Child pages
 • Opettajan monikulttuurinen kompetenssi
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hahmotelmaa opettajan monikulttuurisesta kompetenssista:

AMK-opintoihin valmentavaan koulutukseen orientoiva koulutus opettajille ja opintotoimiston henkilöstölle.

Opettajan monikulttuurista kompetenssia voidaan tarkastella kolmella ulottuvuudella: tiedot, taidot ja asenteet.

Tiedot:

 • tiedot omasta kulttuurista
 • tiedot kulttuurieroista 
 • uuteen kulttuuriin sopeutumisen prosessi 
 • tiedot siitä, miten kulttuuri vaikuttaa käyttäytymiseen 
 • tiedot monikulttuurisesta pedagogiigasta

Taidot:

 • taidot toimia erilaisten ihmisten kanssa
 • viestintä-ja kommunkaatiotaidot monikulttuurisesa kontekstissa
 • monikulttuurisen ryhmän ohjaaminen
 • monikulttuuriset ohjaustaidot (yksilöohjaus)
 • pedagogiset taidot oppija- ja opettajakeskeisessä toimintakulttuurissa

Asenteet:

 • tietoisuus omista kulttuurisesti sidonnaisista arvoista, normeista ja käyttäytymisestä
 • tietoisuus kulttuurin vaikutuksista tilanteissa 

Voisiko koulutuskokonaisuudet rakentaa tästä kompetenssilähtökohdasta?

Ehdotan, että koulutuskonaisuus rakennettaisiin näistä kompetenssilähtökohdista. Opettajille voisi esitellä kompetenssinäkökulmaa sekä pyytää heitä kommentoimaan, miten nämä matsaavat heidän omiin tarpeisiinsa. Voisimme näin läheteä liikkeelle lähtötason arvioinnilla? Eli opettajat arvoisivat monikulttuurisuus osaamistaan tietojen, taitojen ja asenteiden näkökulmasta?
Mitä mieltä olette, jos tekisimme lähtötasoarvio- kyselyn niille opettajille, jotka tapaatte (kuka on mukana?) 18.2.? Teen mielelläni tämän pohjatyön? Mutta haloo, voisiko joku muukin kuin Milla ja Päivi kommentoida?

Toivoo Riitta 

 You must log in to comment.