Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

turvallisuus

vapaus riskistä, joka ei ole siedettävä

 

turvatoiminto

toiminta, joka toteutetaan yhdellä tai useammalla suojauskerroksella, jonka toiminnan tarkoitus on

saavuttaa tai pitää prosessille turvallinen tila tiettyyn vaaralliseen tapahtumaan nähden.

 

turva-automaatiotoiminto

(SIF, safety instrumented function)

turvatoiminto, joka toteutetaan turva-automaatiojärjestelmällä (SIS). Turva-automaatiotoiminto on suunniteltu saavuttamaan vaadittu turvallisuuden eheystaso (SIL), joka on

määritetty suhteessa muihin suojauskerroksiin, jotka osallistuvat saman riskin pienentämiseen.

 

turva-automaatiojärjestelmä

(SIS, safety instrumented system)

automaatiojärjestelmä, jota käytetään toteuttamaan yksi tai useampi turva-automaatiotoiminto (SIF)

 

turvallisuuden eheyden taso

(SIL, safety integrity level)

diskreetti taso (yksi neljästä), joka on kohdennettu turva-automaatiotoiminnolle (SIF) turvaautomaatiojärjestelmän

(SIS) saavutettavaksi tarkoitettujen turvallisuuden eheyden vaatimusten

määrittelemiseksi

 

turva-automaatiojärjestelmän (SIS) turvallisuuden elinkaari

turva-automaatiotoiminnon toteutukseen liittyvät toiminnot, jotka tapahtuvat ajanjaksona, joka alkaa

projektin konseptivaiheesta ja päättyy kun mikään turva-automaatiotoiminnoista ei ole enää käytettävissä

 

turvallisuusvaatimusten erittely

(SRS, safety requirements specification)

erittely, joka sisältää toiminnalliset vaatimukset turva-automaatiotoiminnoille ja niihin liittyvät

turvallisuuden eheystasot

 

arkkitehtuuri

konfiguraatio

laitteisto- ja ohjelmistokomponenttien tietty konfiguraatio järjestelmässä

 

yhteisvikaantumiset, mon

eri laitteiden yhtäaikaiset vikaantumiset, jotka seuraavat yksittäisestä tapahtumasta, missä nämä

vikaantumiset eivät ole toistensa seurauksia

 

yhteismuotoiset vikaantumiset, mon

eri laitteiden yhtäaikaiset vikaantumiset, joita luonnehtii sama vikaantumismuoto (ts. identtiset viat)

Huom. 1 Yhteismuotoisilla vikaantumisilla voi olla eri syyt.

Huom. 2 Yhteismuotoiset vikaantumiset voivat olla myös yhteisvikaantumisten seuraus

 

ohjausjärjestelmä

järjestelmä, joka vastaa tulosignaaleihin prosessista ja/tai operaattorilta ja kehittää lähtösignaaleja saaden

prosessin toimimaan halutulla tavalla

 

vaarallinen vikaantuminen

vikaantuminen, joka viivästyttää tai estää tietyn turvatoiminnon

 

riippuva vikaantuminen

vikaantuminen, jonka todennäköisyyttä ei voida esittää sen aiheuttavien yksittäisten tapahtumien

varauksettomien todennäköisyyksien yksinkertaisena tulona

 

diagnostiikka

usein toistuva (suhteessa prosessin turva-aikaan) automaattinen testi vikojen paljastamiseksi

 

vikaantuminen

vaaditun suorittamisen kyvyn menettäminen

Huom. 1 Laitteen vikaantuminen on tapahtuma, joka johtaa tämän laitteen vikatilaan.

 

vikaantumismuoto

tapa, jolla vikaantuminen tapahtuu

 

vika

kyvyttömyys vaadittuun suorittamiseen johtuen sisäisestä tilasta

 

vian poissulkeminen

vian huomiotta jättäminen jatkossa johtuen epätodennäköisestä vikaantumismuodosta

 

toiminnallinen turvallisuus

se kokonaisturvallisuuden osa, joka liittyy prosessiin ja käyttö- ja perusautomaatiojärjestelmään ja joka

riippuu turva-automaatiojärjestelmän ja muiden suojauskerrosten oikeasta toiminnasta

 

laitteiston turvallisuuden eheys

se osa turva-automaatiojärjestelmän turvallisuuden eheydestä, joka koskee satunnaisia laitteiston

vikaantumisia vaarallisella tavalla

 

vaikutusanalyysi

sen vaikutuksen määrittäminen, jonka järjestelmän toiminnan tai komponentin muutos aiheuttaa kyseisen

järjestelmän muihin toimintoihin tai komponentteihin sekä muihin järjestelmiin

 

ylläpidon/suunnittelun käyttöliittymä

laitteisto ja ohjelmisto, jotka tarjotaan turva-automaatiojärjestelmän asianmukaisen ylläpidon ja

muuttamisen mahdollistamiseksi

 

keskimääräinen korjausaika

(MRT, mean repair time)

odotettu kokonaiskorjausaika

 

keskimääräinen toipumisaika

(MTTR, mean time to restoration)

oletettu aika toipumisen saavuttamiseen

Huom. 1 MTTR:ään sisältyy

– aika vikaantumisen havaitsemiseen (a)

– ennen korjauksen aloittamista kulunut aika (b)

– tehollinen korjausaika (c)

– aika ennen kuin komponentti on pantu takaisin käyttöön (d).

(b):n aloitusaika on (a):n loppu; (c):n aloitusaika on (b):n loppu; (d):n aloitusaika on (c):n loppu.

 

lieventäminen

toiminta, joka pienentää vaarallisen tapahtuman seurauksia

 

tarpeellinen riskin pienennys

riskin pienennys, joka tulee saavuttaa turva-automaatiojärjestelmillä ja/tai muilla suojauskerroksilla sen

varmistamiseksi, ettei siedettävää riskiä ylitetä

 

toimintaympäristö

laitteen asennukselle luontaiset olosuhteet, jotka mahdollisesti vaikuttavat sen toiminnallisuuteen tai

turvallisuuden eheyteen, kuten esimerkiksi

• ulkopuolinen ympäristö, esim. talvesta selviäminen, vaarallisen alueen luokitus

• prosessin toimintaolosuhteet, esim. lämpötilan, paineen tai värähtelyn ääripäät

• prosessin koostumus, esim. kiintoaineet, suolat tai syövyttävät aineet

• prosessin rajapinnat

• integrointi laitoksen kokonaisylläpitoon ja toiminnan hallintajärjestelmiin

• tietoliikenteen läpimenoaika, esim. elektromagneettinen häiriö

• käyttöhyödykkeiden laatu, esim. sähkövoima, ilma, hydrauliikka.

 

riski

vahingon tapahtumisen todennäköisyyden ja tämän vahingon vakavuuden yhdistelmä

 

prosessin riski

prosessin olosuhteista syntyvä riski, jonka epätavalliset tapahtumat (mukaan lukien käyttö- ja

perusautomaatiojärjestelmän virhetoiminta) aiheuttavat

 

määräaikaistesti

määräaikainen testi, joka suoritetaan turva-automaatiojärjestelmän vaarallisten piilevien vikojen

paljastamiseksi niin, että korjaamalla järjestelmä voidaan tarvittaessa palauttaa ”kuin uusi” -tilaan tai niin

lähelle tätä tilaa kuin on käytännöllistä

 

varmennus, redundanssi

enemmän kuin yhden keinon olemassaolo vaaditun toiminnon suorittamiseksi tai informaation

esittämiseksi

 

turvallisuuden eheys

turva-automaatiojärjestelmän (SIS) kyky suorittaa vaadittu turva-automaatiotoiminto (SIF) vaadittaessa

ja siten kuin vaaditaan

 

systemaattinen vikaantuminen

olemassa olevaan vikaan liittyvä vikaantuminen, joka johdonmukaisesti tapahtuu tietyissä olosuhteissa ja

joka voidaan eliminoida vain poistamalla vika suunnittelun, valmistusprosessin, käytön menettelytapojen,

dokumentoinnin tai muiden merkityksellisten tekijöiden muutoksella

 

siedettävä riski

riskitaso, joka hyväksytään tietyssä yhteydessä yhteiskunnan sen hetkisten arvojen mukaan

 

kelpuutus

vahvistaminen tarkastamalla ja ulkokohtaista (objektiivista) todistusaineistoa hankkimalla, että

yksityiskohtaiset vaatimukset tiettyyn aiottuun käyttöön on täytetty

 

todennus

vahvistaminen tarkastamalla ja ulkokohtaista (objektiivista) todistusaineistoa hankkimalla, että

vaatimukset on täytetty

 

Taulukko 1 Standardissa IEC 61511 käytetyt lyhenteet

AC/DC Vaihtovirta/tasavirta (alternating current/direct current)

AIChE American Institute of Chemical Engineers

ALARP Niin pieni kuin käytännössä on mahdollista (as low as reasonably practicable)

ANSI American National Standards Institute

AP Sovellusohjelma (application program)

BPCS Käyttö- ja perusautomaatiojärjestelmä (basic process control system)

CCPS Centre for Chemical Process Safety (AIChE)

DC Diagnostiikan kattavuus (diagnostic coverage)

E/E/PE Sähköinen/elektroninen/ohjelmoitava elektroninen (electrical/electronic/programmable electronic)

EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus (electro-magnetic compatibility)

FAT Tehdashyväksyntätesti (factory acceptance test)

FPL Kiinteä ohjelmointikieli (fixed program language)

FSA Toiminnallisen turvallisuuden arviointi (functional safety assessment)

FSMS Toiminnallisen turvallisuuden hallintajärjestelmä (functional safety management system)

FTA Vikapuuanalyysi (fault tree analysis)

FVL Rajoittamattoman käskykannan kieli (full variability language)

HFT Laitteiston vikasietoisuus (hardware fault tolerance)

H&RA Vaaran ja riskin arviointi (hazard & risk assessment)

HMI Ihminen–kone-rajapinta (human machine interface)

IEC International Electrotechnical Commission

ISA International Society of Automation

ISO International Organization for Standardization

LVL Rajoitetun käskykannan kieli (limited variability language)

MooN ”M” kanavaa ”N” kanavasta –arkkitehtuuri

MPRT Pisin sallittu korjausaika (maximum permitted repair time)

MRT Keskimääräinen korjausaika (mean repair time)

MTTR Keskimääräinen toipumisaika (mean time to restoration)

NFPA National Fire Protection Association (US)

NP Ei-ohjelmoitava (non-programmable)

OEM Alkuperäinen laitteiston valmistaja (original equipment manufacturer)

PE Ohjelmoitava elektroniikka (programmable electronics)

PES Ohjelmoitava elektroninen järjestelmä (programmable electronic system)

PFD Vaarallisen vikaantumisen todennäköisyys vaateen ilmetessä (probability of dangerous failure on demand)

PFDavg Keskimääräinen vaarallisen vikaantumisen todennäköisyys vaateen ilmetessä (average probability of dangerous failure on demand)

PFH Vikaantumisen todennäköisyys (vaarallisen vikaantumisen keskimääräinen taajuus) tunnissa (probability (average frequency of dangerous failures) of failure per hour)

mon. Monikko

PLC Ohjelmoitava logiikka (programmable logic controller)

SAT Laitoshyväksyntätesti (site acceptance test)

SC Systemaattinen kyvykkyys (systematic capability)

SIF Turva-automaatiotoiminto (safety instrumented function)

SIL Turvallisuuden eheyden taso (safety integrity level)

SIS Turva-automaatiojärjestelmä (safety instrumented system)

SRS Turvallisuusvaatimusten erittely (safety requirement specification)