Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Teemana orientaatio. Aiheina uusi opettajuus (itsereflektio ja tulevaisuus) sekä työelämäprojektin kaksoisrakenne (työn ja oppimisen yhdistävät mallit sekä työelämäyhteistyö pedagogisena ratkaisuna).