Child pages
  • VOIMAA-loppuraportti - Projektihallinto
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ

PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ

Rahoittajan kanssa ensimmäinen yhteinen istunto pidettiin 20.10.2008, jonka jälkeen hankkeen ydintoimijat täsmensivät hakemusta ja laativat siihen muutoksia.
Täsmennysvaihe oli hyvin olennainen, sillä siinä vaiheessa yksi osatoteuttajaorganisaatio päätti luopua hankkeesta ja siitä syystä toimijoiden keskinäistä työnjakoa oli uusittava. Työnjaon uusinta sujui ilman ongelmia. Muutokset toimitettiin rahoittajalle 7.11.2008, mutta rahoittajan edustaja reagoi niihin vasta 12.1. 2009 aloituskokouksessa.

Projektin ydinhenkilöstö kokoontui koko päivän suunnitteluistuntoihin 27.11.2008 11.12.2008, joissa projektin etenemistä konkretisoitiin vaikkei lopullista päätöstä vielä ollut.

Metropolia Ammattikorkeakoululla on vastannut projektin hallinnoinnista ja johtamisesta ja sillä on ollut vetovastuu projektin viestinnästä ja arvioinnista. Lisäksi Metropolia on koordinoinut työyhteisössä tapahtuvan koulutuksen ja ammattikorkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kehittämistyötä. Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu toimi pedagogisena asiantuntijana niin työyhteisöissä tapahtuva koulutuksen kuin ammattikorkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kehittämisessä. Sekä Metropoliassa että HAMKissa on hankekaudella suunniteltu ja pilotoitu amk-opintoihin valmentavan koulutuksen toimintamalli. Fakiirimedia Oy on toteuttanut selvityksen metropolialueen työnantajien halukkuudesta ja valmiudesta valmentaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä asiantuntija-, esimies- ja johtotehtäviin. Hankkeen toimintojen koordinointia on hoitanut projektipäällikkö Matti Rantala ja hallinnon työkalujen kehittämistä projektisuunnittelija Päivi Keränen.

Projektiryhmän yhteistyön foorumi on ollut ensisijaisesti wikiympäristö. Tätä tukemassa ovat olleet säännölliset projektiryhmän kuukausittaiset kokoukset, joissa operationaaliseen työskentelyyn osallistuvat ovat saaneet keskustella, analysoida, arvioida ja suunnitella niin menneitä kuin tulevia toimenpiteitä. Lisäksi projektiryhmän kokoukset ovat olleet tärkeä hallinnollisten asioiden ja projektiryhmäläisten kuulumisten tiedotuskanava, jonka merkitys maantieteellisesti hajaantuneessa projektiryhmässä korostuu. Kokouksia on pidetty vuorotellen Helsingissä ja Hämeenlinnassa. Projektiryhmään kuuluvat kunkin kumppanin keskeiset projektitoimijat.

Metropoliassa päätoteuttajana on kokoontunut hallinnon, talouden ja tiedotuksen ydinryhmän viikoittainen palaveri käytännön toimista ja sillä tavoin käytännön toiminnan jäsentyminen on pysynyt järjestyksessä. Kokoonpanoon ovat kuuluneet projektipäällikkö Rantala, projektisuunnittelijat Päivi Keränen ja Jussi Linkola, tiedottaja Milla Laasonen sekä lukuvuonna 2010-2011 opettajakoordinaattorit Birgitta Nenonen-Andersson ja Elena Wernick.

Ohjausryhmä asetettiin heti rahoituspäätöksen jälkeen ja se on nähnyt ja kommentoinut projektin olennaisia materiaaleja/asiakirjoja kuten projektiesitettä ennen sen julkaisemista tai hakuvaiheen arviointiraporttia. Yhteistyö on ollut asiantuntevaa ja hyvin projektin toimintaa tukevaa, myös kriittisten näkökulmien
muodossa. Kunkin ohjausryhmän kokousken on sovittu keskittyvän aina yhteen hankkeen kannalta olennaiseen teemaan. Ohjausryhmää täydennettiin vuoden taitteessa 2009 -2010 kohderyhmän edustuksen osalta.

Sosiaalisen median keinoja on hyödynnetty hankehallinnossa erityisesti tehdyn työn dokumentoinnissa. Projektiryhmän ja hallintotiimin kokousmuistiot on kirjattu avoimeen hankewikiin samoin kuin muiden epävirallisempien hankkeeseen liittyvien palaverienkin. Ohjausryhmän pöytäkirjat on myös julkaistu wikissä, niiden tarkistamisen jälkeen. Lisäksi palaverimuistiot ja muut hankkeen tapahtumat on koostettu viikoittain wikissä ilmestyvään viikkokirjeeseen. Nämä käytännöt ovat helpottaneet kaikkien hankkeeseen osallistuvien toimijoiden pysymistä ajantasalla. Sosiaalista mediaa on hyödynnetty myös hankkeen väliraportin yhteiskirjoittamisessa projektiryhmän jäsenten kesken.

Yhteistyö Metropolia AMK:ssa on toiminut hyvin kulttuurialan klusterin oman T&K -toiminnan osalta. Projekti on tunnustettu osaksi innovatiivista tutkimus- ja kehitysprojektien yhteisöä.

Metropolian alumnien ja ura- ja rekrytointipalvelun kanssa yhteistyö on ollut tärkeää ja toimivaa, yhteistyökumppanien etsimisessä ne olivat suureksi avuksi.
Metropolian klustereita ja koulutusohjelmia lähestyttiin yksi kerrallaan AMK-korin työn edistämiseksi.

JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN

Projektin mahdollinen internet-osoite: http://voimaa.metropolia.fi

ONGELMAT JA SUOSITUKSET

PROJEKTIN TULOKSET

PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS

PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET

HYVÄT KÄYTÄNNÖT

TOIMINNAN JATKUVUUS

PROJEKTIN RAHOITUS

YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA

AINEISTON SÄILYTYS

 

 
You must log in to comment.