Child pages
  • 2 PELITUOTANTOKULTTUURI

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width400px

Säätölogi

Alustavaa rakenteen suunnittelua 20.12.2008
Raakaa matskuu 29.12.2008

Column
width700px

Kappaleen johdanto Huizinga play is voluntary action where diipa daapa....

2.1 PELAAMISEN MOTIIVIT

"Abstract
An empirical model of player motivations in online games provides the foundation to
understanding and assessing how players differ from one another and how motivations of play
relate to age, gender, usage patterns and in-game behaviors. In the current study, a factor
analytic approach was used to create an empirical model of player motivations. The analysis
revealed 10 motivation subcomponents that grouped into 3 overarching components
(Achievement, Social, and Immersion). Relationships between motivations and demographic
variables (age, gender, and usage patterns) are also presented."(2)
"Being able to articulate and
quantify these motivations provides the foundation to explore whether different sections of
the player demographic are motivated differently, and whether certain motivations are more
highly correlated with usage patterns or other in-game behaviors. Such a model has value for
both researchers and game designers." "And for game
developers, findings may clarify how certain game mechanics may attract or deter certain
player demographics."(3)

"While Bartle's Player Types 3 is a well-known player taxonomy of Multi-User
Dungeon (MUD) users, the underlying assumptions of the model have never been empirically
tested. For example, Bartle assumed that preference for one type of play suppressed (e.g.,
4
Achievement) other types of play (e.g., Socializing or Exploring). Also, it has never been
empirically shown that the four Player Types are indeed independent Types. In other words,
several of the Types may correlate to a high degree. In essence, it would be hard to use
Bartle's model on a practical basis unless it was validated with and grounded in empirical" (3-4)

"The factor analysis revealed that play motivations in MMORPGs do not suppress each
other as Bartle suggested. Just because a player scores high on the Achievement component
doesn't mean they can't also score high on the Social component. This is supported by the
data - correlations among the 3 main components are weak"(6)

"Oftentimes, both the media and media effects researchers collapse all video gamers
into a simplistic archetype. While this facilitates making sweeping generalizations of
potentially deviant behaviors or consequences (i.e., addiction and aggression), this strategy
inevitably ignores the important fact that different people choose to play games for very
8
different reasons, and thus, the same video game may have very different meanings or
consequences for different players. The study described in this paper was an attempt to
articulate the myriad of motivations of play among MMO players, and an exploration of how
these motivational factors can provide us with analytical tools to describe and understand the
preference for and effects of game-play for different kinds of players. The empirical model
developed in this study provides a solid foundation for future quantitative research in online
games by providing a model to understand player motivations, a tool to assess those
motivations, and thus also a means to understand usage patterns, in-game behaviors and
demographic variables in relation to player motivations. (7-8)"

Tämä luku pohjautuu Tutkijan Nick Yee empiiriseen tutkimukseen pelaamisen motiiveista ja kuinka motiivit ovat suhteessa ikään, sukupuoleen, käyttömalleihin ja pelin sisäiseen käyttäytymiseen. Tutkimuksen pohjalta pystyttiin nostamaan esiin 10 motiivien alakomponenttia, jotka jakautuvat kolmeen pää kategoriaan (achievement, social ja immersion). (nick yee motivation essee)2. Motiivien artikuloiminen ja laskeminen on merkittävä niin tutkijoille, kuin pelien kehittäjille sillä siitä voi nähdä kuinka eri pelimekaanikat houkuttelevat ja työntävät pelaajia luontaan. (nick yee motivation essee)3)

Nick Yee:n tekemä tutkimus osoittaa myös hyvin tunnetun Bartle:n pelaajatyyppien määrittelyn epätarkaksi (Bartke A Richard 1996 http://www.mud.co.uk/richard/hcds.htm). Bartle:n tutkimusta ei oltu koskaan empiirisesti todistettu ja bartley oli tehnyt olettamuksen että jokainen pelaaja tyyppi heikenti toisenlaista pelaajatyyppiä. Bartley oli tehnyt jaon neljään eri tyyppiin joiden itsenäisyyttäkään ei oltu todistettu. Bartleyn mallin käyttäminen käytännössä on hyvin hankalaa ,koska sitä ei ole sidottu empiiriseen tutkimukseen. (nick yee motivation essee)3-4)

Nick Yeen tutkimus osoitti että MMORPG:ssä pelaamisen motiivit eivät heikennä toisiaan kuten Bartleyn oli ehdottanut. Se että pelaaja kiinostaa paljon saavutukset ei sulje pois että pelaajan kiinnostus peliin voisi olla yhtä aikaa sosiaalinen. Kolmen pääkomponentin välinen data korrelaation heikkous tukee ,väitettä ettei motiivit heikennä toisiaan. (nick yee motivation essee)6) Usein media ja median vaiktusten tutkijat digitaalistenpelienpelaajat yksinkertaisteteuiksi arkkityypeiksi. Tämä yleistys jättää huomiotta sen että pelaajat pelaavat pelejä eri syistä, vaikkakin se yleistys voi toimia addiktioitten ja aggressioitten määrittelemisessä. Pelaamisen motiivien muuttuminen voi myös muuttaa tarkoituksia ja seurauksia pelin pelaamisesta eri pelaajille. Motiivien ymmärtäminen toimii työkaluna ymmärrettäessä käyttömalleja, pelin sisäistä käyttäytymista ja demokraattisten muuttujien suhdetta pelaajien motiiveihin. (nick yee motivation essee)7-8).

Nick Yeen tutkimus toi esiin siis motiivien moniulotteisuuden, josta hän puhuu toisessa tutkimuksessaan ja loi mallin pelaajien motiiveille. Pääkömponentteina oli Social achievment ja immersion. Seuraavissa ala kappaleissa käydään läpi kaikki 10 ala komponenttia pääketegorioihin järjesteltynä.

2.1.1 The Achievement Component:

Advancement: Gamers who score high on this subcomponent derive satisfaction from reaching goals, leveling quickly and accumulating in-game resources such as gold. They enjoy making constant progress and gaining power in the forms offered by the game - combat prowess, social recognition, or financial/industrial superiority. Gamers who score high on this subcomponent are typically drawn to serious, hard-core guilds that can facilitate their advancement

2.1.1.1 Advancement

Pelaajat jotka saavat korkeat pisteet tästä alakomponentista saavat mielihyvää tavotteiden saavuttamisesta, nopeasta hahmotason noususta ja pelin resurssien keräämisestä kuten kulta. Pelaaja nauttii jatkuvasta etenemisestä ja pelin tarjoamien voimien kasvamisesta - taistelu prowess(question), sosiaalisesta tunnustuksesta ja taloudellisesta teollisuuden yliotettaasta. Pelaajat, jotka saavat korkeat pisteet tästä alakomponentista hakeutuvat yleensä vakaviin hard core kiltoihin, jotka voivat facilitate pelaajan edistymisen. http://www.nickyee.com/daedalus/archives/001298.php?page=5 Mechanics: Gamers who score high on Mechanics derive satisfaction from analyzing and understanding the underlying numerical mechanics of the system. For example, they may be interested in calculating the precise damage difference between dual-wielding one-handed swords vs. using a two-handed sword, or figuring out the resolution order of dodges, misses, and evasions. Their goal in understanding the underlying system is typically to facilitate templating or optimizing a character that excels in a particular domain.

2.1.1.2 Mechanics

Mekaniikasta kiinnostuneet henkilöt saavat nautintioa analysoimalla ja ymmärtämällä pelin taustalla olevaa numeerista mekaniikkaa. He voivat esimerkiksi olla kiinnostuneita selvittämään tarkan vahingon tuottamis eroavuuden käyttäessä kahta yhden käden asetta yhtä aikaa verrattuna kahdenkäden aseeseen, tai selvittämällä väistöjen hutilyöntien ja välttämisten ratkaisu järjestyksen. Mekaniikasta kiinnostuneiden pelaajien päämärä on ymmärtää peli taustalla olevaa mekaniikkaa, käyttämällä erilaisia malleja tai optimoida hahmoa pärjäämään tietyssä asiassa. http://www.nickyee.com/daedalus/archives/001298.php?page=5 Competition: Gamers who score high on this subcomponent enjoy the rush and experience of competing with other gamers on the battlefield or economy. This includes both fair, constrained challenges - such as dueling or structured PvP/RvR, as well as unprovoked acts - such as scamming or griefing. Gamers who score high on this subcomponent enjoy the power of beating or dominating other players

2.1.1.3 Competition

Pelaajat jotka saavat korkeat pisteet tästä alakomponentista nauttivat kiireestä ja kokemuksesta kisaillessa muiden pelaajien kanssa taistelukentällä tai pelin ekonomiassa. Tämä pitää sisällään reilun, rajoitetun haasteiden merkissä, kuten kaksintaisteluissta tai strukturoidussa pvp/RvR, kuten myös provosoimattomat teot. Kuten huijaus ja griefing. Pelaajat jotka saavat korkeat pisteet tästä alakomponentista nauttivat vallasta jolla voi dominoida tai voittaa muita pelaajia. http://www.nickyee.com/daedalus/archives/001298.php?page=5

2.1.2 The Social Component:

Socializing: Gamers who score high on this subcomponent enjoy meeting and getting to know other gamers. They like to chit-chat and gossip with other players as well as helping out others in general - whether these be less-experienced players or existing friends. Gamers who score high on this subcomponent are typically drawn to casual, friendly guilds.
Relationship: Gamers who score high on this subcomponent are looking to form sustained, meaningful relationships with others. They do not mind having personal and meaningful conversations with others that touch on RL issues or problems. They typically seek out close online friends when they need support and give support when others are dealing with RL crises or problems.
Teamwork: Gamers who score high on Teamwork enjoy working and collaborating with others. They would rather group than solo, and derive more satisfaction from group achievements than from individual achievements. Gamers who score low on this subcomponent prefer to solo and find it extremely important to be self-sufficient and not have to rely on other gamers. They typically group only when it is absolutely necessary.

2.1.3 The Immersion Component:
Discovery: Players who score high on Discovery enjoy exploring the world and discovering locations, quests or artifacts that others may not know about. They enjoy traveling just to see different parts of the world as well as investigating physical locations (such as dungeons and caves). They enjoy collecting information, artifacts or trinkets that few others have.
Role-Playing: Players who score high on Role-Playing enjoy being immersed in a story through the eyes of a character that they designed. These players typically take time to read or understand the back-story of the world as well as taking time to create a history and story for their characters. Also, they enjoy role-playing their characters as a way of integrating their character into the larger ongoing story of the world.
Customization: Players who score high on this subcomponent enjoy customizing the appearance of their characters. It is very important to them that their character has a unique style or appearance. They like it when games offer a breadth of customization options and take time to make sure that their character has a coherent color scheme and style.
Escapism: Gamers who score high on Escapism use the environment as a place to relax or relieve their stress from the real world. These players may use the game as a way to avoid thinking about their RL problems or in general as a way to escape RL.

Pelaaminen performanssina ja kyberneettisenä aktiviteettina

Pelaajan rooli ei tulkitseva vaan Konfiguroiva, pelaamisen osana ruumiilliset kokemukset.

Flow ja Immersiivisyys

Immersiivisyyden ja Flow:n selitys (mahdollisesti pelkkä flow

2.1.2.1 Socializing:

Pelaajat jotka saavat korkeat pisteet tästä alakomponentista nauttivat muiden pelaajien tapaamisesta ja heihin tutustumisesta. He rupattelevat mielellään ja juoruilevat muiden kanssa ja auttavat mielellään pelaajoita ylipäätään, huolimatta onko kyseessä aloitteleva pelaaja vai jo aikaisemmin tunnettu ystävä. Tämän kaltaiset pelaajat hakeutuvat casuaaleihin ja ystävällisiin kiltoihin.

2.1.2.2 Relationship:

Suhteista kiinnostuneet ihmiset pitävät merkittävänä muodostaa merkittäviä, ylläpidettäviä suhteita muiden kanssa. Heitä ei haittaa keskustelu yksityisistä ja merkittävistä asioista käydyt keskustelut, joilla on yhteys oikean elämään asioihin ja ongelmiin. Pelaajat jotka saavat korkeat pisteet tästä alakomponentista etsivät läheisiä verkko ystäviä kun he tarvitsevat tukea ja antavat tukea kun muut taistelevat oikeanelämän ongelmien ja kriisien kanssa.

2.1.2.3 Teamwork:

Pelaajat jotka saavat korkeat pisteet yhteistyö komponentista nauttivat työskentelystä muiden ihmisten kanssa. He haluavat useimmiten pelata ryhmissä kuin yksin ja saavat enemmän nautintoa ryhmä saavutuksista kuin yksittäis saavutuksista. Pelaajat jotka saavaat pienet pisteet tästä alakomponentista pelaavat mielummin yksin ja haluavat olla itseriittoisia. He eivät mielellään halua turvautua muihin ja he menevät ryhmiin ainoastaan silloin kun se on täysin pakollista.

2.1.3. The Immersion Component

2.1.3.1 Discovery

Pelaajat jotka saavat korkeat pisteet etsintä alakomponentista nauttivat maailman tutkiskelusta sekä paikkojen, tehtävien tai artefaktejen löytämisestä, joista muut eivät välttämättä tiedä mitään. He nauttivat matkustelusta vain nähdäkseen maailman eri paikkoja, kuten myös tutkia fyysisiä sijainteja kuten luolastot ja dungeonit. Näille pelaajille on myös erittäin tärkeää kerätä tietoa, artefakteja tai kapistuksia mitä harvalla on.

2.1.3.2 Role-Playing

Roolipelamis alakomponentista korkeat pisteet saaneet pelaajat saavat nautintoa tarinaan uppoutumisesta luomansa hahmon silmien kautta. Nämä pelaajat käyttävät paljon aikaa ymmärtääkseen pelintaustatarinan ja luodakseen heidän omille hahmoilleen historian ja taustan. He nauttivat myös hahmojensa roolipelaamisesta integroidakseen hahmonsa suurempaan meneillään olevaan tarinaan maailmassa.

2.1.3.3 Customization

Pelaajat jotka saavat korkeat pisteet tästä alakomponentista nauttivat hahmonsa muuntelusta-Heille on erittäin tärkeää että hahmo näyttää ainutlaatuiselta jolla on oma tyylinsä tai ulkonäkönsä. He nauttivat siitä että pelit tarjoavat laajoja hahmojen muuntelu mahdollisuuksia. He käyttävät myös paljon aikaa varmistaakseen että heidän hahmollaan on yhtenäinen väriteema ja pukeutuminen.

2.1.3.4 Escapism

Pelaajat jotka saavat korkeat pisteet Escapism komponentista, käyttävät pelimaailmaa rentoutumiseen ja oikeassa maailmassa saadun stressin laukaisemiseen. He voivat käyttää pelimaailmaa keinona vältellä oikean elämämän ongelmia tai yleisemmin paetakseen oikean elämän parasta.

2.2 PELAAMINEN FYYSISENÄ JA EMOTIONAALISENA KOKEMUKSENA

Pelatessamme koemme tiettyä duaalisuutta, sillä olemme yhtä aikaa oikeassa maailmassa sekä pelimaailmassa, omassa persoonassamme sekä virtuaalipersoonassamme ja omassa kehossamme ja virtuaalikehossamme. Elämme hyvin teknologiaan sitoutuneessa yhteiskunnassa, jossa teknisyydestä on tullut arkipäivää. Teknisyys takaa nykyihmiselle tiettyjä etuja samalla luoden epätasa-arvoa ihmisten välille. Esimerkiksi tekninen kompetenssi voi mahdollistaa pelaamisen nautinnon tai viedä sen pois. Ihmisille luodaan kuvia tulevaisuudesta, joka luo lisä tarpeen teknisyydelle ja mahdollistaa teknologian kehityksen. Olemme siis sidottu teknologian kehitykseen ja käyttöön, joka ruokkii itseään entisestään. Tahdoimme sitä tai emme, olemme kokoajan muuttumassa entistä enemmän kyborgimaisiksi olennoiksi, jossa teknologia ja biologia kohtaa. Tämä kehitys voidaan nähdä esimerkiksi matkapuhelimien tapauksessa. Kuljetamme puhelimia aina mukanamme ja todennäköisesti oletamme että muutkin tekevät näin. Jos puhelin unohtuukin matkasta, joudumme heti ahdinkoon, koska tuo teknologinen laite, joka on osa päivärutiiniamme, ei olekaan läsnä. En väitä että kehoihimme aletaan asettaa teknologiaa, mutta haluan tuoda esiin sen kuinka paljolti olemme ottaneet tekniikan osaksi elämäämme. (Dovey, Kennedy 2006: 4-5,16-17,64-66,68,106,115,117; Harrigan, Wardrip-Fruin 2004: 131,296.)

Pelaaminen on kyborgismin selvimpiä muotoja. Pelaaja kokee etäläsnäoloa kun hän on kytkettynä tietokoneen tai pelikonsolin käyttöliittymään ja kuvaruudulle luotu hahmo liikkuu hänen tahtomallaan tavalla. On selvää että tähän toimintaan tarvitaan sekä ihminen, kone, ohjelma, johdot ja keho. Ilman näitä tekijöitä ei pelitilanne olisi mahdollinen. Pelatessa tunnetaan myös suoraa välittömyyttä, kun jokainen käyttöliittymän manipulointi aiheuttaa liikettä virtuaalisessa maailmassa. Mitä sulavampi tele- läsnäolo on, sitä läpinäkyvämmäksi käyttöliittymä tulee. Pelaamiselle yksi tärkeä elementti onkin tunne toimijuudesta ja vaikuttamisesta, eikä sen tarvitse olla moninaista kunhan se on aitoa. Se miten tarkasti peli mallintaa oikeaa elämää, luo se myös vahvempaa läsnäolon tunnetta ja mitä enemmän peli stimuloi pelaajaa, sitä houkuttelevampi se on ja kannustaa jäämään peliin pidemmäksi aikaa. (Dovey, Kennedy 2006: 102,104,106-107,108-111; Harrigan, Wardrip-Fruin 2004: 27,134,197-198,200.)

Pelatessa suurin osa pelikokemusta on kontrolli, immersio ja performanssi, jotka ovat osittain päällekkäin pelien pelaamisen motivaatioiden kanssa. Pelin motivoijana toimivat kontrollointi, suoriutuminen, sosiaalisuus ja yhteisöllisyys ja toisinaan myös narratiiviset seikat. Kuten voidaan huomata pelikokemuksen osa-alueista kontrolli ja performanssi menevät yksi yhteen motivaatioiden kanssa, mutta immersio on monitahoisempi käsite, joka voi pitää sisällään monia eri motivaatioita. Immersiolla tarkoitetaan sitä kuinka voimakas uppoutuminen mediaan kohdistuu. Mitä voimakkaampi immersio on, sitä läpinäkyvämpi käytetystä mediasta tulee. Massiivistenverkkoroolipelien pelaajat nostivat tärkeiksi pelillisiksi elementeiksi taidot, maailmantutkiskelun, identiteetin, ryhmäpelaamisen, sosiaalisen kanssa käymisen, yhteisön ja kamppailun. Nämä tärkeiksi nostetut asiat muistuttavat kovasti kulttuurissammekin vaikuttavia arvoja. Ihmiset tarvitsevat haasteita ja tavoitteita. Pelin yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin luoda haasteita ja vastusta pelaajan kyvyille, jotka voivat herättää pelaajassa turhautumisen mutta myös nautinnon tunteita. Toinen tärkeä elementti on saada palautetta haasteiden suorittamisesta ja omasta toiminnasta. Palaute voi tarjota motivaatiota ja onnistumisen tunnetta, mutta se kertoo myös kuinka hyvin pelaaja kykenee manipuloimaan pelimaailmaa. (Dovey, Kennedy 2006: 41,95,104,114-116; Kerr 2006: 36,116,125.)

Pelitilanne koetaan ruumiillisten nautintojen kautta. Käyttöliittymät stimuloivat lihasmuistiamme ja ovat mahdollistavat refleksiivisen toiminnan peleissä. Pelit ovat myös vahvasti sensorisia kokemuksia ja niitä kehittäviä. Näkö, kuulo ja tilan tuntu ovat asioita, jotka voivat luoda illuusion siitä että pelaaja on pelin sisällä. Toisaalta peli voi tarjota meille turvallisen ympäristön jossa voimme kokea erilaista subjektiivisuutta ja uudenlaisia tunteita. On selvää että pelikokemuksemme ovat tunteellisia ja fyysisiä. Haasteet, jännitys ja uhat tuotetaan intiimin mielellisen, tunteellisen ja fyysisen sitoutumisen kautta pelaajan, pelin ja teknologian avulla. Kun pelitilanteessa kohtaamme jonkin jännittävän tilanteen voimme huomata kuinka keskittymiskykymme valpastuu, sykkeemme nousee ja fyysinen ote käyttöliittymästämme, esimerkiksi hiirestä, tiukentuu. (Dovey, Kennedy 2006: 39,41,99,104, 107-108,113,115,117; Harrigan, Wardrip-Fruin 2004: 79,82; Kerr 2006: 123.)

Pelatessa pelaaja voi päästä Flow tilaan, joka mielellinen nautinnon tila, jossa käyttäjällä on selvät tavoitteet, hän saa välitöntä palautetta ja hänen ajantajunsa hämärtyy. Tähän tilaan pääseminen vaatii, että aktiviteetti on vaikeustasoltaan käyttäjälle sopiva. Flow tilassa pelaajan itsetietoisuus katoaa, hän ikään kuin menettää itsensä. Flow pitää sisällään käytännössä immersion ja aktiviteetin tekemisen. Tämän flow tilan selvimpiä seurauksia voi lukea lehtien lööpeistä, jossa kerrotaan kohtauksia saaneista pojista, jotka ovat pelanneet tietokonetta kymmeniä tunteja putkeen, syömättä tai juomatta mitään ja ovat tämän seurauksena saaneet kohtauksia. (Dovey, Kennedy 2006: 8,104-105; Harrigan, Wardrip-Fruin 2004: 139,194,203; Kerr 2006: 123.)

Pelaajat tiedostavat kyllä väliaineen vaikkakin ajoittainen tietoisuus siitä on heikkoa. Marsh Gamins väittääkin artikkelissaan, että ilman virtuaalisen maailman erottamista emme voisi kokea nautintoa pelatessa. Gamins nostaa esille myös esimerkin lentosimulaattoria kokeilleesta lapsesta, joka sanoi että olisi ollut todella peloissaan, jos se ei olisi ollut vain peli. Pelit tarjoavat siis turvallisen virtuaaliympäristön, jossa voimme kokea ja nauttia erilaisista asioista, tietäen että emme ole missään välittömässä vaarassa. Pelin yksi kiehtova puoli voi olla sen verrattavuus oikeaan maailmaan. Pelimaailma toimii tiettyjen sääntöjen puitteissa, mutta niin toimii myös kulttuurimme. Noudatamme hyvin pitkälti samoja toiminta ja käyttäytymismalleja molemmissa maailmoissa, mutta virtuaalimaailma mahdollistaa meidän kokeilla toisenlaisia identiteettejä ja kulttuurisia rakenteita ja sääntöjä. Peli mahdollistaa itsemme ja kulttuurimme tutkiskelun. (Dovey, Kennedy 2006: 16,102; Harrigan, Wardrip-Fruin 2004: 199,201-202 ; Kerr 2006: 153.)

LÄHTEET

Dovey, Jon & Kennedy, Helen W. 2006: Games Cultures: Computer Games as New Media. London. Open University Press.
Kerr, Aphra 2006: The Business and Culture of Digital Games: Gamework and Gameplay. London & Thousand Oaks & New Delhi. Sage.
Williams, J. Patrick, Hendricks, Sean Q. and Winkler, W. Keith 2006: Gaming As Culture: Essays on Reality, Identity And Experience in Fantasy Games. Jefferson. McFarland.
Eskelinen, Markku 2005: Pelit ja pelitutkimus luovassa taloudessa. Sitran raportteja 51. Helsinki. Edita Prima Oy. http://www.sitra.fi/Julkaisut/Raportti51.pdf
Harrigan, Pat & Wardrip-Fruin, Noah (toim.) 2004: First Person - New Media as Story, Game and Performance. Cambridge and London. MIT Press.
Yee Nick 2005: A Model of Player Motivations http://www.nickyee.com/daedalus/archives/001298.php?page=1
Yee Nick 2005 http://www.nickyee.com/daedalus/archives/001304.php?page=4
Bartke A Richard 1996 http://www.mud.co.uk/richard/hcds.htm

Column