Child pages
 • l-opinnayte
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MENETELMÄKIRJALLISUUTTA JA LINKKEJÄ


Metodikurssin powerpointeja

Opinnäyte ja menetelmät osa 1

Opinnäyte ja menetelmät, osa 2

KIRJALLISUUTTA TUTKIMUSMENETELMISTÄ


Anita Saaranen-Kauppinen & Anna Puusniekka: Menetelmäopetuksen tietovaranto KvaliMOTV - Kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja. Tampere: Yhteiskunnallinen tietoarkisto 2009-2012.

Pirkko Anttila: Ilmaisu, teos, tekeminen ja tutkiva toiminta. Hamina: Akatiimi 2005.

 • Laaja-alaisesti taiteellisen työn ja siitä saatavan tiedon tutkimista käsittelevä teos. Esittelee myös laajasti erilaisia menetelmiä.

Jari Eskola & Juha Suoranta: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino 2005 (alk. 1998).

 • Hyvä yleisesitys laadullisista menetelmistä.


Suvi Ronkainen, Leila Pehkonen, Sari Lindblom-Ylänne: Tutkimuksen voimasanat. Helsinki: Sanoma Pro 2013 (2. painos).

 • Hyvä, selkeä ja kattava yleisesitys laadullisista (kvalitatiivisista) ja määrällisistä (kvantitatiivisista) menetelmistä.

Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara: Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi 2005

 • Tutkielman kirjoittamisen / tutkimuksen tekemisen opas, jossa tutkimuksen tekoa käsitellään monipuolisesti. Teos esittelee paitsi tutkimuksen metodologisia ja teoreettisia lähtökohtia ja tutkimusmenetelmiä, myös tutkimuksellista kirjoittamisen tapaa ja siihen liittyviä kysymyksiä (kieliasu, tyyli, lähdeviitteet, jne.)

Sirkka Hirsjärvi & Helena Hurme: Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino 2004 (tai uudempi).

Hyvärinen, Matti; Nikander, Pirjo; Ruusuvuori, Johanna: Tutkimushaastattelun käsikirja. Tampere: Vastapaino 2017.

Pertti Alasuutari: Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino 2001 (alk. 1993)

 • *Laadullisen tutkimuksen periaatteita tarkasteleva teos.

Janne Seppänen: Visuaalinen kulttuuri. Teoriaa ja menetelmiä mediakuvan tulkitsijalle. Tampere: Vastapaino 2005.

 • *Yhteiskuntatieteellisen journalismin tutkimuksen lähtökohdista lähtevä teos, joka esittelee selkeästi erilaisia tapoja analysoida visuaalisen kulttuurin ilmiöitä (painopisteenä kuvien käyttö lehdissä). Esittelee representaatioiden tutkimusta, semiotiikkaa, visuaalisen aineiston sisällönanalyysiä, mediakuvan vastaanoton tutkimusta, mediakuvan tuotannon tutkimusta sekä kuvallisuuden tuotantoon liittyvää vallan problematiikkaa.

Juha T. Hakala: Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gaudeamus 2004.

 • *Käytännön opas kirjallisen opinnäytteen kirjoitusprosessin tueksi.

David Bordwell & Kristin Thompson: Film Art - An Introduction. 7th Edition. New York ym.: McGraw-Hill.  Useita laitoksia. Uusin  (12th edition) 2019.  (aiemmat laitokset 1979- 2016).

VERKKOMATERIAALIA TUTKIMUKSEN AVUKSI

TUTKIMUSMENETELMIÄ JA TEORIAA

Yleistä

Linkkejä sellaiseen verkossa olevaan materiaaliin ja kirjallisuuteen, jossa tutkimuksen tekemisen periaatteita ja metodologiaa käsitellään yleisesti ja laajasti ja / tai annetaan ohjeita opinnäytteen tekemiseen.

VERKKOMATERIAALIA

Menetelmäopetuksen valtakunnallinen tietovaranto

Menetelmäpolku

 • Hyvä esittely tutkimuksen vaiheista ja käytettävistä menetelmistä:  ongelmanasettelu, tutkimusstrategia, aineiston keruu, aineiston analyysi.  Jyväskylän yliopisto.
Viestintätieteellinen tutkimus

 • Verkkokurssi, joka esittelee viestinnän tutkimuksen periaatteita, lähtökohtia ja käsitteitä. Tampereen yliopisto.

Pentti Roution Tuotetiede -verkkokoulu (TaiK)

 • Sivusto, jossa esitellään laajasti erilaisia tutkimusmenetelmiä tuotesuunnittelun / designin ja sen tutkimisen näkökulmasta. Soveltuu monin osin hyvin myös muun taiteellisluontoisen tekemisen tutkimukseen. Taideteollinen korkeakoulu. * aiempiversio

Tilastokeskuksen verkkokoulu

 • Tietoa tilastollisista menetelmistä ja tilastotieteen käsitteistä.


Juha Varto: Laadullisen tutkimuksen metodologia (pdf-kirja)

 • Laadullista (kvalitatiivista) tutkimusta ja sen periaatteita esittelevä teos jonka filosofinen perusta on fenomenologisessa traditiossa. Taideteollisen korkeakoulun www-sivut.

Internet-aineiston arviointikriteerejä (Tampereen yliopisto)

 • Kriteereitä, joilla voi arvioida internet-lähteistä saadun tiedon pätevyyttä.


KVANTITATIIVINEN TUTKIMUS

KVANTIMOTV

Sisällys http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/intro.html


Tutkimusprosessi: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/tutkimus/prosessi.html


Kyselylomakkeen laatiminen: http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kyselylomake/laatiminen.html


http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/lukemistot/kvanti_lukemisto.html


Puuttuvat havainnot (kato) ja miten sitä voi kompensoida http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/puuttuvat/puuttuvat.html

 vanhempi versio (v. 2003)

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/puuttuvat/puuttuvat_2003-artikkeli.html


KIRJOJA JA OPPAITA

Seppo Laaksonen: Surveymetodiikka (ilmainen pdf-kirja)

http://bookboon.com/fi/surveymetodiikka-ebook


Aki Taanila:  Määrällisen aineiston kerääminen

http://myy.haaga-helia.fi/~taaak/t/suunnittelu.pdf


Tarja Heikkilä:  Kvantitatiivinen tutkimus

http://www.tilastollinentutkimus.fi/1.TUTKIMUSTUKI/KvantitatiivinenTutkimus.pdf

 Hyvä ja informatiivinen kalvosarja.


 

OPINNÄYTTEITÄ VERKOSSA

http://www.theseus.fi/Theseus pääsivu

Metropolian työt Theseuksessa


 • No labels
You must log in to comment.