Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
CoINNO - Päänavigaatio
CoINNO - Päänavigaatio

Tavoitteet tiivistettynä

  • Kehitetään ja tuetaan vapaa-aikasektorin pk-yrityksiä (kulttuuri-, hyvinvointi-, liikunta-, matkailu- ja ravitsemusaloilla) ja innovaatioprosesseja
  • Elävöitetään yritystoimintaa ja kaupunkikulttuuria monialaisella tuote- ja palvelukehityksellä
  • Luodaan opiskelijoiden ja yritysten välisiä kohtaamisfoorumeja

Hankkeen toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu yhteistyössä Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kanssa


CoINNOn tavoitteita ja toimintoja

Hankkeen tavoitteena on tukea pk-yrityksiä kasvu-uralle siirtymisessä ja elävöittää pääkaupunkiseudun kaupunkikulttuuria. CoINNOn toiminta keskittyy Pasilan alueelle ja Arabianrantaan. Hankkeen keskeinen ajatus on erilaisten vapaa-aikasektorin toimijoiden tuominen yhteisen innovaatioprosessin äärelle. Toimintamallina käytetään MINNO®-konseptia, jossa edetään puolen vuoden aikana yrityksen kehittämishaasteesta ratkaisuehdotuksien esittelyyn, kokeiluun, jatkokehittämiseen ja markkinoille viemiseen. Yritysyhteistyötä rakennetaan jo toiminnassa olevien kasvuhakuisten vapaa-aikasektorin yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.

Hanketta toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu yhdessä Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kanssa. CoINNOssa tavoitteena on rakentaa myös malli, jolla yritysten kanssa tehtävä innovaatiotoiminta saadaan sisällytettyä osaksi ammattikorkeakoulujen perustoimintaa. Samalla tavoitteena on parantaa opiskelijoiden valmiutta tunnistaa osaamistaan uudessa ympäristössä ja parantaa heidän kykyään toimia oman alansa rajapinnoilla. Lisäksi tavoitteena on parantaa kaupunkiviihtyvyyttä parantamalla vapaa-aikapalveluita.

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat kolmeen keskeiseen foorumiin, joita ovat:

1. Demola: fasilitoitu joukkoistettu innovaatioprosessi joka yltää palvelukokeiluihin ja hyödyntää MINNO® -mallia
2. Pitsaamo: opiskelijoiden ja yrittäjien kohtauspiste ja verkostoitumisfoorumi
3. Verkostoseminaarii: aktiviinen yhteistyöverkoston rakentaminen CoINNO-toiminnan kansainvälistämiseksi

Hankkeessa myös tarkastellaan ekologisen lähituotannon haastetta ja kunkin elämyspalvelun toteuttamisessa tavoitteena mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Lisäksi hankkeessa levitetään aktiivisesti tietoa ja integroidaan saatuja tuloksia korkeakoulutoimintaan ja opettajien ammatilliseen koulutukseen.

Lisätietoja hanketta edeltäneestä CoINNO esiselvityshankkeesta


Hankkeen tulokset

CoINNO-hanke on päättynyt kesäkuussa 2017. Hankkeen tuloksia on koottu nettisivulle metropolia.fi/coinno

Hankkeen tulokset

CoINNO-hanke on päättynyt kesäkuussa 2017. Hankkeen tuloksia on koottu nettisivulle metropolia.fi/coinno