä pohjan valitsen opiskelijalle. Se vaatii sitä että suodatan tietyn tutkinto-ohjelman mukaan. Kun niitä on iso määrä, käynkö joka päivä läpi kaikki haulla? Todella iso työ. Ja kun pitää vielä valita oikean lukukauden pohja, mistä tiedän mihin lukukauteen opintojakso sijoittuu? Ajoitusta ei näy välivaraston listassa.

   -        Mikä tutkinto-ohjelma tulee niille asiakkaille jotka ilmoitautuvat useamman tutkinnon opintoihin? Ts. Mikä mallipohja? Entä VOK opinnot joihin tutkintoa ei usein merkitä? Ts. Mikä mallipohja? 

   -        Miten VOK opinnot löytyvät hakijan työpöydän haussa jos ei ole tutkintoa? Osaan merkitään kaikki tutkinnot, joita koskee. Tällöin päästään jälleen edellisen kohdan ongelmaan, joskin tässä tapauksessa saman ilmoittautumisen kohteen osalta.

   -        Sovittava prosessi vahvan tunnistautumisen hoitamiseen --> Katri/Taru selvittävät yhä hoitaako hakijapalvelut sen

   -        Tutkinnon sovittava sisäisesti kuka hoitaa tarjonnan julkaisun ja miten tieto tarjonnasta välitetään tälle henkilölle.

   -        Mihin tulee Lukkarikokneen linkki ts. miten asiakas pääsee katsomaan ajoitustietoja? Tähän on tarve ennen kuin ilmoittautuu kohteille. Oliko niin ettei upotusta saada ilmoittautumisen kohteelle vaan linkki pitää laittaa lisätietoihin. Jos näin, on haasteena saada tutkinnot muistamaan tämä. Linkin ja ohjeen pitäisi löytyä myös ehdottomasti jo hakijan työpöydältä.

   -       Miten opinnon taso "yamk/amk" näkyy hakijan työpöydällä ilmoittautumisen kohteella ja onko se hakukriteerinä? Nyt ei näy. Tässä oli ongelmaa koska tätä tieto ei voida johtaan Pepistä. Mutta opiskelijan on tiedettävä tämä ja voitava hakea opintoja sillä. Nyt nettisivuilla on listattu eri taulukoihin amk ja yamk opinnot. Jos näin ei ole enää, on se huononnus systeemiin.

   -        Saiko välivarastossa "tila" kohdan hakusuodatuksesta erikseen näkymään paikan saaneet, varasijalaiset ja peruneet (jotka ohitettava)? Ehdollisten polkujen osalta kaikissa edellämainituissa on oltava hakukriteeriinä ehdollisuus. Muutenhan en tiedä minkä polkujen osalta on toimitettava listat haastatteluja varten.

   -       En näe hakijan työpöydällä ”Muut tiedot” hakuvaihtoehdoissa "päiväopetusta".

   -       Ihan vaan mielipiteenä, että on hiukan hämmentävää että ostoskorin saa näkymään vasta kun painaa ilmoittautumista. Yleensä sen saa näkymään verkkokaupoissa ennen ilmoittautumisvaihetta. Nyt tuosta voi tulla epävarma olo että uskaltaako painaa jos joutuu suoraan ilmoittautumaan näkemättä korin sisältöä.

   -       Yritin syöttää kuvitteellista sotua, joka voisi olla oikea. Se herjasi joka kerta ja jouduin syöttämään oikean sotuni. Miten se voi tunnistaa väärän vai onko tässä bugi? Mielestäni aiemmin testatessa pystyi laittamaan kuvitteellise.

   -        Kun siirtää opiskelijoita välivarastosta, pitääkö itse huolehtia että jos opiskeijalla lukee olemassa oleva opinto-oikeus rivillä, että ei luo uutta roolia? Ts. Pitääkö siellä olemassa olevalla roolilla käydä katsomassa onko se ehkä jonkin muun opinnon oikeus tai aktiivinen avoimen oikeus, jolloin sitä voisi käyttää. Jos pitää, on tämä aika työlästä selvittelyä.

   -        En näe opiskelijatiedoissa ilmoittautumisia. Eikös tämän pitänyt korjaantua jo?

   -        Kävin katsomassa tulostuspohjia. Siellä on "poista" toiminto. Pystyimmekö itse poistamaan jotain pohjia? Ja pystyimmekö itse valitsemaan mitä pohjia käytämme, vai oliko niin että kaikki on käytössä mitä listalla näkyy emmekä voi siihen vaikuttaa?

   -        En näe maksujen oletusarvot asetuksissa mahdollisuutta kiintiöryhmäkohtaiseen valintaan. Tämähän on välttämätön. Itselleni on nyt ehkä vähän epäselvää (en muista), mikä oli tämän kohdan ja ilmoittautusmisen kohteen hinnan valinnan suhde/ero?

   -        Miten hoidetaan ilmoittautuneiden informointi ilmoittautumisen kohteen mahdollisista muutoksista. Vain tutkinto tietää muutoksista ja on loogista että he informoivat jo ilmoitteutuneita. Mutta heillä ei ole pääsyä välivarastoon. Haasteena myös se että tutkinto ylipäätään muistaa ilmoittaa tällaisista.

   -        Mistä tutkinnot saavat listat polkujen ja moduulien hyväksytyistä opiskelijoista. Suunnittelijat eivät pääse välivarastoon. Nythän minä olen toimittanut ne. Jääneekö tämä yhä minulle ja sovittavaksi prosessiksi? Koskien tätä tarvetta:

   • Tervetuloa viestit valituille joissa infoa aloituksesta: Tutkinto hoitaa nämä jatkossa itse manuaalisesti

   -        Miten peruneet poistuvat toteutuksilta ja opinto-oikeus kuolettuu? Oliko tässä automaatio? Jos ei, on se tosi työlästä kun peruutuksia on kuitenkin suht paljon. Jos ei ole automaatiota, sovittava kuka tekee. Nähdäkseni tutkinto loogisesti, mutta ongelmana oikeudet ja jos annetaan oikeudet, voivat poistaa muistakin syistä.  Täten luultavasti minä päätän läsnäolon ja poistan toteutuksilta. Tämä on kuitenkin nyt hyvin työlästä minulle ja pidän sitä ongelmana.Tällaisia ovat myös kesken lukukauden peruneet avoimen polkulaiset (esim. tutkintopaikan saaneet kesken polun) jotka on poistettava seuraavan lukukauden toteutuksilta.

   -        Em. opiskelijoiden poistoon toteutuksilta liittyy toinenkin asia. Tutkinnoilla on ns. omaa tarjontaa. Hehän eivät nyt sitten jatkossa voi poistaa tällaisia opiskelijoita toteutuksilta. Heidän on siis sovittava opintotomiston kanssa että he tekevät sen. Tästä on infottava.

   -        Selvitettävä ja sovittava rahanpalautusten prosessi reklamaatioissa talouden ja minun välillä. Tämähän menee niin että opiskelija peruu minulle, ilmoitan tutkintoon toteutuksilta poitamisesta (jos nyt on näin), kysyn opiskelijalta tilitiedot, toimitan tiedot talouteen. Ja taloutta ohjeistettava etteivät tee palautuksia ilman lupaani, mikä jo nyt käytäntö.

   -        Sovittava että tutkinto tekee mahdolliset toteutussiirrot jälkikäteen.

   -        Avoimessa on liiketaloudessa tarjolla 60 op polku kahdessa osassa niin että ovat laittaneet 1. lukukauden opinnot tarjolle 30 op moduulina ja halukkaille on sitten tarjottu 30 op jatko. Jatkossa jatkoa ei voi toteuttaa järjestelmän kautta, koska siitä pitäisi avata uusi ilmoittautumisen kohde. Täten jatko jää ns. tutkinnon omaksi tarjonnaksi ja heidän hoidettavakseen. Tämä on heille uusi asia ja infottava.

   -        Käytävä tutkintojen kanssa läpi niiden polkujen prosessi jotka sisältävät vaihtoehtoisia opintoja.

   Muuta sovittavaa

   -        Tulostuspohjat (mitä käytetään) ja niiden tekstit. Tarvitaan yhä muutoksia pohjiin. Kts. Elinan koonti pohjista.

 3. Jatkokehitykseen "Pääasiallinen toiminta ilmoittautumishetkellä" muualle kuin kovakoodattuna, koodistoon tai tageiksi

 4. Käyttöönoton testaaminen kevät 2019 taulukko
  • Lisätään yrityskoulutuksen ilmoittautumisen hitauden tutkiminen optioksi tarjouspyyntöön (Kati)
  • Testataan oikeusmatriisista löytyvä "Tunnistautumisen vahvuuden alentaminen" vaikutus (Kati)
  • Tarvitaanko välivarastossa maksetuksi massamerkintää ollenkaan tai mahdollisesti muissa korkeakouluissa (
   Jira
   serverMetropolia - JIRA
   serverId5eb4f10a-66e4-3506-9967-f6e706918bb6
   keyOMA-274
   )
   • selvitetään TAMKin tarve (Kati)
  • Selvitetään edelleen mahdollisuutta käyttäjätunnusten hallintajärjestelmässä selvitys, pystytäänkö estämään postilaatikot yms. ylimääräisien palvelujen asettaminen ja pääsyt (Kati)
  • Suorituksen antamisessa "Maksuton" tulkitaan maksetuksi (Pitää testata onko arvioinnissa jotain tarkistusta nykyisin, Kati).
  • Evästeilmoitus tilauksessa mukana. Ohjataan https://www.metropolia.fi/index.php?id=7427 sivulle, josta sivun alaostasta pääsee nykyiseen Metropolian rekisteselosteien sivulle. Pitää tarkistaa onko relevantti https://www.metropolia.fi/rekisteriselosteet/
  • Muokataan jatkokehityspakettiin määritelty JIRA (
   Jira
   serverMetropolia - JIRA
   serverId5eb4f10a-66e4-3506-9967-f6e706918bb6
   keyOMA-281
   ) siten, että muutetaan tunnistautumisen etusivun sinisellä pohjalla oleva infoteksti punaiselle pohjalle ja paremmin näkyväksi. "Ohita ja siirry syöttämään henkilötiedot" vain linkiksi vahvan tunnistautumisen alle ja sinne siirtymisen jälkeen vastaava infoteksti sinisellä pohjalla punaiselle pohjalle ja tekstiin linkki takaisin vahvaan tunnistautumiseen.

 5. Suunnittelijan käyttöoikeudet välivarastoon
  • Toimivatko suunnittelijat välivarastossa (Elinan, Virven, Tanjan ja Aijan lisäksi)? --> Elina: Mielestäni eivät  koska siellä on niin suuri mahdollisuus sössiä ja toimia ohjeiden vastaisesti. Mm. ottaa sisää muuten kuin ilmoittautumisjärjestyksessä. Tähän voi olla mahdollista antaa jotkin rajatut KKP pöydän oikeudet, mutta lähtisin nyt toteuttamaan käyttöönoton niin että vain em. joukkiomme saa oikeudet. Toki myös opintotoimisto, ainakin rajattu porukka, mikäli he tuuraavat minua.
  • Pitääkö prosessissa toimijoilla luoda oma rooli, jonka saadessaan pääsee kk-palvelujen työpöydälle, jossa vain tarpeelliset toiminnot ja Opiskelijoiden tuonti näkymässä vain Maksullinen koulutus välilehti näkyvissä. --> pitää miettiä mikä on näkymä ja mihin toimintoihin oikeudet

 6. Pääkäyttäjäkoulutus
  • toteutetaan skypellä 15.2.2019 klo 13 - 15.
  • koulutuksessa sovitaan tulevista koulutuksista

 7. Elina: Ohjeistusta tutkinnoille uudesta järjestelmästä (suunnittelijoiden koulutuksessa läpikäytävää) --> Elinan lisäys, työn alla

  VELVOITTAVAT ASIAT

  -        avoimen kiintiöt ovat sitovia; ei voi vähentää mutta voi lisätä

  -        polkujen ja moduulien julkaisu- ja ilmoittautumisajat on määritelty vuosikellossa ja niitä on noudatettava. Huom. Tutkintojen vastuulla on kirjata ilmoittautumisen kohteen lisätietoihin ajat.

  -        yksittäisten opintojaksojen julkaisu- ja ilmoittautumisajat voi päättää itse, mutta ilmoittautumisen päättymistä ei kannata ajoittaa liian lähelle opintojakson alkamista, koska avoimen amk:n yhteyshenkilöille täytyy jäädä riittävästi aikaa tuoda opiskelijat OMA-järjestelmään. Yhteyshenkilö pyrkii käymään kerran päivässä katsomassa välivarastoa, mutta aina se ei toteudu, mm. sairaslomat, pyhät, lomat ja kokoukset. Myös opettajalle on hyvä jättää tarvittaessa aikaa pienryhmien suunnitteluun.

  -        avoimeen tarjontaan voi julkaista opintoja ilman lukkaria, mutta ilmoittautumista ei tule avata—> peruutukset ja reklamaatiot

  -        opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, sis. varasijojen tarjoamisen —> tämä automaatio välivarastossa

  -        avoimen opinnot maksavat aina 15e/1 op

  -        tutkintojen omia opintoja ei järjestelmään

   

  JULKAISUSTA JA ILMOITTAUTUMISAJOISTA

   Yksittäisten opintojaksojen vaihtoehtoiset ilmoittautumisajat

  1. Ensin avoin, sitten tutkarit
  2. Ensin tutkarit, sitten avoin
  3. Yhteinen aika molemmille
  4. Avoimen ilmoittautuminen pitkin vuotta, esim. sitä mukaa kun lukkarit valmistuvat, mm. kesäopinnot, Non-stop ilmoittautuminen, virtuaaliopinnot

  Huomioitava

  -        opintojakson julkaisu ja ilmoittautumisaika ovat eri asiat eikä niitä tarvitse ajoittaa samaan hetkeen, ilmoittautumisajan voi määrittää etukäteen

  -        Avoimen kiintiöt lukittuvat teknisesti vasta kun ilmoittautumisen kohde julkaistaan. Täten ilmoittautumisen kohteet tulee julkaista ennen tutkareiden ilmoittautumisaikaa, koska muuten he voivat viedä avoimen paikat. Itse avoimen ilmoittautumista ei sen sijaan tarvitse ajoittaa ennen tutkareiden vastaavaa.

  -        julkaisu kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisin ennen opinnon alkua, jotta asiakkaat ehtivät löytää opinnon

  -        avoimen ilmoittautumisaikojen eri vaihtoehtojen edut ja haitat suhteessa tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumiseen

  -        jos julkaisun ja ilmoittautumisen välillä on pitkä aika, ei asiakas enää välttämättä palaa ilmoittautumaan (ei ehkä edes muista ilmoittautumisaikaa, etenkin jos niitä on Metropoliassa useita)

  -        jos avoimen ilmoittautuminen alkaa kovin aikaisin ennen opintojen alkua, ei asiakas välttämättä halua ilmoittautua koska ei tiedä elämäänsä niin pitkälle. Huom. ei maksutonta peruutusoikeutta ja joutuu maksamaan aina täyden hinnan

  -        Mikäli halutaan antaa tutkareille mahdollisia avoimesta täyttämättä jääneitä kiintiöpaikkoja, on huomioitava, että paikkoja voidaan vapauttaa vasta kun avoimen ilmoittautumisaika on päättynyt (teknisesti palautettava kohde välissä taas luonnos tilaan ja vähennetään avoimen kiintiötä). —> mikäli avoimen ilmoittautuminen on kovin lähellä opintoja, ei paikkoja saada käyttöön tutkareille aikaisin.

   

  JÄRJESTELMÄTEKNISIÄ ASIOITA

  -        Avoimen amk:n tarjontaan tuleville toteutuksille tulee merkitä min-max opiskelijamäärät. Toteutuksen kokonaiskiintiömäärään sisältyvät toteutuksen kaikki opiskelijat, myös avoimen amk:n. Toteutuksen kokonaiskiintiömäärä tulee muistaa avoimen amk:n paikkoja merkittäessä.

  -        Avoimen amk:n kiintiöpaikkoja ei voi vähentää, kun ilmoittautumisen kohde on julkaistu asiakkaalle. Paikkoja voi kuitenkin lisätä. Tarvittaessa toteutuksen kokonaiskiintiömäärää voi nostaa, jos avoimen paikkoja halutaan lisätä.

  -        Ilmoittautumisaika tulee olla asetettuna ennen ilmoittautumisen kohteen julkaisua, mutta se voidaan ajoittaa alkamaan myöhemmin.

  -        Kun ilmoittautumisen kohteen ilmoittautumisaika on alkanut, ei ilmoittautumisaikaa voi lyhentää. Sitä voi kuitenkin pidentää.

  -        Kun ilmoittautumisen kohteelle on tullut ilmoittautumisia, ei ilmoittautumisaikaa voi muuttaa ollenkaan.

  -        Tutkinnon merkitseminen useamman tutkinnon opintojaksolle, esim. VOK --> selvitettävä ensin

...