Child pages
  • 2012-06-18 Vyyhti-arviointipalaveri
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika 12-14

Paikka Vyyhti HQ

Läsnä: Tuomas K (Hub Helsinki), Milla Laasonen, Jussi Linkola, Susanna Snellman

Aiheena: Solmujen 3 ja 4 toteuttaminen hankekauden loppuun. Vastuisiin on tehty muutoksia verrattuna hankesuunnitelmaan resurssisyistä.

Arviointisuunnitelma 2012-2013

Metropolia vastaa hankkeen sisäisestä arvioinnista. Ensimmäinen itsearviointikierros on toteutettu kevättalvella 2012.

Metropolia vastaa ja on luonut opintojaksopalautejärjestelmän, jota osatoteuttajien toteutuksissa käytetään myös.

Avoin palautejärjestelmä on käytännössä järjestetty siten, että osoitteessa http://vyyhti.metropolia.fi on mahdollisuus jättää avointa palautetta kommenttikenttiin.

Hub Helsinki vastaa hankkeen arviointiin soveltuvia yhteistoiminnallisia menetelmiä ja fasilitoi kohderyhmille järjestettävät palautekeskustelutilaisuudet vuosina 2012 ja 2013.

Sosiaalisen median hyödyntäminen haasteellista, koska avointa muttei aktiivista; voidaan yrittää kannustaa keskusteluihin Facebook-ryhmissä ja Twitterissä.

Loppuevaluoinnista:

Tärkeintä on, että saadaan keskustelutilaisuuksien kautta uloskirjoitettua, miten hanke on hyödyttänyt kohderyhmiä. Lisäksi peilataan hankkeen toteutumista suhteessa projektisuunnitelmassa luvattuihin syntyviin tuloksiin. Asiaa käsitellään myös hankkeen tuloksien valtavirtaistamisen ja juurruttamisen kannalta julkaisutyöpajan yhteydessä pe 24.8. klo 9-12 (Metropolia).

Hankesuunnitelmassa mainittu:

Vuosi 2012

Solmu 3: Siirtovaikutusten seuranta (Hub Helsinki, Metropolia, Helka, TeMe) - siirtovaikutusaineiston kerääminen - siirtovaikutusaineiston analysointi, vertaaminen tarvekartoituksen tuloksiin ja havaintojen aukikirjoittaminen koulutuskokonaisuuksien kehittämistä varten - raportointiaineiston työstämisen aloittaminen

Solmu 4: Arviointi (Hub Helsinki)
- Palautekyselyt opintojaksoista
- Hankkeen itsearviointi (projektiryhmä)
- itsearviointi- ja suunnitteluvetäytymiset
- arviointiin liittyvän keskustelutilaisuuden järjestäminen kohderyhmälle

Vuosi 2013

Solmu 3: Siirtovaikutusten seuranta (Hub Helsinki, Metropolia, Helka, TeMe)
- Siirtovaikutusseurannan analysointi ja yhteenveto
- Mikroartikkeleiden tms. julkaiseminen
- jatkotoimenpide-ehdotukset ja suositukset
- hyvien käytäntöjen kokoaminen
- Siirtovaikutusseurannan raportointi

Solmu 4: Arviointi (Hub Helsinki)
- Hankkeen itsearviointi (projektiryhmä)
- Loppuevaluointi
- arviointiin liittyvän keskustelutilaisuuden järjestäminen kohderyhmälle

Projektisuunnitelmassa lisäksi:

10.3 Miten projektin toimintaa arvioidaan?
Hub Helsinki vastaa hankkeen arvioinnista, samalla kehittäen ja soveltaen yhteisöllisyyden toimintaperiaatteita projektia arvioitaessa. Hankkeen prosessiarviointi toteutetaan vuosittain osatoteuttajien ja kumppanien yhteisissä arvointitilaisuuksissa esim.SWOT-tyyppisenä tai focus group -menetelmällä toteutettuna itsearviointina. Arvioinnin kohteena ovat toteutusprosessissa ilmenneet vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. Hub Helsinki hyödyntää Metropolia ammattikorkeakoulun Kulttuuri- ja luovan alan aikaisemmista hankkeista (VOIMAA- Tuottaja2020-, Kulttuurisilta- ja Medios) saatua kokemusta ja tämän perusteella erityisesti luovalle alalle kehitettyjä sekä soveltuviksi havaittuja arviointivälineitä ja -menetelmiä. Itsearviointi tehdään pääsääntöisesti vuosittaisessa arviointi- ja suunnitteluvetäytymisissä.

10.4 Miten projektin asiakaspalaute kerätään?
Koulutuksessa olevat ja kouluttajat antavat palautteen kunkin koulutusmoduulin jälkeen sähköisellä palautelomakkeella. Niiden tulokset analysoidaan ja raportoidaan ja toimitetaan hankkeen ohjausryhmälle. Hankkeen toiminnassa olevat yritykset ja järjestöt antavat palautetta vuosittain sähköisellä lomakkeella. Lisäksi yrityksille, järjestöille ja muille organisaatioille järjestetään asiakaskeskustelutilaisuus seminaarien tai muiden vastaavien tilaisuuksien yhteydessä. Verkkosivulla on avoin palautelomake yleiselle palautteelle, jonka vastaanottaa ja analysoi tiedottaja.

You must log in to comment.