Child pages
 • Humakissa pidetty vesrstas
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tulevaisuustarinapajat Humakin Kulttuurituotannon suunnittelupäivillä 26.1.2011/kooste: Juha Iso-Aho

Tuottaja2020 --tulevaisuustyöpaja

humakin kulttuurituotannon koulutusohjelman suunnittelupäivät 26.1.2011 klo 10.45 – 14.45/JIA

Ryhmätehtävä: vaihe A (klo 10.45 – 13.15)

 • Laatikaa ryhmässä synopsis dokumentaariseen tai fiktiiviseen lyhytelokuvaan, joka kertoo kulttuuritapahtumaa organisoivan henkilön päivästä vuonna 2020. Tekstin tulee olla (suosituspituus1 sivu) suorasanainen täydellisin virkkein kirjoitettu tarina-aihio. Tarinan voi kirjoittaa minä-muodossa tai 3. persoonassa.
 • Tarina alkaa tilanteesta, jossa keskushenkilö on saanut pari tuntia sitten puhelun, jota hän oikeastaan osasi odottaa. Missä ollaan? Mikä päivämäärä? Mikä tapahtuma on kyseessä? Ja ennen kaikkea: mitä on tapahtunut ja mitä tapahtuu seuraavaksi?
 • Päähenkilön lisäksi tarinassa voi esiintyä muita henkilöitä (asiakkaita, työkavereita, harjoittelijoita, talkooväkeä, organisaation hallinnon edustajia, sponsoreita ym.).  Kuvatkaa myös toimintaympäristöä sikäli, kun se on tarinan kannalta olennaista.
 • Jokaiselle ryhmälle arvotaan myös oma viitesana (sanat: matkailu, verkostot, lainsäädäntö, koulutus, yhteiskuntavastuu), jonka täytyy jollakin tavalla nivoutua tarinaan. Pääteema sen ei tarvitse olla.
 • Kirjoittakaa niin, että jokainen ryhmäläinen vuorotellen vastaa kirjaamisesta, esim. kiertävällä vuorolla kappale kerrallaan.
 • Aikataulu: Työ alkaa alkubriiffin ja ryhmiin jakautumisen jälkeen n. klo 11.00. Synopsiksen tulee olla valmis klo 13.15 mennessä. Ryhmä voi itse päättää lounasaikansa tämän aikataulun puitteissa, kunhan on palattu omaan ryhmätyötilaan klo 13.15 mennessä.

Tuottaja2020 --tulevaisuustyöpaja

humakin kulttuurituotannon koulutusohjelman suunnittelupäivät 26.1.2011 klo 10.45 – 14.45/JIA

ryhmätehtävä: vaihe B (klo 13.15 – 13.45)

 • Palatkaa vielä tarinanne tapahtuma-aikaan: keskustelkaa mitä muuta maailmassa tuona päivänä tapahtui. Mikä oli päivän pääuutinen maailmassa?
 • Täsmentäkää päähenkilönne taustaa: mikä hän on koulutukseltaan ja minkälaista aiempaa työkokemusta hänellä on? Mitä hän ajattelee päivän pääuutisesta? Onko sillä vaikutusta hänen työnsä kannalta?
 • Tallentakaa synopsis sekä lyhyet vastaukset vaiheen B kysymyksiin ja toimittakaa Juhalle tikulla tai sähköpostitse.
 • Valmistautukaa vaiheen A purkuun valitsemalla lukija/lukijat synopsiksellenne.

ryhmätehtäväN vaihe C (klo 13.45 – 14.45)

 • Ryhmät esittävät elokuvasynopsiksensa toisille ryhmille lukien valmiin tekstin ilman johdantoja tai selityksiä.
 • Jos jää aikaa: pari Tuottaja2020 – hankkeessa tulevaisuustarinoiden pohjalta tuotettua digitarinademoa.
 • Jos jää vieläkin aikaa: loppukeskustelu.

Yksilötehtävä (päivän aikana, silloin kun on aikaa)TUOTTAJA2020/TULEVAISUUSVÄITTÄMIÄ 26.1.2011


Elämme vuotta 2020. Tuolloin:

1=väite on epätoivottava 2=väite on jokseenkin epätoivottava 3=väite on toivottava
4= väite on erittäin toivottava

1=väite on epätodennäköinen 2=väite on jokseenkin epätodennäköinen
3= väite on todennäköinen
4= väite on erittäin todennäköinen


1       2      3       4

1         2        3        4   

1. Taiteilijakeskeisyydestä on siirrytty asiakaskeskeisyyteen. Samalla tapahtumien ohjelmistopolitiikka on muuttunut populaarimmaksi ja riskien määrä minimoidaan.2. Tapahtumatuotantoalalla toimii nykyistä huomattavasti osaavampaa ja ammattimaisempaa henkilökuntaa.3. Yksittäiset kulttuurituottajat ovat organisoituneet tuotantotaloiksi.4. Suuret yritykset ostavat tapahtumatuotannon pienet kalusto-, turvallisuus- ja jätehuoltopalveluiden tarjoajat, joten kilpailu vähenee.5. Tapahtumatuotannon ammattilaiset suosivat yhä enemmän pieniä alihankkijoita, jotka pystyvät tarjoamaan "räätälöityä" henkilökohtaista palvelua.6. Kulttuuripalvelutuotteina tarjotaan yksilöllisiä huippuelämyksiä niille, joilla on varaa maksaa palvelutuotteista.7. Tapahtumatuotannon eri osa-alueita hoitavat koulutetut ja sertifioidut ammattilaiset ovat korvanneet lähes kokonaan tapahtumien vapaaehtoistyövoiman.8.. Kaikki vapaaehtoistyöstä talkoolaisille annettavat aineelliset
tai rahalliset vastikkeet ja muut edut tulkitaan verotettavaksi tuloksi. Tämä on käytännössä poistanut vapaaehtoistyöläiset tapahtumatuotannon kentältä.9. Jotta kulttuurilla voisi elää pienemmillä paikkakunnilla, tuottaja tarvitsee useita eri ammatteja.10. Luovan talouden boomin mentyä ohi kulttuurisektoria ei kehitetä erityisin julkisen sektorin toimenpitein. Toimintaa pyritään jatkamaan samalla tavalla kuin ennenkin. Haasteena on lähinnä nykyisen järjestelmän ja rahoituksen varmistaminen ja vakiinnuttaminen.11. Valtakunnallisesti on määritelty 10 merkittävintä kotimaista kansainvälisesti kiinnostavaa tapahtumaa, joiden kehittämiseen investoidaan merkittävästi. Kaikkien muiden tapahtumien julkinen tuki on valtakunnallisella tasolla lopetettu.12. Alueellisella tasolla viranomaisvalvonta tiukentuu. Lupia myöntävien viranomaisten vaatimukset kiristyvät, jonka vuoksi tapahtumatuottajan yhteistyökumppanit ovat vain erityisalueisiin perehtyneitä yrityksiä.13. Tapahtumatuotannoiden ja matkailualan yhteistyönä on syntynyt vahva kumppanuus, jonka ansiosta Suomi tunnetaan nykyistä huomattavasti paremmin kansainvälisesti vetovoimaisena ja elämyksellisenä tapahtumamaana.14. Hyvinvointipalvelualan toimijat tuottavat kulttuuriosaajien kanssa yhteistyössä yrityspohjaisesti taloudellisesti kannattavia senioripalveluita.15. Tuottajat johtavat paikallisia verkostoja, joissa kulttuuritapahtuman ympärille ryhmittyy kulttuuria tukevia palveluja kuten matkailua, hyvinvointia, tekniikkaa jne.
Ryhmä 1

Kesäkuun 3. vuonna 2020 kulttuurituottaja Michelangelo (Mikke) sai Päätuottajalta viestin päässään olevaan siruun.

Hän sai kuulla, että aikaisemmin ehdotonta kulttuurin lainsäädäntöä ollaan muuttamassa entistä vapaa­ehtoi­sempien suositusten muotoon.  Aikaisemmin tiukkaa lainsäädäntöä on tarvittu, koska kaikki kansalai­set eivät olleet ymmärtäneet kulttuurin ja taiteen hyvää tekevää vaikutusta.  Tuolloin myös yhteiskunnassa vallitsi taloudellinen epätasa-arvo ja niukkuus. Nykyisin hyvinvointi on korkealla tasolla. Hyvinvoinnin äkilli­nen lisääntyminen perustuu fuusioreaktorin keksimiseen, mikä poisti saasteet ja vapautti energiantuotan­non.  Työnteko perustuu sisäiseen tarpeeseen ja sen luomaan motivaatioon.

On todettu, että koska yhteiskunnan hyvinvointi on niin korkealla tasolla, ihmisiä ei tarvitse kontrolloida ja poliisitoimintakin voidaan ajaa alas. Sosiaalisen median loputtoman verkostoitumisen, yhteisöllisyyden ja avoimen jakamisen periaatteen mukaisesti enää ei tarvita rahaa eikä muitakaan vaihdon välineitä, vaan kaikki on vapaasti saatavilla ja kysyntä ja tarjonta ovat rajattomia. Niukkuutta ei enää ole. Saavutettavuus on sataprosenttista.

Kohtaus 1:

Mikkeä pyydettiin hänen niin halutessaan liittymään ryhmään, joka laatii ehdotuksia siitä, miten lainsää­dännön muuttaminen suosituksiksi tullaan toteuttamaan.  Samalla jouduttaneen ratkaisemaan joitain käy­tännöllisiä asioita, koska kulttuurin saavutettavuus galaksien välillä on jo arkipäivää.  Samalla ovat kehit­tyneet kulttuurin ekstreemilajit:  paperille piirtäminen käsin, saven muotoilu, runojen lausunta ja keskus­telu. Miken mielessä siintelevät urheiluvälineiden polttoroviot hetkeä enne n kuin urheilu kiellettiin liian vaarallisena.  Nykyiset ekstreemilajit eivät vahingoita fyysistä olemusta samalla tavalla kuin vanhat lajit.

Yhteiskunnassa on noussut valitettavasti uudenlaisia ilmiöitä ja ongelmia, joita joudutaan ratkaisemaan: kulttuurin ylenmääräinen liikakäyttö ja douppaaminen. Nuoriso yrittää nostaa esiin vanhoja arvoja: jääkiekkomailoja on kaivettu esille ja osa väestöstä kieltäytyy totaalisesti kulttuurista.

Virtuaalimatkallaan Mikke ohittaa kulttuurikunnon mittausaseman, jossa jo näkyykin joitakin aamuvirkkuja henkilöitä menossa mittauttamaan päivittäistä kulttuuriannostustaan. Kulttuuri n on todettu suoraan vai­kut­­­tavan eliniänodotteeseen. Siksi kaikkialla näkyykin paljon vireitä yli 100-vuotiaita (myös muita kuin aka­tee­misesti koulutettuja naisia).  Kulttuuriannosta voi tilapäisesti nostaa ruiskeilla, joita myydään taide­aptee­kissa. Valitettavasti myös laittomilla markkinoilla. Suosituksena on kuitenkin kulttuurin real life -käyt­tö. Kulttuuripoliisit valvovat tilannetta, mutta mitään todellisia ongelmia ei ole.

Mikke ohittaa  entisen Mannerheimin patsaan paikan. Nykyään siinä on Jörn Donnerin patsas.  Taustalla häämöttää Hartwall-ooppera. Aamuvilinä näyttää sen, miten ihmisiä menee töihin ja kulttuuririentoihin. Mikke huokaisee helpotuksesta: työryhmän työskentely on helppoa. Yhteys muihin työryhmän jäseniin  teknologian ansiosta  on jatkuvaa ja yksinkertaista: Mikke muistaa vielä parin vuosikymmenen takaiset puuduttavat tuntikausien kokoukset ja jatkuvan keskustelun rahasta ja sen hankkimisesta. Nyt suunnitelma tehdään ja se toteutuu. Kulttuuria tuotetaan lisääntyviin tarpeisiin uudenlaisilla tavoilla, eivätkä lainsäädännön muutokset tule olemaan vaikeita.  

Parituntisen työpäivän jälkeen Micke miettii, siirtyisikö seuraavaksi virtuaalisesti Joutsan, Turun vai Lap­peen­rannan Guggenheimiin testaamaan näiden uusia, innovatiivisia kulttuurituotteita.  Onnettomuu­deks­een hän uppoaa eräässä näistä täysin Richard Serran veistoksen pyörteeseen ja kadottaa virtuaalisen suunnistustaitonsa imeytyen intergalaktiseen virtaan. Poistuessaan tietoisuudesta hän lahjoittaa kollektiiviselle tajunnalle muistivarantonsa kulttuurituottajan ydinkompetensseista. Maailma on valmis.

Päivän pääuutiset:

Eduskunta teki päätöksen lakkauttaa itsensä

Viimeinen syöpäsairas kuoli.

Päähenkilön tausta

MIkke on vanhan polven miehiä, hän on käynyt Humakin tutkijakoulun ja valmistunut kulttuurituotannon tohtoriksi. Lisäksi hän on työskennellyt lääketeollisuuden parissa kehittäessään kulttuurin korvaavia lääkeaineita. Myöskin hän on ollut ns normaaleissa kulttuurituottajan töissä.

Mitä hän ajattelee päivän pääuutisesta?

Terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen oli odotettavissa. Mikkelle se ei ole suuri uutinen.

Eduskunnan lakkauttaminen liittyy lainsäädännön tarpeettomuuteen ja siten se vaikuttaa suoraan hänen suunnittelutehtäviinsä.

Ryhmä 2:

SYNOPSIS

Elokuva kertoo tuottajan viimeisestä työpäivästä. Kaikki elokuvan alkukohtaukset ovat takaumia ja elokuva huipentuu sopeutumisvalmennuskurssiin, jonka aiheena on paluu normaaliin yhteiskuntaan Tapahtuman lopuksi henkilö päättää erakoitua lopullisesti.

Elokuva alkaa puhelimen soitolla, jossa Frank sai soiton Pohjanmaan maakuntaliitosta. Hänet oli valittu tuottamaan uutta suomalaista yhteisöllisyyttä vastustavaa latotapahtumaa, jossa pellot otetaan hyötykäyttöön talveksi. Hänet valittu! Onko hän epäyhteisöllinen? Voiko Afrikasta, tiiviistä heimoyhteisöstä tullut viiden lapsen isä olla epäyhteisöllinen? Ehkä haastattelussa olisi pitänyt puhua jotain! Mutta kun ei ymmärtänyt kysymyksiä, mitä siinä voi silloin sanoa, nyökytellä vain.

 Puhelun päätyttyä Frank jäi miettimään, ettei hän osaa tuottaa tapahtumia laisinkaan. Mistä sitä osaamista löytyisi nopeasti ja työnantajan huomaamatta? HUMAKin arktinen yksikkö tarjosi erikoistumisopintoina nopeaa ja hiljaista täydennyskoulutusta, joka sisälsi myös epäyhteisöllisyys --kurssin. Opetus ei sisältänyt lähijaksoja eikä muutakaan kanssakäymistä opetushenkilökunnan kanssa. Opetus tapahtui pelimaailman avulla. Siinä opeteltiin väistämään toisia ihmisiä ja olemaan kommunikoimatta heidän kanssaan. Koulutus sisälsi mm. vältä katsetta ja läheisyyttä -opintojaksot.

Koulutuksen puolivälissä Frank saapui Pohjanmaalle allekirjoittamaan työsopimusta. Kylä pursuaa julisteita tyyliin: vaikeneminen kultaa, ei saa puhua, hiljaisuutta jne. Pohjanmaan massiivisen kuntaliitoksen tuloksena syntynyt Aakeen kunta oli Kauhavan, Nurmon ja Peräseinäjoen yhdistymisen tuloksena kasvanut keskelle peltoa. Asuntoja ei ollut valtavan kunnantalon läheisyyteen syntynyt suunnitelmien mukaan. Kunnanjohtaja tunsi toisinaan olonsa yksinäiseksi, mutta hän peitti tunteensa urheasti. Frank koputti suurelle ovelle. Rokonarpinen kunnanjohtaja avasi oven, otti Frankin käden ja puristi sitä erittäin kovaa. Sen jälkeen hän urahti ja nyökkäsi huoneeseensa päin. Pöydällä olevassa sopimuksessa todettiin, että tapahtuman päätarkoituksena on saada ladot ja pellot hyötykäyttöön talvella. Tapahtuman alatapahtumia voisivat ovat: opetuselokuvafestivaali siitä kuinka tyhmyys joukossa tiivistyy, individualismin ilottelu, vieroitushoitoja, en haluaa tutustua kenenkään, verkostoitumisvapaa alue, no small talking here.

Tapahtumalla vastustetaan yhteisöllisyyttä ja vapautetaan  osallistujien sisäiset energiat virtuaaliyhteisöistä henkilökohtaiseen käyttöön. Frank kirjoitti nimensä huolellisesti alimmalle riville ja huokaisi syvään. Sen jälkeen kunnanjohtaja läpäytti häntä olalle ja ohjasi ovesta ulos.

Kunnan hallinnollinen keskusta oli autio. Asukkaat oleilivat vanhoissa keskustoissa ja Aakeessa käytiin vain hallinnollisissa asioissa. Frank näki autiolla pellolla lymyävän mahdollisuuden.

VAIHE B.

Uutinen: Talvitulva yllätti Suomen!

Aakeen festivaalivieraat selviytyivät hyvin, sillä heillä oli riittävästi ruokaa ja neuvokas tapahtumatuottaja osasi ohjata vieraat hirsilatojen katoille. Vanha hirsi kestää hyvin kosteusvauriot ja pysyy paikallaan vesimassoissa.  Muiden Pohjanmaan asukkaiden asunnot kokivat suuria vahinkoja.

Frank on kotoisin Mosambikista. Siellä tulvat olivat arkipäivää, joten hän oli osannut varautua  tulvaankin. Pohjanmaan lakeus muistutti Mosambikin maisemia. Lumi olisi ollut hänelle vieraampi asia. Katastrofiapu oli hänelle tuttua nuoruusvuosilta.

Frank oli saanut pikakoulutuksen HUMAKin Mosambikin kampukselta, jonka ensimmäiseltä vuosikurssilta hän oli valmistunut 2020. Hän muistelee mielellään opettajaansa Pekkaa, joka houkutteli hänet Suomeen töihin. Hän haki Maailma kylässä tapahtumaan, mutta ei ollut tullut valituksi. Ryhmä 3

Kulttuurituottajan päivä 2020

Ollaan Pekingissä suurlähetystön kulttuuri-instituutin residenssissä, heinäkuinen aamupäivä, aurinkoista, savusumun poisto-ohjelmaa odottava kuumuus vaivaa jo. Eurooppa on menettänyt otteensa kulttuurista ja kulttuuribisnes on siirtymässä lopullisesti Kiinaan. Tuottaja on saanut Isoäidiltä ratkaisevan toimeksiannon pelastaa eurooppalainen kulttuuri tuholta, riistolta ja unohdukselta.

Viesti oli jo saapunut tovi sitten, mutta tuottajamme Phung-Mohammed Ryynänen napsauttaa kasvottavanyhteyslinkkinsä auki vasta nyt.  ”Saimme sen”, hän toteaa kasvonäytölleen, ja muurahaisverkosto myhäilee vastaan tyytyväisenä eri puolilla maailmaa.  Samalla P-M siemailee merileväjuomaansa ja hotkaisee innovaatiokapselin. ”Onhan tätä odotettu – kiinalaiset haluavat ehkä sittenkin ostaa eurooppalaisen kulttuurin ja tuottaa siitä mantereen kokoisen matkailualueen.  Toivottavasti silti autenttisuus säilyy.” Tuottaja loikkaa äänettömään menopeliinsä ja jatkaa matkaansa neuvottelijoiden luokse.

Matkalla tuottajamme ottaa vielä kasvottelun Isöäidin kanssa ja hioo yksityiskohdat. ”Kaupan on onnistuttava”. ”Muutoin eurooppalaista kulttuuria ei ylihuomenna enää ole”.

Neuvotteluhuoneessa asiat etenevät nykykiinalaiseen tapaan sangen ripeästi. Ylikansallisen kaivostoiminnan seurauksena syntynyt maanalainen verkosto toimii uusiutuvalla energialla operoivanEcoasia-hypermetron pääraiteena. Ensimmäisen vuoden aikana, sanelevat kaupan ehdot, ainakin 750 miljoonan kiinalaisen tai sidosryhmiin kuuluvan olisi matkustettava Laskevan Lännen matkailumaille tekolumilinnansa avulla eteisenä toimivan Helsinki Cityn kautta. Tuottaja sivelee sormiollaan kevyesti viimeisimpien Savon Sanomien jatkuvapäivitteisiä taloussivuja hermoillen salaa lumilinnasijoituksensa puolesta. Vastineeksi kiinalaiset lupaavat säilyttää eurooppalaisen kulttuurin monimuotoisuuden ja ominaispiirteet. Toivottavasti myös jatkossa, pohtii tuottaja katsoessaan hymyilevää kiinalaisattaseaa.

Paluulennolla seuraavan päivän ohjelma alkaa jäsentyä. P-M vavahtaa hieman ja pohtii Paasikiven paluuta Moskovasta. Hyväksyvätkö tuottajat ja taitelijat sekä eurooppalaisen kulttuurin kattojärjestöt esisopimuksen kypsymisen tähän muotoon? Tämän parempaa aineettomien oikeuksien kauppaa ja kulttuuriomaisuuden pelastusoperaatiota ei olisi saanut aikaan kyllä kukaan muukaan, pohtii P-M luottavaisesti ja sormeilee Savon Sanomista lupaavan kurssikehityksen näkyviinsä.

Illan tullen tuottaja-assistentti varmistaa päivädatan varmuuskopion ja katkaisee virran P-M:sta. Phung-Mohammed Ryynänen, hermoverkkoyhteisön tuottajatranshumanisti mallia d88HTR3%  kytkeytyy näin irti maailmanlaajuisesta tuottajaverkostosta. Jossain kaukana, myös Suomessa joukko kulttuurituottajainstituutin asiantuntijoita nostaa käyttöliittymäpannan päästään ja ripustaa virtuaalirukkaset naulaan huokaisten, olipa pitkä ja ratkaiseva yö.

vastaukset kysymykset:

- on tuottajakokemuksen synteesi YAMK

- päivän pääuutiseksi rinnastettava enemmän huomiota saava nosto on useimmilla alueen kanavilla juuri tämä neuvottelukeissi

Ryhmä 4

26.1.2020

Verkosto

Tuottajan romuboksissa on pärähtänyt soimaan antiikkinen puhelin-niminen vehje ja tuottaja saa vuonna 2020 puhelun, jota on odottanut vuodesta 2000 saakka ja jota ei koskaan tullut. Puhelussa häntä pyydetään tekemään kaupunkikalastusfestivaali, joka oli aikoinaan sovittu järjestettäväksi. Vuonna 2020 tapahtuma on mahdollisempi, koska kulttuurin ja muiden elämänalueiden yhteistyö on arkipäivää. Vuonna 2000 kulttuuritoimi ei paljon olisi osannut kalastusasioissa auttaa. Nyt soittaja on kulttuurisihteerin sijasta UN-Fishing Foundationin asiamies Fred Pikeperch, vanha kalakaveri lapista. Salon keskustan sijasta kalastustapahtuma halutaan järjestää 7 maan pääkaupungissa ympäri maailmaa, kaikkialla samaan aikaan. Tavoitteena on tuoda esille lähiruoan merkitystä ja kiinnittää huomiota kalakantojen tilaan.

Hämmästyksestä toivuttuaan tuottaja ryhtyy töihin, selaa tietokonetta ja pyyhkii pölyt vanhoista muistiinpanoista. Sormitietokoneella hän paikallistaa lähiyhteistyökumppaninsa ja lähtee kauppahalliin lattemoccacitolle. Hallissa tuottaja pitää palaverin kalakauppiaansa ja muutaman lähiverkkoonsa kuuluvan henkilönsä kanssa. Ryhmä aloittaa keskustelun, jonka kuluessa tuottajan hahmo hitaasti muuttuu läpinäkyväksi ja lopulta häipyy kokonaan.

Tarinankulun tässä vaiheessa seuraa tapahtuman toteutuksessa mukana olleiden henkilöiden omat puheenvuorot. Puheenvuorot ovat luonteeltaan henkilökohtaisia ja tapahtumatuotantoa kuvittavia, mutta henkilöt kertovat minkälaisten verkostojen kautta he 26.1.2020 tulivat päätyneeksi mukaan tapahtumakokonaisuuden toteutukseen. Puheenvuoron käyttäjät:

Erilaisia toimijoita eri puolilta maailmaa: yrittäjiä, taiteilijoita, kalastajia ja poliitikkoja…

Lopuksi erilaiset ihmiset puhuvat mosaiikkikuvassa ja kuva muutuu animoiduksi, virtuaaliseksi  Global Connections --ympäristöksi, johon aiheesta kiinnostuneet henkilöt ympäri maailmaa kokontuvat suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumaa.

Loppukuva

Päivän pääuutinen: Puheli soi Suomessa vuosien tauon jälkeen.

Ryhmä 5

Lyhytelokuvan synopsis                                      

Ajankohta:  Marraskuu 20. 2020

Paikka:  Helsinki

Päähenkilö: Luovatronin tuottaja.

Tapahtuma: Itsenäisyyspäivän Linnanjuhlat 2020. Tapahtuma on ulkoistettu kilpailutuksen perusteella virolaiselle yhtiölle, jonka taustalla vaikuttaa kansainvälinen, kiinalaisomisteinen suuryhtiö Global Arts Production Inc.

Tilanne:  Kulttuurituotantoyhtiö Luovatron Oy:n vastaava tuottaja saa presidentinkansliasta puhelun kahta viikkoa ennen juhlia, että kukaan ei ole vastannut tämän vuoden kutsuihin.  Vain kuokkavieraat ovat tulossa. He pyytävät Luovatronia ottamaan vastuun juhlan järjestelyistä, koska lopulta on paljastunut että GAP on vetänyt välistä aito Kiinalaiseen tyyliin. Ennakot ovat toki kelvanneet.

Luovatron on pieni 5:n henkilön verkostoyritys, joka on aikanaan myös osallistunut juhlien järjestämisen tarjouskilpailuun yhteiskuntavastuullisella konseptilla luomuruokineen, ekosähköineen ja kotimaisine ohjelmineen, mutta hävinnyt katkerasti Global Arts Productionin paljon halvemmalle tarjoukselle. 

GAP taas oli luvannut ”tajunnanräjäyttävät juhlat, jossa virtuaalimaailma ja reaalimaailma kohtaavat ainutlaatuisella tavalla”´uuden presidentin, Timo Soinin kunniaksi.

Luovatron päättää tarttua haasteeseen ja aloittaa kaksipäiväisen luovan prosessin, jossa ideoidaan linnan juhlia. Mukaan kutsutaan muutamia harjoittelijoita, sekä Luovatronin ydinjoukko. Paikalle kutsutaan myös media-alan edustaja ja läpileikkaus suomalaisista. Luovaa ideointiprosessia palkataan vetämään Kallion kävelijät niminen luovan toiminnan kehittämisyritys, joka on kokemuksellisen konsultoinnin edelläkävijä ja syntynyt virtuaalimaailman vastineeksi.

Kallion kävijöiden kaksipäiväisen  ” Taaplaamisen” (Rekisteröity tuotemerkki)  aikana noin Viidennellä Linjalla syntyvät seuraavat ideat:

Juhlat  jossa kutsuttu eliitti tanssii ja laulaa karaokea.

- >Kansa äänestää linnasta surkeimmat virtuaalisesti kadulle.

Kansanjuhla Tallinnan laivalla joka välitetään suorana kännyköihin ja nettiin tosiTV-tyyliin.

Voittajaksi valikoituu juhla, jossa kansa kokoontuu toreille ja lähiaukioille picknic-tarjoiluineen, joihin on rahat siirretty paikallisille lähituottajille, kyläyhdistyksille ja juhlanjärjestäjille.  Juhlasta muodostuu tapahtumatuotannon monimuotoinen näyteikkuna ja suomalasta kansallishenkeä Euroopan yhdysvalloissa nostattava kokemus.

 Lopuksi paljastuu,  että kansanjuhlan lopullisen valinnan syynä on että, juhlien suunnittelun tiimellyksessä kutsut juhliin on unohdettu lähettää ja 6.12.2020 illalla Millwall kohtaa Valioliigan kärkikamppailussa Liverpoolin ja presidentti Soini haluaa seurata ottelua.

 Lopulta Soini joutuu eroamaan.  Hallitus on kuitenkin kansanjuhlan kokemusten perusteella päättänyt kaksinkertaistaa  tapahtuma / kulttuurituotannon koulutuspaikat Suomessa.  Luovatronista muodostuu alan johtava Eurooppalainen toimija.

Loppukuvissa Soini ja Luovatronin johto hörppii Primalkon sponsorijuomia Pattayalla suunnitellen uutta veret seisauttavaa…

To be Continued…

TEHTÄVÄ B

Maailmanhallitus joutuu eroamaan kähmittyään rahaa globaaleilta suuryrityksiltä, mukaan lukien Global Arts Production,lta. Tapahtuma tulee vaikuttamaan siihen, että pienillä paikallisilla yrityksillä on taas enemmän mahdollisuuksia markkinoilla.

Tuottajan koulutus: Master of Chaos Management in Human Connections.


 • No labels
You must log in to comment.