Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Hankkeen alkuvaiheessa kumppanuus konkretisoituu Espoon ja Metropolia Ammattikorkeakoulun pilotissa, jossa kehitetään Espooseen suunnitteilla olevan uuden sairaalan palveluajatuksen mukaisia toimintamalleja sekä niiden edellyttämää osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämisen menetelmiä.

Pilotti muodostuu kolmesta osin itsenäisestä, (projektipäällikön vetämästä) Espoon sairaalassa toteutettavasta osaprojektista, jotka kohdistuvat 1) potilasturvallisuuteen ja erityisesti turvalliseen lääkehoitoon 2) kotiutukseen ja 3) potilaan toimintakyvyn edistämiseen. Osaprojektien keskeisinä toimijoina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulun eri alojen kehittäjäopettajat ja Espoon sairaalan kehittäjätyöntekijät. Lue lisää...

Osaprojektit:

1. Potilasturvallisuus
2. Kotiutumisprosessi
3. Toimintakyvyn edistäminen