Child pages
 • Kilpailutukset
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tänne tulee tiedot kilpailutuksiin liittyvistä asiakirjoista eli

 • tarjouspyynnöistä
 • tarjouksista
 • tarjousten vertailuista

Kilpailutuksiin liittyviä ohjeita

Projektin hankinnoissa on aina noudatettava lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Pääsääntöisesti kaikki hankinnat on kilpailutettava (koskee sekä laite- että palveluhankintoja). Kilpailuttamisessa on noudatettava avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatetta.

Hankintamenettelyt:

 • Vähäiset hankinnat (alle 500 €) voidaan tehdä ilman kilpailutusta, suorahankintana, mutta silloinkin tulee vertailla hintoja
 • Menettelytapa valitaan siten, että kilpailutus ei maksa enempää kuin siitä saatava hyöty
 • Tarjouksia on pyydettävä riittävä määrä hankinnan kokoon ja laatuun nähden
 • Pienhankintojen osalta (alle 2000 €) kilpailutetaan pyytämällä esim. puhelimitse tarjoukset muutamalta (3-5) toimittajalta. Tarjoukset ja tehty päätös dokumentoidaan eli kirjoitetaan vapaamuotoinen muistio, jossa kerrotaan, kuka tarjosi, mitä tarjosi, mihin hintaan, mitä valittiin ja miksi.
 • Suurista hankinnoista (yli 2000 €) mutta alle kansallisten kynnysarvojen, pyydetään kirjallisesti, sähköpostilla tai faksilla 3 - 5 tuottajalta kirjallinen tarjous. Tarjoukset ja valintamenettely dokumentoidaan.

Hankinta on tehtävä mahdollisimman edullisesti. Tarjouksista tulee siksi hyväksyä se, joka on joko halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisuuden arviointiperusteita ovat mm.
hinta, toimitusaika, valmistumisaika, käyttökustannukset, laatu, tekniset tukipalvelut, toimintavarmuus, tekniset ansiot, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet. Kun valintaperusteena
on kokonaistaloudellisuus, on tarjouspyynnössä mainittava kaikki ne arviointiperusteet, joita sovelletaan tarjousta hyväksyttäessä.

Hankintaprosessiin kuuluu ainakin:

 1. Hankintamenettelyn valinta
 2. Tarjouspyyntö tai ilmoitus, jossa hankinta ja tarjouksen arviointiperusteet on riittävän tarkasti yksilöity
 3. Tarjousten vastaanotto, avaus ja vertailu
 4. Hankintapäätös (pöytäkirja)
 5. Hankintapäätöksen lähettäminen kirjallisesti tiedoksi tarjouksen tehneille
 6. 21 vuorokauden odotusaika
 7. Hankintasopimuksen tai tilauksen tekeminen

Markkinaoikeuden nettisivuilta www.oikeus.fi/markkinaoikeuslöytyy lisätietoja valituksen tekemisestä ja lyhennelmiä tehdyistä päätöksistä.
Kilpailuttamiseen ja hankintapäätökseen liittyvät asiakirjat on säilytettävä projektimapissa ja voitava esittää tarvittaessa hankkeen valvojalle ja tarkastajille.

Tarjouspyyntö:

 • Kilpailuttamisen tärkein asiakirja, jonka laatimiseen kannattaa paneutua huolella
 • Yksilöi hankittavan tuotteen tai palvelun sekä valintaan vaikuttavat tekijät (kuten tuotteen tai palvelun määrä ja laatu, toimitusaika ja --paikka, hinta- ja käyttökustannukset)
 • Laadittava niin selkeäksi, että siihen perustuvat tarjoukset ovat keskenään vertailukelpoisia
 • Tarjouspyynnössä esitettyjä valintaperusteita on käytettävä toimittajaa valittaessa. Valinta ei siis saa perustua muihin kriteereihin, sillä tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti kaikissa hankintamenettelyn vaiheissa
 • Tarjouksen tekemiseen on annettava kohtuullinen aika

Tarjouksia vertaillessa ei saa soveltaa sellaisia kriteerejä, joista ei ole tarjouspyynnössä mainintaa. Tarjouspyynnössä on hyvä mainita esimerkiksi tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot, kuten
esimerkiksi ammatillisen pätevyyden vaatimukset. Tarjoajaa koskien voi määritellä myös kelpoisuusehtojen painotuksen, esimerkiksi hinta painottuu 50%, asiantuntemus ja pätevyys 50%.
Tarjouspyynnöstä tulee tehdä niin selkeä, että tarjousten vertailu on yksiselitteistä. Tarjousta ei tarvitse käsitellä, jos se selkeästä tarjouspyynnöstä huolimatta on puutteellinen,
saapuu myöhässä tai on perusteltu syy olettaa, että tarjoajalla ei teknisiä tai taloudellisia mahdollisuuksia tuotteen tai palvelun toimittamiseen.

Hankinta voidaan tehdä ilman tarjouskilpailua seuraavissa tapauksissa:

 • Tuotteella on vain yksi toimittaja
 • Huolto-, varaosa tai muut tekniset syyt vaativat määrätynlaisen tavaran tai palvelun toimittamista
 • Kysymyksessä on poikkeuksellisen kiireellinen hankinta
 • Kilpailuttaminen tulee kalliimmaksi kuin siitä saatava hyöty

Kilpailuttamiseen ja hankintapäätökseen liittyvät asiakirjat on säilytettävä projektimapissa ja voitava esittää tarvittaessa valvojalle ja tarkastajille.

Ohjeita kilpailuttamiseen löytyy Työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilta
http://www.tem.fi/index.phtml?s=102http://www.tem.fi/index.phtml?s=102

Käytännön neuvoja hankintojen suorittamiseen on Kuntaliiton sivuilla osoitteesta:
www.kuntaliitto.fi -> hankinnat

 
 • No labels
You must log in to comment.