Child pages
  • Analyysi opinnäytetyöstä

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

En ollut tehnyt analyysiä vielä. Olen patalaiska.

Analysoitava opinnäytetyö: KULTTUURIA KAUPUNKILAISILLE, Valokuvanäyttely galleriassa ja verkossa (tekijä: Iiris Illukka)

ko. opinnäytetyö on monimuototyö, jonka teososa on valokuvagallerian järjestäminen verkkoon. Opinnäytetyö käsittelee kuinka valokuvanäyttely reaalimaailmassa ja verkossa eroaa toisistaan tarkasteltaessa esillepanoa ja katsojakokemusta. Reealitasta esimerkkinä on käytetty tekijän lasipalatsissa pitämää valokuvanäyttelyä. Tekijä on perehtynyt aiheeseen tutkimalla Internetissä olevia valokuvagallerioita, analysoimalla omaa kokemustaan näyttelyn pystyttämisestä eri tiloihin ja haastattelemalla kahta henkilöä.

Tekijän päätelmät

Tutkimuksen mukaan katsojakokemukseen ja töiden esittelyyn verkossa vaikuttavat tila, käytettävyys, graafinen toteutus, merkitykset, sosiaalinen konteksti, tekninen osaaminen ja laitteiden rajoitteet. Verkkogalleria eroaa reaalimaailman valokuvanäyttelystä kokemuksellisuudessa. Tutkimuksen mukaan verkkogalleriakäynnistä voi silti tulla elämyksellinen kokemus käyttäjälle ja tekijälle riippuen siitä kuinka hyvin verkkogalleria on rakennettu ja kuinka paljon sisältöä se tarjoaa katsojalleen.

Opinnäytetyön aiheen merkittävyys ammatilliselta tai taiteelliselta kannalta ja työn vaikeus
 ARVIOINTI PERUSTEITA

Opinnäytetyön aiheen merkittävyys ammatilliselta tai taiteelliselta kannalta ja työn vaikeus
• Opinnäytetyön sovellusarvo ja hyödynnettävyys
• Opinnäytetyöhön sisältyvän teoksen/esityksen/produktion toteutuksessa osoitettu prosessinhallinta
ja ammatillisten valmiuksien taso
• Opinnäytetyöhön sisältyvän teoksen/esityksen/produktion taiteellinen taso
• Monimuotoisen opinnäytetyön eri osien välinen suhde ja niveltyminen toisiinsa
• Tutkimusmenetelmien, lähdetietojen ja oman osuuden suhde ja niveltyminen toisiinsa
• Luovuus ongelmanratkaisussa, hypoteesien ja tulosten perustelu ja niiden kehittelyn taso
• Raportin muodollisen ja teknisen toteuttamisen taso
• Raportin havainnollisuus ja luotettavuus
• Raportin luettavuus ja kieliasu
• Opiskelijan viestinnälliset taidot julkistamisseminaarissa