Unable to render {include} The included page could not be found.
Sisäinen arviointi

Hankkeen sisäistä arviointia tekee ohjausryhmä sekä tutkijaklubilaisista koostuva arviointiryhmä. Hankearvioinnin tarkoituksena on synnyttää hanketoimijoille ja -rahoittajille realistisia näkemyksiä hankkeen todellisista tuloksista ja vaikutuksista. Samalla se auttaa kehittämään käynnissä olevaa hanketta reaaliaikaisesti. Arvioinnin kohteena ovat:

  • ajan ja taloudellisten resurssien käytön tehokkuus
  • tiedotuksen onnistuminen
  • wiki-ympäristön toimivuus, käyttöaste ja riittävyys hankehallinnon, aineiston keruun ja tiedottamisen kanavina
  • eri osapuolten välinen yhteistyö
  • tulokset suhteessa tavoitteisiin
  • innovaatiot ja hyvät & huonot kokemukset/käytänteet
  • kehityskohteiden tunnistaminen
  • tutkimussyklien hyöty koulutuksen päämäärien näkökulmasta
Ulkoinen arvointi

Hankkeen ulkoista arvointia tekee Metropolian kulttuuri ja luovan alan t&k-toimijoista kerätty tiimi.

Arviointiraportit julkaistaan täällä

- ensimmäinen arviointi 9.2.2010 Tutkijaklubin työskentelystä ja toiminnan aloittamisesta
Arviointiraportti
Kyselylomakkeen tulokset

- Väliarviointi 2011

Väliarviointi 2011 yhteenveto

Arviointilomakkeen tulokset

Arviointilomake talvi 2011

LOPPUARVIOINNIT

Loppuarviointi tutkijaklubilta

Loppuarviointi kohderyhmältä

Unknown macro: {add-page}

Lopparviointi Metropolian TKI -edustajilta


Loppuarviointi. Hankkeen kohderyhmän, sidosryhmien ja tutkijaklubin arviot.


  • No labels
You must log in to comment.