Tuottaja2020

Ohjausryhmä 23.11.

Läsnä:

Petra Tarjanne / TEM, puheenjohtaja

LM Hero/ Metropolia, Sihteeri

Katri Halonen/ Metropolia

Irmeli Lamberg/ Hermia

Kirsi Herala/ TAKU ry

Katri Kaalikoski/ Humak

Anki Hellberg-Sågfors/ Novia

Tuire Ranta-Meyer/ Metropolia

Anu Haapala/ mamk

Päivi Tenhunen-Marttala/ Metropolia


 

1. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja avattiin klo 13.10.

1a. Todettiin 1. syklin raportti valmistuneeksi

Katri Halonen esitteli raportin. Keskustelua raportin teemoista. Anki Hellberg kommentoi, että on myös tärkeää selvittää lyhytkurssien sisällöt ja tarpeet, mutta hankkeessa on linjattu, että ammattijohtava koulutus on tutkimuksen keskiössä. Tenhunen-Marttala kommentoi, että AMK hakijoissa on paljon omien sanojensa mukaan nk. tuottaja-koulutuksen käyneitä (kun ovat käyneet lyhytkursseja). Tarjanne: Tuottaja-kiltaa oltiin jossain vaiheessa perustamassa, mutta tuottaja --kenttä on niin hajanainen. TEM ja OPM nostaa välittäjäammattien merkitystä ja toteaa, että siinä on puutteita. Mitä tarkoitetaan tuottaja --osaamisella, Cupore lähtenyt kuvaamaan. Tarjanne käynnistänyt artikkelikokoelma/ selvityksen Tuottaja? Hellberg: Tuottajia kouluttavat AMKit yhdessä pyrkivät tuottaja --kompetenssien määrittelyyn puitteissa. Lamberg: on insinöörejä ja diplomi-insinöörejä, kyetäänkö brändäämään joku nimeke? Lisäkoulutuksia voi syntyä rauhassa, kun ammattiinjohtava koulutus on brändätty. Halonen: Tutkintonimeke ja ammattinimeke eritettävä? Normituottaja voi olla tulevaisuudessa juuri AMK tutkinnon suorittanut, koska noin 100 valmistuu vuodessa. Ranta-Meyer ja Kaalikoski: jokaisella toimialalla on täydennyskoulutusta ja lyhytkursseja, tämän hankkeen koulutuskenttää kartoittavassa tutkimuksessa olisi keskityttävä ammattiin johtavaan koulutukseen. Halonen: Koulutussektoria kartoittava tutkimusosuus (Cuporen tutkimusosuus) kattaa tutkintoon johtavan koulutuksen, yliopistojen koulutuksen, sekä ne kiinnostavat koulutushankkeet, joiden tulevaisuusnäkemykset auttavat ymmärtämään kenttää.

1.b syklin skenaariotyöskentely, teemat ja raportointiaikataulun pidentäminen kevään 2011 loppuun. Halonen esitteli Signaaliraportista ensimmäisen luonnoksen. Raakile annetaan AMK Tulevaisuuden tuottaja -opintojaksoille kommentoitavaksi ja raportti julkaistaan vasta sen jälkeen keväällä 2011. Katri esitteli raportissa nousseet megatrendit. Lamberg: raportin aineistojen ja tulosten jalkauttaminen olisi hyväksi ja niitä voisi käyttää muissakin hankkeissa hyväksi. Todettiin, että Niko Herlin/ FinPron kanssa tehdään jo yhteistyötä Tulevaisuuden tuottaja opintojaksojen puitteissa. Pyritään miettimään suunnitelma, kuinka TEMmin TrendWikiä ja FinPron työtä voisi yhdistää ja ristiin käyttää

1 c. Taku-kysely on tehty ja analyysi on käynnissä, valmistuu helmikuussa 2011. Takussa pidetään skenaariopajoja keväällä 2011 lisäksi.

1d Loppuraporttiin "sisäänheitto" juttuja (1 sivu/ raportti yht. 12 raporttia)

ENCATC: ministeriöiden osallisuus mukaan tapahtumaan, Silja Suntolaan & Petra Tarjanteeseen & Kirsi Kaunisharjuun yhteys. ENCATC keskeinen promootioväylä. Tuottajalle tarvitaan näkyvyyttä, tämä tuonee mediajulkisuuttakin asialle.

Tuottajaosaaminen ei löydy urajärjestelmistä: ammatit puuttuvat syteemeistä ja niitä ei tunnet. Hankkeella tehtävä sitäkin tietoiseksi.

2. Demonstroimme ohjausryhmän tulevaisuuspajan kautta DigiTails prosessia, joka tämän hankkeen keskeinen työväline.

3. Todettiin maksatushakemukset, maksatuspäätös sekä seurantaraportti ja keskusteltiin siitä, että budjettikäytössä olemme aikataulusta jäljessä. Ohjausryhmä hyväksyi korjaavat toimenpiteet: tutkijaklubilaisten työaikojen lisäkohdentaminen hankkeeseen sekä tarvittavan apuvoiman rekrytointi. Ohjausryhmä piti suunniteltuja ja tehtyjä toimenpiteitä hyvänä.

4. Wikityöskentely. Emme lannistu ensimmäisen kokouksen laimeasta kommunikaatiosta, vaan jatkamme wiki-työskentelyn kehittämistä. Pyrimme pitämään verkossa keskustelua yllä ohjausryhmien välillä.

- Luovien alojen Koko-verkoston kokoukseen pajaa/ sovitaan Anu Perttusen kanssa

- To culture with love - management- verksoto

Muut asiat: Ohjausryhmän kokoonpano muuttuu: Taru Särkän tilalle Anu Haapala/ MAMK, Ohjausryhmään Petri Katajarinne/ Taku Susanna Tommilan tilalle.

Ohjausryhmän kokoukset 2011:

15.2 klo 15/ Skype, 10.5 klo 14-16.

Tuottaja 2020 henkilökunta:

Tutkimusjohtaja Katri Halonen, Metropolia AMK

Projektipäällikkö ja tiedottaja Laura-Maija Hero, Metropolia AMK

Ohjausryhmä:

Puheenjohtaja: Petra Tarjanne

Varapuheenjohtaja: Petri Katajarinne

Sihteeri: Laura-Maija Hero

Muistion oikeaksi todennut: _________________________________________________________________________ (allekirjoitus, paikka ja päivämäärä)


Varsinainen jäsen

Varajäsen

Johtaja Tuire Ranta-Meyer, Metropolia Amk, kulttuuri ja luovat alat

Koulutuspäällikkö Päivi Tenhunen-Marttala, Kulttuurituotanto Metropolia

Tuottaja Anki Hellberg, projektipäällikkö Produforum

Koulutuspäällikkö, Leena Björkqvist, Yrkeshögskolan Novia

Koulutusjohtaja Katri Kaalikoski, Humanistinen ammattikorkeakoulu

T&K päällikkö Timo Parkkola , Humanistinen ammattikorkeakoulu

Koulutusjohtaja Anu Haapala , Mikkelin ammattikorkeakoulu

-

Tutkimusjohtaja Ritva Mitchell, Kulttuuripoliikan tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, Toive-hankkeen tutkimusjohtaja

Projektipäällikkö Ulla Pohjannoro, Sibelius-Akatemia Toive -ennakointihanke

Puheenjohtaja Petri Katajarinne, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry

Toiminnanjohtaja Kirsi Herala, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry

Professori Marjo Mäenpää Taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja median osasto

Koulutus- ja kehittämispäällikkö Silja Suntola Tekninen korkeakoulu/ Aalto yliopisto: Luova Suomi -hanke

Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetusministeriön taideyksikkö

Ylitarkastaja Katri Santtila, Opetusministeriön taideyksikkö

Hankepäällikkö Petra Tarjanne, Työ- ja elinkeinoministeriö, Luovien alojen kehittämishanke

Ohjelmajohtaja/ICT Irmeli Lamberg, Työ- ja elinkeinoministeriö

Kampanja- ja viestintäjohtaja Mika Railo, Kepa

Tuottaja Ossi Luoto, Pluto Finland

Yliopettaja Kari Salo, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Koulutusohjelmapäällikkö Jussi Kareinen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Opetusneuvos Mikko Hartikainen, Opetushallitus, rahoittajan edustaja

 
 

  • No labels
You must log in to comment.