Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
Teiniminno päänavigaatio
Teiniminno päänavigaatio

                                             

Tälle sivustolle kootaan Teiniminnotalkoot-hankkeen toimintaa talkoiden varrelta.

Teiniminnotalkoot-hanketta (2016-2018) rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.
Hankkeessa kumppaneina Metropolia Ammattikorkeakoulu, Ammattiopisto Omnia ja Futuretournaments Oy.

Teiniminnotalkoot kehittää mallia jolla

  • vahvistetaan nuorten innovaatiokompetensseja
  • edistetään siirtymiä koulusta kouluun ja koulusta työelämään
  • lisätään yhteistyötä eri kouluasteiden sekä koulujen ja yritysten välillä


Projektipäällikkö Laura-Maija Hero p. 040 179 1409 / laura-maija.hero@metropolia.fi
Projektituottaja Katri Aikio p. 044 976 7517 / katri.aikio@metropolia.fi


Mitä on Teiniminnotalkoot? Katso video!

(thumbs up) Katso kuvaus Teiniminnotalkoot-hankkeesta täältä!

 

Hankesuunnitelma (linkki ei ole julkinen, pyydä katseluoikeudet  klikkaamalla linkkiä)

 

HANKKEEN SISÄINEN GOOGLE DRIVE  KANSIO (vaatii käyttöluvan, vain hanketoimijoille)  >>>>>>>


TeiniMINNOtalkoissa eli missä?

TeiniMINNOtalkoot -hanke perustuu eri alojen ja koulutusasteiden opiskelijoiden sekä yritysten aattamiseen yhteistyöhön ja siitä syntyvään alojen rajapintojen rikkomiseen sekä uusien, innovatiivisten toimintatapojen löytämiseen. Monialaisissa projekteissa yksilölliset osaamiskompetenssit kehittyvät ja opiskelijan oma osaamiskartta vahvistuu.

Kaksivuotisen ESR-rahoitteisen TeiniMINNOtalkoot -hankkeen tavoitteena on pilotoida ja juurruttaa ammattikorkeakouluihin sekä toisen asteen oppilaitoksiin yhteinen pedagoginen TeiniMINNOtalkoot -malli, jonka juurena on monialainen ja moniasteinen yhteistyö.

Mallilla etsitään ratkaisuja sujuvampiin siirtymiin eri koulutusasteilta toiselle sekä koulusta työelämään.

 

Hanke tuottaa kaksi Superteam-turnausta,

katso lisää klikkaamalla kuvaa alla!

 

Hankkeen toimenpiteet 

TOIMENPIDE 1: SUPERTEAM-TURNAUSPILOTIT

Hankkeessa toteutetaan kaksi TeiniMINNOtalkoot -pilottia vuoden 2017 aikana. Näitä nimitetään Superteam turnauksiksi.

Niissä Omnian ammattiopiston ja Metropolia ammattikorkeakoulun nuoret opiskelijat muodostavat  monialaisia ja moniasteisia, hankkeessa järjestettävään innovaatiokilpailuun osallistuvia tiimejä.

Tiimien tehtävänä on ratkoa eri alojen yritysten kilpailuun tuomia haasteita - aitoja yritysten arjen ongelmia. Tiimit kehittävät pedagogisesti fasilitoidussa TeiniMINNO-innovaatioprosessissa ratkaisuja tuotuihin haasteisiin. Jokaisella tiimillä on käsiteltävänään yhden yrityksen yksi haaste. Yritys  saa prosessin lopuksi  vastapainoksi  useita ratkaisuja asetettuun haasteeseen. Ratkaisuja myös  pilotoidaan käytännössä  mahdollisuuksien  mukaan.

Milloin?

Hankkeen aikana toteutetaan kaksi Superteam-turnausta (osa hankkeen toimenpidettä 1), ensimmäinen keväällä 2017 (1.2.-17.3.2017) ja toinen syksyllä 2017.

Kenelle?

Turnauksiin osallistuu yhteensä 80 toisen asteen ja 80 korkea-asteen opiskelijaa. Kohderyhmäksi Superteam-turnauksiin on pyritty valitsemaan opiskelijoita sellaisilta aloilta, joilla on huono työllisyysaste tai joissa työn prekaariset piirteet ovat korostuneet.

Miten?

Turnaus perustuu yrityksen antamaan haasteeseen/ongelmaan, johon innovoidaan ja toteutetaan ratkaisuja monialaisissa opiskelijatiimeissä, fasilitoivan opettajan tai opettajaparin tukemana. Opiskelijan innovaatiokompetenssit kehittyvät prosessin tuloksena, samalla kun prosessissa syntyy yritykselle uusia innovaatioita. Siten innovaatio nähdään sekä lopputuloksena, mutta ennen kaikkea myös prosessina.

Tiimien toimintaa tukevat ja  luotsaavat pedagogisesti fasilitoiden oppilaitosten eli Metropolian ja Omnian opettajat. Lisäksi prosessiin osallistuu suomalainen kasvuyritys Innovaatiomestarit, joka  on erikoistunut yritysten toimintaedellytysten parantamiseen kilpailullisin menetelmin.

 

TOIMENPIDE 2: OPETTAJIEN YHTEISTYÖFORUM

Pilottien rinnalle muodostetaan toisen ja korkea-asteen opettajista muodostuva  yhteistyöfoorumi. Sen toiminnan keskiössä on TeiniMINNOtalkoot-mallin arviointi ja kehittäminen piloteista saatujen kokemusten avulla.

Piloteista  ja opettajien yhteistyöfoorumista  kootut aineistot kootaan tutkimuksen avulla TeiniMINNOtalkoot -malliksi, joka juurrutetaan hankekumppaneiden toimintaan sekä levitetään tietoa sen mahdollisuuksista myös muiden oppilaitosten käyttöön.

Tutustu opettajaforumeihin täällä >>>>>


TOIMENPIDE 3: HANKKEEN KOORDINOINTI, VIESTINTÄ, ARVIOINTI

Superteam-turnauspilotteja ja opettajien yhteistyöforumia tuetaan monisuuntaisella viestinnällä ja hankekoordinoinnilla. Toimintaa arvioidaan koko prosessin ajan.

 

Hankkeen toteuttajat

 

 

Hankkeen Teiniminnotalkoot-mallin sekä siihen liittyvän innovaatiopedagogiikan kehittämisestä ja prosessien fasilitoinnista vastaavat hankekumppanioppilaitokset Metropolia ammattikorkeakoulu ja Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia. Yritysten rajapinnoilla ja Teiniminnotalkoot-mallin turnausnäkökulman kehittäjänä toimii kolmas hankekumppani Futuretournaments Oy (Innovaatiomestarit). Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja se toteutetaan aikavälillä 1.6.2016-31.5.2018.

(thumbs up) TeiniMINNO soveltaa Metropolian MINNO(R) konseptia!
(thumbs up) TeiniMINNO soveltaa Futuretournamentsin innovaatioturnaus-konseptia!
(thumbs up) TeiniMINNO ammentaa InnoOmnian osaamisesta!

 

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR.

Hankkeen tulokset

TeiniMINNOtalkoot-malli yhdistää monialaisuutta, moniasteisuutta ja opiskelijoiden tuoretta ajattelua sekä kehittää innovaatiopedagogiikkaa tulevaisuuden koulutuskentille.

Opiskelijan näkökulmasta mallissa keskitytään erityisesti yksilöllisen osaamiskartan rakentamiseen  ja omien kompetenssien löytämiseen sekä sanoittamiseen. Siten mallilla ennaltaehkäistään syrjäytymistä nivelvaiheissa työ- ja jatkokoulutuspoluille siirryttäessä. Malli tukee yksilön (nuoren) työelämä- ja jatko-opiskeluvalmiuksien kompetensseja uudistuvien työelämätaitojen alueella, henkilökohtaisen verkoston ja osaamiskartan rakentumista sekä elämänhallinnan kysymyksiä.

Samalla vahvistetaan ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen konkreettista yhteistyötä sekä koulutuksen ja työelämän yhteistyötä. Hankkeen tuloksena myös yritykset saavat konkreettista hyötyä mallin avulla kehitetyistä ratkaisuista aitoihin työelämän ongelmiin.

 

"Kun artesaani kohtaa toimintaterapeutin,
kulttuurituottaja datanomin tai laborantti muotoilijan:
syntyy jotain aivan uutta ja uniikkia ajattelua.”

Tutustu hankkeen tuloksiin:

Tulossa.....